Kto sa rozčuľuje nad kritikou, dáva najavo, že si ju zaslúži

877

Rímsky historik Cornelius Tacitus vyslovil pred takmer 2000 rokmi jednu múdrosť, ktorá platí aj dnes: „Kto sa rozčuľuje nad kritikou, dáva najavo, že si ju zaslúži.“

V marci 2016 na stránkach Púchovských novín prebehla polemika o výročnom hodnotení stredných škôl inštitútom INEKO a nelichotivom umiestnení Gymnázia Púchov v rebríčku slovenských gymnázií. Kto si nepamätá, o čo vtedy išlo, polemiku si môže prečítať na internete.

Dňa 12.9.2017 priniesli slovenské denníky informáciu, že INEKO opäť zverejnilo výročný rebríček slovenských škôl (napr. Pravda, Hospodárske noviny a iné). O necelý týždeň (18.9.) priniesli články o hodnotení škôl INEKOM aj týždenníky MY a Vargove Púchovské listy. R. Varga, ako je to u neho typické, zatajil pred čitateľmi skutočnosť, že púchovské gymnázium je v rebríčku slovenských gymnázií až na 128. mieste. Pri porovnaní s vynikajúcim 16. miestom dubnického gymnázia v slovenskom rebríčku radšej manipulatívne napísal, že púchovské gymnázium je na 10. mieste v krajskom rebríčku.

Púchovské noviny boli so zverejnením rebríčkov škôl tento rok opatrné, pretože sa znova dala očakávať urazená reakcia gymnaziálnych učiteliek. Až dňa 21.9. sme na puchovskenoviny.sk zverejnili tlačovú správu Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 14.9., ktorú sme doplnili tabuľkami výsledkov inštitútu INEKO a jedinou vetou o púchovskom gymnáziu: „Gymnázium Púchov obsadilo v celkovom hodnotení 176 slovenských gymnázií až 128. miesto.“ V tlačených novinách článok vyšiel o 5 dní neskôr.

Učiteľka gymnázia Anna Chládecká dňa 28.9. požiadala Púchovské noviny o zverejnenie otvoreného listu, ktorým chcela reagovať na túto jedinú vetu, ktorú označila za „invektívy voči púchovskému gymnáziu“. Riaditeľ gymnázia M. Kubičár na poslednom mestskom zastupiteľstve poučoval poslancov, čo znamená slovo invektíva. Podľa jazykovedných slovníkov slovo invektíva znamená útočnú, hanlivú reč, urážku. Pre učiteľku A. Chládeckú je zverejnenie faktu, že Gymnázium Púchov obsadilo v celkovom hodnotení 176 slovenských gymnázií až 128. miesto, urážka. Otvorený list zverejnil R. Varga dňa 2.10. v Púchovských listoch. Keďže Púchovské listy vychádzajú o deň skôr, ako naše Púchovské noviny, nepovažoval som za potrebné zverejňovať tento list a zapletať sa do zbytočných nekonečných polemík. Zverejňujem ho teraz aj s mojou odpoveďou:

Otvorený list učiteľky gymnázia Anny Chládeckej

„Vážený pán Flimmel,

nie je to tak dávno, čo by som volila iné oslovenie- napr. milý kolega… Musím sa však priznať, že v súčasnej situácii by to už nebolo veľmi vhodné. Vysokú školu som skončila v r. 1982 a odvtedy pracujem ako učiteľka SJL a OBN . Svoje povolanie milujem a snažím sa vykonávať ho čo najlepšie. Preto sa ma v ostatnom čase aj osobne veľmi dotkli Vaše invektívy voči púchovskému gymnáziu, hoci Vy sám ste boli jeho súčasťou viac rokov ako ja. Musíte predsa vidieť, ako sa za posledné roky naša škola mení k lepšiemu- a tým nemám na mysli len jej vonkajší vzhľad! Môžem s istotou povedať, že každý jeden kolega sa snaží odovzdať svojim žiakom nielen to, čo si vyžadujú osnovy, ale venuje aj veľa svojho osobného času mimoškolským aktivitám, prípravám na rôzne súťaže…Úspechy našich žiakov si môže verejnosť pozrieť aj na stránke školy!

