Mesto v minulosti poskytovalo dotáciu VŠK, s.r.o. v rozpore so zákonom

1422

Prinášame vám ďalšie aktuálne informácie súvisiace s dianím v púchovskom volejbale. K situácii sa vyjadruje poradca primátora pre ekonomiku V. Karas, predseda VŠK Púchov, o.z. M. Turčáni, konateľ VŠK Púchov s.r.o. J. Kováčik a primátor mesta Púchov R. Henek. Prikladáme aj právne stanovisko k poskytovaniu dotácie pre VŠK Púchov s.r.o. 

V. Karas: Nemôžem potvrdiť, že je hodnoverne preukázané využitie dotácie na verejnoprospešné účely

Poradca primátora pre ekonomiku Viliam Karas sa už od júla minulého roka zaoberá jednak problematikou zmluvných vzťahov medzi mestom Púchov, MŠK Púchov s. r. o. a VŠK Púchov s. r. o., ako aj témou dotácií zo strany mesta smerom k VŠK Púchov s. r. o. na prevádzku volejbalovej haly. „Situáciu som skúmal z poverenia primátora R. Heneka. Problém sa viaže ešte k zmluvám z rokov 2004 a 2006, na základe ktorých mesto Púchov vypožičalo MŠK Púchov s .r. o. objekt športovej haly. Tieto zmluvy nie je možné v súčasnosti dohľadať ani na meste, ani na MŠK, a práve na ne sa odvoláva zmluva o dlhodobom nájme medzi MŠK Púchov s. r. o. a VŠK Púchov s. r. o. z roku 2006. Neskôr boli uzavreté ďalšie zmluvy o výpožičke haly medzi mestom Púchov a MŠK, nechápem však, prečo len do roku 2017, keď zmluva medzi MŠK a VŠK hovorí o prenájme do roku 2019 s opciou do roku 2034,“ začal V. Karas, ktorý zároveň dodal, že v tomto prípade nejde priamo o problém VŠK Púchov s. r. o., ktoré je v danom zmluvnom vzťahu v pozícii tretej strany. V. Karas ešte z ekonomického aspektu približuje body zmluvy o dlhodobom nájme medzi MŠK Púchov s. r. o. a VŠK Púchov s. r. o., ktoré sú z pohľadu mesta sporné. „Neštandardná je samotná dĺžka prenájmu, prakticky na 30 rokov. Zvláštne je, že ani ja, ani právnici nenašli oporu takéhoto postupu v Zásadách o hospodárení mesta Púchov. Najviac mi však prekáža vypustenie bodu o povinnosti nájomcu využiť tržby z prenájmu na podporu volejbalovej činnosti a zabezpečovanie údržby haly,“ pokračoval Karas. Pripomenieme ešte, že v pôvodnej zmluve z roku 2006 figurovala povinnosť nájomcu odvádzať 20 % z tržieb na volejbalovú činnosť a 20 % na údržbu či opravy haly. Dodatkom z roku 2009 táto povinnosť zo zmluvy vypadla a naposledy bola platná pre rok 2010.

