Liga proti reumatizmu hodnotila svoju minuloročnú činnosť

240

V utorok 23.6. 2020 sa v Streženiciach konala výročná schôdza Ligy proti reumatizmu – Miestna pobočka Púchov.

Keďže sa skončilo trojročné volebné predsedníčky Anny Motúzovej, ktorá si nepriala zo zdravotných dôvodov v práci pokračovať, miestna pobočka Ligy proti reumatizmu v Púchove si zvolila predsedníčku Emíliu Gombárovú. Vedenie pobočky dopĺňajú: podpredsedníčka Jana Ďurovcová, hospodárka Anna Jursíková, tajomníčka Eva Baniarová a predsedníčka revíznej komisie Gabriela Ondrichová.

Nová predsedníčka Emília Gombárová vo svojej Správe o činnosti za rok 2019 uviedla:

„Pred rokom sme schválili na výročnej schôdzi plán práce, ktorý aj v roku 2019 obsahoval všetky aktivity, ktoré sú spojené s pohybom, kultúrnym využitím a spolupráce s inými organizáciami. Dovoľte, aby som Vás na začiatku poinformovala o našej členskej základni. Ku koncu roka 2018 sme mali 132 členov – počet členov ku koncu roka 2019 je 138, čiže o 6 členov viac ako v minulom roku. S potešením môžeme skonštatovať, že naša členská základňa rastie…

Hlavnou činnosťou našej pobočky naďalej zostáva zdravotné cvičenie, ktoré robíme od vzniku našej organizácie už 16 rokov. V telocvični sa každú stredu pri cvičení stretáva 30 až 40 členiek. V rámci zdravotného programu je veľmi obľúbené cvičenie vo vode, ktoré máme 1x mesačne. Cvičiť chodí 20 až 35 žien. V marci sa zúčastnili v Piešťanoch tri členky na motivačno-vzdelávacom kurze. Do bohatej činnosti našej pobočky neodmysliteľne patrí aj výlet do kúpeľov Rajecké Teplice, ktoré sme navštívili 3x. Stáva sa dobrým zvykom, že členovia, ktorí prispeli 2%z asignovanej dane išli za odmenu 1x zdarma. V mesiaci máj a september sme navštívili Termálne kúpalisko Podhájska.

Koniec júna už patrí opekačke na Lachovci. Pozvanie prijal aj poslanec mestského zastupiteľstva Mgr. Miroslav Bučko. Skvelé posedenie, kde máme možnosť si posedieť pri ohníčku zaspomínať a utužiť vzťahy. Ako už viete, zapojili sme sa do projektu „Pohnime sa s reumou“ – nielen že pokračujeme, ale patríme, aj k najúspešnejším pobočkám. S radosťou môžem oznámiť, že ku koncu februára sme nachodili viac ako 11 miliónov krokov. V mesiaci august v Piešťanoch sa zúčastnila na edukačnom programe LPR-na Slovensku s jogovou terapiou naša členka Vendulka Golítková.

V októbri sa uskutočnila beseda „Bez bieleho plášťa“ za účasti reumatológov MUDr. Oľga Lukáčová a MUDr. Daniela Janíková. Mali sme možnosť nielen vypočuť si odborné prednášky, ale čo bolo mimoriadne zaujímavé mohli sme sa spýtať priamo na riešenie našich zdravotných problémov. Na slávnostnom podujatí 12. a 13. októbra sa zúčastnili tri členky pri príležitosti svetového dňa reumatizmu a vyhlásenia výsledkov novinárskej súťaže Krok.

V novembri sme absolvovali rekondičný pobyt v Kúpeľoch Nimnica v počte 35 členov. Na koniec roka zostala naša posledná obľúbená úloha a to je posedenie pri kapustnici. Pozvanie prijal člen LPR-Ilava Jozef Rosenbaum a poslanec mestského zastupiteľstva Mgr. Miroslav Bučko. Musím ešte pripomenúť, že máme veľmi dobré vzťahy s inými občianskymi združeniami ako je napr. Denné centrum seniorov. Zúčastňujeme sa na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach.

Na záver mi ešte zostáva poďakovať pani MUDr. Janíkovej za patronát nad našim združením, pani riaditeľke ZŠ Gorazdova Mgr. Flimmelovej a mestskému úradu za poskytnutie bezplatných priestorov a dotáciu pre naše združenie. Taktiež poďakovanie patrí aj Trenčiansko-samosprávnemu kraju za dotáciu pre našu pobočku. Ďakujem všetkým, ktorí nám poskytli dve percentá z dani FO, bez nich by sme nemohli robiť takúto bohatú činnosť. Ďakujem za pozornosť v mene celého výboru želám pevné zdravie.“

Foto: Slavomír Flimmel