Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých PIAAC

91

PIAAC je najväčší a najkomplexnejší výskum zameraný na mapovanie a vyhodnotenie úrovne kompetencií dospelých vo veku 16 – 65 rokov. Výskum prinesie objektívnu spätnú väzbu o úrovni kompetencií dospelých v rámci celej populácie, ktoré sú potrebné pre uplatnenie sa v modernej spoločnosti a na neustále sa meniacom trhu práce.

NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže realizuje zber dát medzinárodného výskumu vedomostí a zručností dospelých PIAAC (Programme for International Assessment of Adult Competencies).

Z medzinárodného výskumu vedomostí a zručností dospelých – PIAAC z roku 2012 vyplýva, že menej ako 100 kníh v domácnosti má významný vplyv na čitateľskú gramotnosť Slovákov. Sledovaním rozdielu v počte kníh v domácnostiach slovenských respondentov sa potvrdil pretrvávajúci vplyv úrovne socioekonomického zázemia na skóre v zručnostiach. V čitateľskej gramotnosti dosiahli nižšie výsledky respondenti, ktorí mali doma menej ako 100 kníh.

Hlavným cieľom účasti Slovenska v projekte PIAAC je prispieť k zvýšeniu kvality a efektívnosti celoživotného vzdelávania a k tomu sú nasmerované aj výstupy projektu. Výsledky NP PIAAC prinesú nesmierne cenný a reprezentatívny zdroj informácií o zručnostiach (matematickej, čitateľskej gramotnosti a schopnosti riešenia problémov s IKT) ľudí na Slovensku, ako aj postavenie Slovenskej republiky medzi ostatnými zúčastnenými krajinami. Hlavným zámerom je informovať o tom, či sú občania vybavení kompetenciami pre 21. storočie a či tieto zručnosti a kompetencie ľudia využívajú tak, aby sa úspešne začlenili na trh práce. Na základe výsledkov bude možné relevantne navrhnúť odporúčania ako zlepšiť prípravu a celoživotné vzdelávanie dospelých. Výsledky Slovenskej republiky budú v budúcnosti publikované v medzinárodnej a národnej správe OECD.

Všetky informácie o Národnom projekte Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC) nájdete na: www.piaac.nucem.sk

NIVAM