Letná údržba energetického systému

277

Dňa 22. augusta vykonali pracovníci MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU, s.r.o. pravidelnú ročnú údržbu energetického systému centrálneho zásobovania teplom v Púchove. Počas uplynulého roku nahlásili 11 vadných ventilov, ktoré bolo treba vymeniť. Akcia bola plánovaná na dva dni, ale v snahe znížiť čas odstávky teplej vody pre občanov sa podarilo všetky práce vykonať za jeden deň.

Na údržbe pracovali tri pracovné skupiny. Prvá skupina mala na starosti uzavretie ventilov, vypustenie vody v kotolni pre výmenu medzikusu za prietokomer hlavného merača. Po ukončení prác na výmene zariadenia a natlakovaní potrubia sa overila tesnosť spojov. Ďalej pracovníci skontrolovali a vyčistili plynové filtre v regulačnej stanici plynu RS 3000 a v doregulačnej rade plynu HPRT 2000.

Ďalšie dve pracovné skupiny pracovali v meste. Uzavreli sekčné ventily v častiach mesta, kde sa nevykonávala výmena ventilov a vypustili ostatné časti teplovodu. Ďalej vykonali práce na výmene vstupných ventilov v kompaktných odovzdávacích staniciach tepla (KOST) v domoch č.883, č.887, č.1878, č.1880, č.1881, č.1093, č.1744/C, č.1636, č.1642/27, MŠ č.1291 a na tržnici. Po ukončení prác na KOST-kách napustili systém z valcových zásobných nádrží, ktoré boli predzásobené technologickou vodou na 95%. Po dotlakovaní systému spustili kúrenie a previedli kontrolu tesnosti rozoberateľných, ako aj zváraných spojov na uvedených KOST-kách.

Ako nám potvrdil vedúci prevádzky tepelného hospodárstva Milan Trník, ktorý údržbu energetických zariadení riadil, stanovený rozsah prác bol splnený s predstihom. Dodávka tepla sa obnovila ešte v ten istý deň 22. augusta o 18.00 hod., čo pozitívne ocenili nielen obyvatelia bytoviek, ale hlavne klienti v Domove dôchodcov a v Detskom domove. Kvalita prevedených prác bola vyhovujúca, o čom svedčí 100%-ná tesnosť po dotlakovaní systému.

-sf-