Obe strany po roku 2009 plnili zmluvné podmienky, t.j. nájomca platil ročný prenájom približne 8 000 € bez DPH, realizoval volejbalovú činnosť a uhrádzal energie, na ktoré prijímal od mesta dotácie, schvaľované poslancami MsZ. Primátor poveril V. Karasa preveriť, či sú financie z dotácií využívané na verejnoprospešné účely, ako to vyžaduje zákon a aké tržby z haly slúžia na podporu volejbalu. „V prvom rade treba uviesť, že nájomca platí nekomerčnú cenu nájmu, teda má halu k dispozícii za veľmi výhodných podmienok. Vychádzame z princípu, že táto spoločnosť bola dotovaná kvôli volejbalu a všetky tržby mali byť použité v prospech športovej činnosti a na prevádzku haly. Tak potom o tom, že ideme ďalej v línii poskytovania dotácií, by mal niekto presvedčiť. Opakujem informáciu, že nájomca, nie mesto, chce, aby volejbalová športová činnosť prešla pod mesto,“ dodal Karas. Na decembrovom zastupiteľstve viedol  poradca pre ekonomiku s konateľom VŠK Púchov s. r. o. Jánom Kováčikom polemiku o vydokladovaní použitia príjmov z tržieb haly na činnosť volejbalového oddielu a údržbu haly. Pohľady zúčastnených strán sa nezhodujú. „Mal som zistiť skutkový stav toku financií zo spoločnosti VŠK Púchov s. r. o. priamo pre šport. Musel som teda preskúmať nákladové a príjmové položky tejto spoločnosti. Ešte v júli 2015 som prvýkrát oslovil konateľa súkromnej VŠK Púchov s. r. o., či by tieto doklady poskytol, zdalo sa, že by s tým vtedy nemal byť problém. Ozval som sa mu opäť v septembri a definoval som, že potrebujem presnejšie rozpočítanie tržieb z podnikateľskej činnosti v hale a ich následné použitie. Konateľ však argumentoval, že ide o dôverné informácie spojené s tretími stranami a preto mi ich nemôže poskytnúť. Je pravda, že som zachádzal do určitej integrity spoločnosti, informácie by však boli poskytnuté na nahliadnutie len mne a primátorovi mesta. Všetko v rámci skúmania využitia verejných prostriedkov a prostriedkov určených z komerčnej činnosti na prevádzku haly tak, aby primátor mohol následne informovať poslancov. Dostal som Finančnú analýzu, ktorej parametre si môžem prečítať aj verejne na internete a vyúčtovanie dotácie  z roku 2014. To považujem za nedostatočné pri rozhodovaní, či poskytneme verejné zdroje na ďalšiu dotáciu. Myslím, že po upozornení NKÚ z minulosti sa tým mal zaoberať aj kontrolór mesta,“ poskytol V. Karas svoj pohľad na tému dokladovania príjmov.

Primátor R. Henek na základe právneho stanoviska a ekonomických argumentov nepodpísal poslancami schválenú dotáciu vo výške 25 000 € pre VŠK Púchov s. r. o. na pokrytie energií v športovej hale. „Je ekonomicky nevýhodné jednak dotovať energie v športovej hale a potom aj volejbalovú činnosť, o ktorú doterajší nájomca neprejavil záujem. Navyše, momentálne nemôžem hodnoverne preukázať použitie dotácie výhradne na verejnoprospešné účely, ako hovorí zákon,“ priblížil Karas argumenty vedenia mesta týkajúce sa nevýhodnosti finančnej dotácie. V priebehu týždňa sa situácia dramaticky nezmenila, naďalej však pokračuje komunikácia zúčastnených strán so snahou o vyriešenie situácie. „Aj napriek neudeleniu dotácie na energie je len na VŠK Púchov s. r. o., ako zabezpečí prevádzku haly. V hre je aj zdraženie služieb, ale potom musíme otvoriť otázku komerčného nájmu. Pre dodávateľov energií je zmluvným partnerom pre úhradu faktúry MŠK Púchov s. r. o., tú potom táto spoločnosť prefakturuje na VŠK Púchov s. r. o.,“ dodal V. Karas.
Zmluva o dlhodobom nájme je momentálne platná, riešení aktuálnej situácie je hneď niekoľko. Poradca primátora pre ekonomiku vidí možné riešenie stavu, ktorý vyvolal medzi Púchovčanmi po novom roku množstvo diskusií, nasledovne: „Máme na stole návrh od konateľa VŠK Púchov s. r. o., súvisiaci predovšetkým s prevádzkou športovej haly. Snažíme sa dosiahnuť dohodu, cieľom nás a podľa doterajšej komunikácie na základe môjho názoru aj pána Kováčika, nie sú spory a hádky. Primátor má eminentný záujem korektne sa dohodnúť, verím, že sa to podarí v čo najkratšom čase,“ uzavrel V. Karas.

Právne stanovisko: Mesto v minulosti poskytovalo dotáciu súkromnej obchodnej spoločnosti VŠK, s. r. o. v rozpore so zákonom

Z právneho stanoviska k poskytovaniu dotácie pre súkromnú eseročku VŠK vyberáme:
VŠK, s. r. o. ako prijímateľ dotácie schválenej uznesením č. 174/2015 vykonáva činnosti, ktoré spĺňajú definíciu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných či verejnoprospešných účelov a síce rozvoj telesnej kultúry. Zároveň však nemožno opomenúť, že právna forma VŠK je spoločnosť s ručením obmedzeným t. j. obchodná spoločnosť podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ako taká je založená za účelom podnikania a dosahovania zisku.

