Mesto Púchov informuje o šírení dezinformácií

242

V minulom týždni boli do schránok Púchovčanov distribuované letáky, v ktorých sa prezentuje bývalý poslanec Mestského zastupiteľstva v Púchove a v ktorých sa redakcia právne neexistujúcej organizácie venovala téme odpadov a zvyšovaniu poplatkov v meste Púchov. Nepodpísaný autor článku poukazuje na to, že si mesto Púchov nesplnilo zákonnú povinnosť a nezverejnilo mieru triedenia na webovej stránke mesta, za čo mu môže byť udelená sankcia až do výšky 10.000 eur. Mesto Púchov tieto zverejnené údaje popiera, nakoľko sú nepravdivé a zavádzajúce, vzhľadom na to, že autor článku zjavne nemá znalosť o publikovanej téme. Mesto si svoju zákonnú povinnosť splnilo dňa 27.02.2020, kedy informáciu o výpočte miery separácie a poplatku za uloženie ZKO a DSO za rok 2019 na webovom sídle mesta Púchov zverejnilo (viď TU).

Článok ďalej vyzdvihuje podrobný rozsah zverejnených informácií o výpočte vo väčšine samospráv a poukazuje na to, že v roku 2019 bolo zverejnené len percento separácie. Legislatíva však hovorí o tom, že musí byť zverejnená úroveň vytriedenia, teda len percento separácie. Mesto Púchov si uvedomuje, že miera separácie môže rásť len vtedy, ak budú občania riadne informovaní, a preto v správe o výpočte miery separácie za rok 2019 zverejnilo nad rámec zákona podrobný zoznam a množstvá vyprodukovaných odpadov, vzorec na výpočet miery separácie, ako aj tabuľku určujúcu poplatky pre tento rok. Postupovali sme v danom procese informovania tak, ako spomínaná väčšina samospráv, ktorým na znižovaní množstva odpadu záleží. Autor sa ďalej odvoláva na fakt, že občania mali informáciu iba z Púchovských novín, citujeme: „Ak bude percento vytriedenosti v meste Púchov stále okolo 47%, tak v roku 2021 zaplatíme 18 Eur za tonu.“ Bohužiaľ, ani táto informácia nie je pravdivá spomínaný článok v Púchovských novinách publikoval reálnu mieru separácie dosiahnutú za rok 2019, čo predstavovalo číslo 49,56%.

Opakovanie je matka múdrosti a tak pripomíname občanom mesta Púchov aktuálnu situáciu triedenia odpadu i tú, ktorá nastane od roku 2021. V tejto súvislosti občanov pozývame na ďalšie a zároveň záverečné odovzdávanie kompostérov v Zbernom dvore PTSM, ktoré sa uskutoční prvý októbrový víkend. Pre ďalšie podobné prípady máme za to, aby si autor podobných článkov detailne vypracoval rešerš z relevantných zdrojov a nemystifikoval občanov mesta zavádzajúcimi informáciami bez podložených dôkazov. V tomto prípade Mesto Púchov zvažuje uplatniť si ochranu svojich práv prostredníctvom orgánov činných v trestnom konaní či v občianskoprávnom konaní na príslušnom súde.

MsÚ Púchov