Stanovisko JUDr. Antona Školeka k sporu s Wood Energy

388

Dňa 22.9.2020 zaslal JUDr. Anton Školek vedeniu mesta a poslancom mestského zastupiteľstva svoje stanovisko k súdnemu sporu so spoločnosťou Wood Energy. Stanovisko poskytol aj Púchovským novinám a my ho v plnom znení zverejňujeme:

Vážená pani primátorka, vážené dámy, vážení páni,

na facebookovom profile Pali Crkoň bola uverejnená správa, citujem: „Priatelia, nemám pre Vás dobré správy. Naša mestská spoločnosť Podnik technických služieb dnes na Okresnom súde prehrala súdny spor, o ktorej možnej prehre som písal už v októbri 2019. Čo je ale smutné, okrem možnej straty peňazí je to, že rozsudok si neprišiel vypočuť ani konateľ a ani jej právny zástupca. Pýtam sa je to z ich strany zbabelosť alebo arogancia moci … „ koniec citátu.

Vzhľadom na to, že nebudem prítomný na zajtrajšom Mestskom zastupiteľstve dovoľujem si reagovať týmto spôsobom na hore uvedené tvrdenie Paliho Crkoňa, teda, predpokladám, JUDr. Pavla Crkoňa.

Je pravdou, že na Okresnom súde v Považskej Bystrici bol vo veci žalobcu Wood Energy proti žalovanému: Podnik technických služieb mesta o zaplatenie 112.000,32 € s prísl. vyhlásený rozsudok, ktorým súd zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi 88.936,90 € s prísl. Uvedené rozhodnutie súdu je nezákonné, vykazuje znaky svojvôle konajúceho sudcu a je v zásadnom rozpore s rozhodovacou praxou súdov v SR v obdobných veciach, na čo som na jednotlivých pojednávaniach sústavne upozorňoval. Z týchto dôvodov podám proti rozhodnutiu okresného súdu v zákonnej lehote odvolanie, pretože som, v zhode s právnickými autoritami SR, s ktorými celú vec konzultujem, presvedčený, že v spore bude v odvolacom konaní Podnik technických služieb úspešný.

Vyhlásenia rozsudku som sa spolu s konateľom spoločnosti nezúčastnil, súdu som sa vopred riadne ospravedlnil a súhlasil som s vyhlásením rozsudku v mojej neprítomnosti. Rovnaký postup zvolila aj strana žalobcu, ktorú však JUDr. Crkoň nekritizuje. Obe strany sporu využili zákonný postup a svojou neúčasťou na vyhlásení rozsudku neumožnili súdu doručiť im rozsudok priamo na pojednávaní pri vyhlásení rozhodnutia súdu. Rozhodnutie súdu mi bude doručené elektronickou poštou a na jeho prevzatie mám lehotu 15 dní. Po jeho prevzatí plynie ďalšia zákonná lehota na podanie odvolania.

V žiadnom prípade sa teda v mojom postupe nejedná o zbabelosť a ani o aroganciu moci, ale z mojej strany išlo o pragmatický procesný postup v súlade so zákonom, výsledkom čoho je, že na podanie kvalifikovaného odvolania mám k dispozícii dlhší časový priestor. Jedná sa totiž o závažný a komplikovaný spor, ktorý môže veľmi negatívne ovplyvniť situáciu v Podniku technických služieb mesta a tiež samotné mesto Púchov a jeho občanov.

Pokiaľ by JUDr. Crkoň uvažoval pragmaticky a odborne a neriadil by sa nenávisťou a zlobou voči mne, voči konateľovi spoločnosti, voči primátorke mesta a ostatným orgánom mesta, musel by aj ako právnik uznať, že môj postup v konaní bol vecne aj procesne správny.

Nie je to totiž po prvý krát, keď pán JUDr. Crkoň prezentuje neodôvodnené, vymyslené a neodborné útoky voči mne, ktoré sú pravdepodobne výsledkom jeho osobnej frustrácie z jeho doterajšieho neúspešného pôsobenia v Meste Púchov – niekoľko násobné odmietanie jeho osoby občanmi Púchova v primátorských voľbách, jeho blamáž pri posudzovaní odvolávania hlavného kontrolóra mesta atď.

Už viackrát som bol negatívne prekvapený jeho „ odbornými“ právnymi názormi, preto si záverom dovolím navrhnúť JUDr. Crkoňovi, aby sa radšej venoval svojej práci súdneho exekútora, ktorej predpokladám, že rozumie a moje právne postupy so mnou radšej prekonzultoval skôr, ako ma pred verejnosťou nepravdivo osočí.

K stanoviskám JUDr. Crkoňa v tomto konaní by som mohol mať ešte viac odborných pripomienok, napríklad tú, ako zavádza púchovskú verejnosť, že je účastníkom vyššie spomenutého konania, ale to by som JUDr. Crkoňovi venoval viac času ako mám v úmysle.

Prajem úspešné rokovanie mestského zastupiteľstva. S pozdravom

JUDr. Anton Školek