Som, rovnako ako Vy, absolventkou tejto školy a pamätám si časy, kedy postavenie učiteľa, nech už bol jeho morálny kredit akýkoľvek, bolo úplne iné ako dnes. Dnes si každý nárokuje hodnotiť našu prácu- žiak, rodič, nadriadení, inšpekcia, verejnosť…To si musíte ešte pamätať i Vy sám. Okrem toho je aj niekoľko agentúr, ktoré nás, učiteľov chcú vzdelávať, kontrolovať, posudzovať…

Vy ste sa vo svojich článkoch doteraz odvolávali na výsledky štúdií INEKO. Tak je tomu i v poslednom čísle Púchovských novín. Samotný inštitút však na svojej stránke uvádza nasledovné: „Dôležité upozornenie: Hodnotenie výsledkov žiakov nezohľadňuje rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí) a nemeria ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom, a preto komplexne nevypovedá o kvalite školy.“

Hlavným kritériom hodnotenia sú výsledky externej časti maturitných skúšok (testov). A pretože som učila v rôznych školách a mám osobné skúsenosti a informácie aj z iných slovenských škôl, dovolím si toto kritérium považovať za najmenej relevantné.

Spôsob, akým INEKO hodnotí  „výkon“ škôl, mi pripomína známy kreslený vtip, v ktorom pred učiteľom stojí havran, opica, slon, akváriová rybička, tuleň a pes. Aby ich mohol čo najobjektívnejšie selektovať, učiteľ zadá všetkým rovnakú úlohu: VYLIEZŤ NA STROM. Je jasné, že táto úloha je absurdná !

Aj napriek tomu, že som učiteľkou Gymnázia v Púchove len ôsmy rok, myslím si, že sa mi podarilo za ten čas priviesť mnohých žiakov k výborným umiestneniam na viacerých súťažiach. Uvediem zopár príkladov:

Anita Trnková- absolvovala školu v r. 2013- 2. miesto v celoslovenskej súťaži Koyšove Ladce, 2. miesto v krajskom kole súťaže Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec

Diana Motúzová- absolvovala gymnázium v r.2014- 2. miesto v krajskom kole Olympiády SJL, 1. miesto v celoslovenskej súťaži Hodžova esej, 1. miesto v celoslovenskej súťaži „Študentská esej“, 1. miesto v celoslovenskom kole SOČ s prácou o Dominikovi Tatarkovi…

Renáta Juríková- absolvovala školu v r. 2015- 2. miesto v medzinárodnej literárnej súťaži J.Pivečku

Klára Dašková- absolvovala v r. 2015- 2. miesto v celoslovenskej súťaži Poetický Púchov,2. Miesto v celoslovenskej súťaži A slovo bolo u Boha

Jana Vozárová- teraz žiačka sexty- v r. 2016- 1. miesto v celoslovenskom kole súťaže Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec, v r.2017 1. miesto na krajskom kole súťaže Majster rétor, 3.miesto na KK v Uhrovci

Šimon Gabčo- žiak sexty-v r.2016 2. miesto v celoslovenskej súťaži Koyšove Ladce…

A takto by mohli pokračovať mnohí moji kolegovia…Máme víťazov krajských i celoslovenských kôl chemickej, fyzikálnej, dejepisnej, biologickej olympiády, astronomických či športových súťaží…

Vážený pán Flimmel, Vy ste boli súčasťou tejto školy viac ako 20 rokov. Budem veľmi rada, keď sa pochválite úspechmi svojich študentov aj Vy.

PaedDr. Anna Chládecká, Gymnázium Púchov

P.S. INEKO v rámci projektu robí každý rok aj rebríčky základných škôl. Je pre mňa veľkou záhadou, prečo nespomínate aj výsledky púchovských ZŠ.“

Odpoveď šéfredaktora Púchovských novín

Neviem na ktorých základných školách alebo učilištiach A. Chládecká väčšinu svojho života pôsobila. Je evidentné, že aj keď pôsobí na gymnáziu už ôsmy rok, doteraz nepochopila zmysel a význam externej časti maturitnej skúšky. Spochybňuje ju a veľmi nemiestne dehonestuje celé maturitné skúšky kresleným vtipom. Musím jej pripomenúť, čo by ako učiteľka gymnázia mala vedieť. V správe o výsledkoch externej časti maturitnej skúšky Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania z roku 2016 sa píše: „Cieľom externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky je overiť a zhodnotiť tie vedomosti a zručnosti maturantov, ktoré nie je možné overiť v dostatočnej miere v ústnej forme internej časti maturitnej skúšky. Vysoká objektivita a validita skúšky zaručuje porovnateľné výsledky pre žiakov z celého Slovenska.“

