Medzinárodný deň detí 1.6.2020 oslávia deti aj v Púchove nástupom do škôlok a škôl

108

Počas prerušenej prevádzky škôl a školských zariadení spôsobenej šírením respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom (COVID-19), neboli tieto objekty úplne zatvorené, nakoľko prevádzkoví zamestnanci zabezpečovali činnosti súvisiace s komplexnou sanitáciou priestorov škôl, predmetov a hračiek, realizáciou jednoduchých opráv, ktoré školy bežne zabezpečujú počas letných prázdnin tak, aby sme boli pripravení obnoviť prevádzku v súlade s rozhodnutím ministerstva školstva a podľa usmernení hlavného hygienika.

Riaditelia škôl počas tohto stavu riadili svoje kolektívy v rôznych moduloch práce, v termíne riešili všetky úlohy doručované priebežne zriaďovateľom a úradmi príslušných ministerstiev, zainteresovaných do riešenia súčasnej situácie. I napriek problémom, na ktoré nikto z nás nebol pripravený, všetky nutné hygienické i bezpečnostné opatrenia so svojimi kolektívmi a v spolupráci s mestom zvládli. Na porade s primátorkou mesta deklarovali svoju pripravenosť zvládnuť aj obnovenie vyučovania od 1. júna 2020, podľa nastavených hygienických, materiálnych a personálnych pravidiel.

Z celkového počtu detí v materských školách nám od 1. júna 2020 do týchto škôl nastúpi, na základe záväzného prihlásenia, 62% detí – z toho 34 % predškolákov. Do základných škôl nastúpi 84 % žiakov z celkového počtu žiakov 1. – 5. ročník ZŠ, školský klub detí využije 60 % žiakov. Dištančne sa v 1. – 5. ročníkoch bude vzdelávať celkom 180 žiakov.

Zariadenia pre školské stravovanie budú zabezpečovať v rámci mesta stravovanie pre 710 stravníkov v základných školách a 410 stravníkov v materských školách. Ide o deti – žiakov a zamestnancov, ktorí nastúpia do škôl dňa 1.6.2020. Stravovanie je zabezpečované v súlade s náročnými hygienickými požiadavkami a predpismi, preto v školských jedálňach v mesiaci jún 2020 nebude možné stravovanie cudzích stravníkov vrátane seniorov. Seniori, ktorí boli prihlásení na stravu v MŠ Lienka počas COVID-19, naďalej pokračujú v stravovaní v tomto zariadení podľa pokynov vedúcej jedálne p. Petrovej.

Letná činnosť v mesiacoch júl – august 2020 bude zabezpečená vo všetkých materských školách pre deti zamestnaných rodičov, tak ako v júni. Upozorňujeme preto na termíny a záväznú administráciu prihlášok a platieb v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia a pokynov riaditeliek materských škôl. Na základe prijatých opatrení príslušných úradov avizovaný harmonogram leta v MŠ z marca 2020, ktorý bol riešený spájaním detí do MŠ v rámci mesta, rušíme.

Riaditeľky MŠ v mesiacoch júl – august 2020 musia riešiť i čerpanie dovoleniek zamestnancov, preto v jednotlivých materských školách budú otvorené triedy, len pre deti zamestnaných rodičov.

Zároveň upozorňujeme na to, že všetky riaditeľky MŠ i ZŠ riadne poučili pedagogických i nepedagogických zamestnancov o režime nástupu do školských zariadení. Súčasťou toho bolo odovzdanie príslušných dokumentov – Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred návratom do zamestnania, ktorým všetci zamestnanci potvrdili svoj bez-infekčný zdravotný stav, a prehlásili tak, že sú zdravotne spôsobilí vykonávať svoju činnosť. Prehlásenia sú archivované, to znamená, že v prípade kontroly alebo na vyžiadanie rodičov, sú dokumenty dostupné k deklarovaniu zdravotného stavu bez všetkých príznakov COVID-19.

Na Školský úrad v Púchove, zo Štátnych hmotných rezerv, boli pre celý okres Púchov (mesto a obce) doručené bonus balíčky základných ochranných prostriedkov, ktoré boli za súčinnosti starostov obcí distribuované do jednotlivých materských a základných škôl ešte v piatok, 29. 5. 2020 tak, aby na pondelkový nástup detí bolo všetko plne pripravené.

Prajeme touto cestou všetkým deťom, nastupujúcim do škôlok i škôl, a pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom, úspešný návrat do školských zariadení.

Viera Češková, Školský úrad Púchov