Dotáciu resp. jej účel v schválenej podobe nemožno považovať za všeobecne prospešný resp. verejnoprospešný, nakoľko z vyúčtovaní dotácií poskytnutých VŠK, s. r. o. v predchádzajúcich rokoch vyplýva, že dotácia pokrýva aj energie, ktoré VŠK, s. r. o. ako podnikateľský subjekt spotrebováva v súvislosti so svojimi obchodnými činnosťami, napríklad prenájmom obchodných priestorov v budove športovej haly pre biliardový klub, či reklamnú spoločnosť. Je však takéto nakladanie s verejnými finančnými prostriedkami možné považovať za hospodárne, efektívne a účinné? Určite nie.

Mesto Púchov tak v minulosti poskytovalo dotáciu pre súkromnú obchodnú spoločnosť VŠK, s. r. o. v rozpore s ustanovením § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, t. j. táto bola poskytnutá na účely iné ako verejnoprospešné či všeobecne prospešné. Zároveň je potrebné poukázať na to, že takéto vynakladanie verejných finančných prostriedkov nemá oporu v zákone a je ju nutné považovať za porušenie finančnej disciplíny podľa ustanovení § 31 ods. 1 písmen j) a m) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

Dotáciu by bolo možné poskytnúť len v prípade, že by VŠK, s. r. o. dokázal dostatočným spôsobom preukázať analytické členenie nákladov na svoje komerčné a verejnoprospešné činnosti a to len na tú časť nákladov, ktoré preukázateľne súviseli s verejnoprospešnou činnosťou. V minulosti obchodná spoločnosť VŠK, s. r. o. takéto členenie nepreukázala; naopak, možno tvrdiť, že v minulosti finančné prostriedky boli použité aj na úhradu nákladov súvisiacich s obchodnými aktivitami, t. j. aktivitami vykonávanými za účelom dosahovania zisku.

Na nedostatky pri poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta už v minulosti (v roku 2013) poukázal aj Najvyšší kontrolný úrad SR vo svojom protokole. Bývalé vedenie mesta si však výsledky kontroly nechalo pre seba a poslanci tak o skutočnostiach uvedených v protokole NKÚ SR neboli informovaní a nemohli k nim zaujať stanovisko. Je nutné podotknúť, že štandardným postupom je v prípade ostatných samospráv protokol o výsledku kontroly prerokovať v mestskom či obecnom zastupiteľstve a tak to požaduje aj samotný Najvyšší kontrolný úrad SR.

M. Turčáni: Podmienky boli na danú súťaž primerané

Predseda občianskeho združenia VŠK Púchov Marián Turčáni komentuje nedávne udalosti a vyjadrenia súvisiace so situáciou v púchovskom volejbale.

VŠK Púchov, o. z. sa zaoberá výhradne športovou činnosťou volejbalových družstiev a funguje na základe „Zmluvy o súčinnosti“ s nájomcom haly VŠK Púchov s. r. o. Predseda o. z. M. Turčáni približuje okolnosti spojené s tímom mužov. „Nedá mi ako predsedovi o. z. nereagovať na vyjadrenia hráčov v Púchovských novinách (2/2016). Nie som typ, ktorý vyhľadáva médiá za účelom vyjadriť svoj názor, avšak v záujme vytvorenia objektívneho pohľadu na situáciu, ktorá bola v článku označená ako nelichotivá, chcem ponúknuť svoje stanovisko. V prvom rade chcem uviesť, že na koncoročnom posedení družstva, kam sme sa prišli hráčom s p. Štefkom poďakovať, sme boli zo strany p. Valacha oboznámení s názorom celého družstva, že ako výbor máme zobrať na zreteľ ich rozhodnutie nepokračovať v súťaži bez finančného ohodnotenia. Výbor VŠK, o. z. na základe toho odhlásil mužov zo súťaže z dôvodu, že pri súčasnej absencii dostatočných finančných prostriedkov nemá o. z. čím uspokojiť ich požiadavky. Táto skutočnosť je o to bolestnejšia, že nastala prvýkrát v 46-ročnej histórii volejbalu a mladí hráči tým strácajú vzory,“ komentoval M. Turčáni, ktorý zároveň tvrdí, že klub kádru vytváral podmienky v rámci svojich možností. „Myslím si, že podmienky, ktoré malo družstvo k dispozícii, boli na pomery v športe, a nielen v meste Púchov, primerané. Rovnako sa nezakladá na pravde informácia, že najmladší volejbalista v tíme má 26 rokov, nakoľko za mužov hrávali aj vekovo mladší hráči ako Hládek či Cíbik i 15-ročný starší žiak M. Kováčik,“ pokračuje M. Turčáni.