Šéfredaktor časopisu DOBRÁ ŠKOLA a spoluautor poslednej školskej reformy Vladimír Burjan píše: „Externou sa skúška nazýva vtedy, keď žiakov skúša a hodnotí niekto iný, než kto ich učil. Centrálne tvorená externá maturitná skúška má mnoho predností, napríklad:
1. umožňuje zjednotiť obsah skúšky na všetkých školách (čo je dôležité najmä vtedy, keď školy majú voľnosť vo výbere a usporiadaní učiva),
2. umožňuje zjednotiť náročnosť skúšky (chráni tak maturantov, aby neboli znevýhodnení prílišnou „tvrdosťou“ skúšky na vlastnej škole či poškodení prílišnou „mäkkosťou“ skúšky na inej škole, kde maturujú ich „konkurenti“ v boji o miesta na VŠ),
3. poskytuje objektívne dáta o výstupnej úrovni žiakov z jednotlivých škôl (ktoré môžu využívať školy, zriaďovatelia, vedenie rezortu).“

Učiteľka A. Chládecká pravdepodobne patrí k pedagógom, ktorí svoju neochotu alebo neschopnosť učiť žiakov to, čo majú podľa Štátneho vzdelávacieho programu vedieť, radi prekrývajú výsledkami mimoškolských aktivít. Ak riaditeľ školy M. Kubičár nechá písať na obranu školy takúto učiteľku, nemôžme sa čudovať, že relevantné školské výsledky žiakov púchovského gymnázia sú v porovnaní s inými školami na takej nízkej úrovni.

A. Chládecká vysmievaním sa z maturitných skúšok znevažuje prácu státisícov žiakov a desaťtisícov učiteľov. Navyše naznačuje svojim chválenkárstvom o úspechoch žiakov v mimoškolských aktivitách, že na iných školách žiaci nedosahujú rovnaké alebo aj lepšie úspechy. Čo je samozrejme nezmysel.

Na jej záverečnú otázku, prečo nepíšeme o výsledkoch púchovských základných škôl, odpovedám, že píšeme. Je pre mňa však veľkou záhadou, prečo všetky púchovské stredné školy (vrátane gymnázia) majú také hlboko podpriemerné výsledky v hodnotení INEKO, keď štyri z piatich púchovských základných škôl dosahujú nadpriemerné a vynikajúce výsledky. Kde sa pri prechode na strednú školu strácajú tí výborní žiaci?

Ak chce učiteľka A. Chládecká vypisovať otvorené listy kvôli zlým výsledkom gymnázia v hodnotení INEKO, nech sa radšej obráti na ministerstvo školstva, vedenie Trenčianskeho samosprávneho kraja, NÚCEM, INEKO a podobné inštitúcie. Púchovské noviny nemajú kompetenciu zrušiť maturitné skúšky alebo zaviesť hodnotenie výsledkov škôl len podľa mimoškolských aktivít žiakov.

Dňa 31.10. ma A. Chládecká napadla na Facebooku: „Pasujete sa za demokrata, no názor, ktorý nezdieľate, nie ste schopný ani zverejniť !!!! I keď si myslím, že povinnosťou šéfredaktora je zverejniť v novinách aj názory, s ktorými on sám nesúhlasí!“ Dúfam, že po terajšom zverejnení jej listu už bude spokojná. Musím ju však vyviesť z omylu – šéfredaktor novín nie je povinný zverejňovať každý nevyžiadaný príspevok. Myslím si, že otvorený list A. Chládeckej znevažuje meno Gymnázia v Púchove viac, ako tá jediná veta v Púchovských novinách, kvôli ktorej vznikol. To bol tiež jeden z dôvodov, prečo som ho pôvodne nechcel zverejniť.

Slavomír Flimmel

(pokračovanie o reakciách poslancov M. Kubičára a R. Marmana nabudúce)