Mesto Púchov začalo s výsadbou drevín

108

Dňa 07.07.2020 Mesto Púchov požiadalo SAŽP Banská Bystrica o poskytnutie podpory na prvky zelenej infraštruktúry v rámci národného projektu Zelené obce. Súčasťou žiadosti bol aj projekt vypracovaný Ing. Dankou Palkechovou na výsadbu drevín na 3 plochách – Nad Zábrehom, Sedlište a popri diaľničnom privádzači (v smere na Bratislavu). K podpísaniu zmluvy so SAŽP došlo až 06.10.2022, nakoľko na SAŽP dlhodobo prebiehalo verejné obstarávanie zhotoviteľa realizácie vegetačných prvkov.

Následne vo štvrtok, 03.11.2022, došlo k realizácii samotných výsadieb, ktorú zabezpečil zhotoviteľ Plantago spol. s r.o. Bratislava, prevádzka Veľký Biel. Zhotoviteľ zabezpečil dodanie drevín, ich výsadbu, aplikáciu pôdneho substrátu a jeho ochranu, nevyhnutné terénne a zemné úpravy, fixačno – stabilizačné prvky pre jednotlivé dreviny.

Plocha Nad Zábrehom sa nachádza v mieste prechodu z ulice Zábreh na záhradkársku osadu Zábreh. Na mestskom pozemku bude vysadených 10 ks drevín druhového zloženia lipa malolistá, jarabina vtáčia a borovica lesná. Vegetačné úpravy splnia viaceré environmentálne funkcie – biotickú (zachovanie rozmanitosti rastlín, živočíchov a mikroorganizmov), pôdoochrannú a hydrickú (ovplyvnenie odtokových pomerov).

Plocha Sedlište zahŕňa mestský pozemok so sídliskovou zeleňou na antropogénnej pôde medzi areálom DHZ Púchov a bytovým domom na Okružnej s. č. 1443. Na predmetnom pozemku bude vysadených 26 ks drevín druhového zloženia dub zimný, hloh jednosemenný, jarabina vtáčia, smrekovec opadavý a javor mliečny. Vegetačné úpravy splnia funkciu hygienickú, izolačnú a krajinotvornú – znížia hluk, zlepšia kvalitu ovzdušia a kvalitu života v riešenom území.

Plocha pri privádzači vymedzuje priestor medzi diaľničným privádzačom a kypou vedúcou pri Bielej vode. Na ploche bude vysadených 45 ks drevín druhového zloženia javor poľný, javor mliečny, dub letný, vŕba biela, jelša sivá, hrab obyčajný, hloh jednosemenný a obyčajný. Vegetačné úpravy v tomto priestore splnia všetky vyššie uvedené funkcie. Bonusom bude zároveň rekreačná a liečebná funkcia – kypa je využívaná na pešie prechádzky a aj ako cyklochodník.

Národný projekt s názvom Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska je zameraný na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území.

Národný projekt sa zameriava najmä na realizačné opatrenia na úrovni obnovy, budovania a zachovania prírodných a poloprírodných oblastí, ako prvku zelenej infraštruktúry, a to prostredníctvom realizácie vegetačných prvkov. Národným projektom sa prispeje k zlepšeniu stavu kvality životného prostredia, a to prostredníctvom drevinovej revitalizácie existujúcich ekosystémov.

Cieľom národného projektu je realizácia prvkov zelenej infraštruktúry na miestnej úrovni prostredníctvom vegetačných prvkov a s nimi súvisiacimi činnosťami. Takto cielenou realizáciou vegetačných prvkov sa prispieva k vytvoreniu poloprírodných až prírodných krajinných štruktúr pre konkrétne územie, kde sú zohľadnené prirodzené špecifiká a ekosystémové funkcie. Okrem zachovania a obnovy biodiverzity a ekosystémov sa národným projektom na miestnej úrovni posilní klimatická funkcia, pôdoochranná funkcia, vodoochranná funkcia, krajinotvorná funkcia ekosystémov a environmentálna funkcia urbanizovaného prostredia.

Martina Knížatová, referentka pre životné prostredie MsÚ Púchov