Častou skloňovanou témou sú zmluvy hráčov, ktorí v sezóne účinkovali v drese VŠK Púchov. „Na jeseň minulého roka prišli niektorí hráči so žiadosťou o ukončenie zmluvy s VŠK Púchov s. r. o. Zmluvy obsahujú aj klauzulu o odstupnom, resp. klauzulu o cene hráča v prípade prestupu. Ako výbor VŠK Púchov, o. z. sme v podstate zasiahli do VŠK Púchov s. r. o. tým, že zmluvy všetkých hráčov na súpiske sa zrušili, s čím dotknutí hráči súhlasili. Vnímali sme to ako jeden z ústretových krokov k prebiehajúcemu procesu integrácie volejbalového oddielu pod mesto Púchov, ktorá by riešila nielen mládežnícky, ale zároveň aj mužský volejbal. Tento proces rokovaní nebol doposiaľ ukončený,“ dodáva Turčáni. Budúcnosť je podľa predsedu Volejbalového športového klubu v mládeži a prechode pod krídla mesta. „Teší ma, že sa do budúcna máme o čo oprieť, máme vybudovanú takú základňu, ktorá o tri roky môže doplniť družstvo mužov o kvalitné posily. Je to hlavne zásluha p. Štefka, ktorý je pri volejbale od jeho počiatku, venuje mu všetok svoj voľný čas, je vzorom a autoritou zároveň, preto si neviem predstaviť, kto by mohol mať, resp. kto by prišiel s ešte väčším primárnym záujmom o volejbal, ako práve on. Naše úsilie rozvíjať činnosť volejbalu pod krídlami MŠK Púchov sa nám vidí ako správne riešenie aj z toho pohľadu, že minimálne volejbalová mládež by mala mať vytvorené rovnaké podmienky, ako mládež v ostatných integrovaných športoch. Taktiež je dôležité, aby mal volejbalový oddiel v športovej hale, ktorá bola za týmto účelom vybudovaná, prioritné postavenie,“ uzavrel predseda VŠK Púchov, o. z. M. Turčáni.

J. Kováčik: Športová hala by mala zostať v správe volejbalového oddielu

K aktuálnej situácii vo volejbale a téme prenájmu športovej haly sa s týždňovým oneskorením pre Púchovské noviny vyjadruje aj Ján Kováčik, konateľ spoločnosti VŠK Púchov s. r. o., ktorá má halu v dlhodobom nájme.

Dianie nabralo nový spád po odhlásení družstva mužov z I. ligy tesne po novom roku. „Hlavným dôvodom nebolo nepodpísanie dotácie primátorom, ale to, že niektorí hráči nechceli ďalej pokračovať bez finančného ohodnotenia. Financie na súťaž, dopravu, stravu a rozhodcov boli zabezpečené. V minulosti sme od vedenia mesta mali prísľub o zaradení mužského volejbalu pod MŠK Púchov. To sa nezrealizovalo, preto sa niektorí hráči rozhodli nepokračovať. Pre mňa osobne to bolo najťažšie rozhodnutie športovej i trénerskej kariéry. Za odhlásenie sme museli navyše zaplatiť pokutu 666 eur,“ začal J. Kováčik. Spomínaná dotácia, ktorú primátor R. Henek nepodpísal, bola vo výške 25 000 eur určená na čiastočné pokrytie energií v hale. „Poslanci by mali od primátora žiadať vysvetlenie, keďže dotáciu jednohlasne schválili. Mne pán primátor povedal, že videl rozpor v zákone, preto dotáciu nepodpísal. Neviem, či sa niečo v legislatíve zmenilo, keďže po minulé roky s dotáciou problém nikdy nebol. V športovej hale, aj keď sme súkromná spoločnosť, vykonávame verejno-prospešné činnosti, robíme volejbal, koncerty, vystúpenia, prezentácie škôl, často je u nás CVČ a pod. V súčasnosti je v hale zabezpečené všetko tak, ako vždy, zatiaľ čo prebiehajú intenzívne rokovania o budúcnosti haly i volejbalu,“ vyjadril sa J. Kováčik na margo dotácie. Mesto argumentovalo nevýhodnosťou dotácie súvisiacou so zmluvou o dlhodobom nájme z roku 2006. „Ja osobne nevidím v zmluve problém. Zmluvy v tej dobe odobrovali právnici oboch strán, boli nastavené podmienky a pravidlá, ktoré sme museli prijať. Halu sme prevzali v roku 2004 s energiami vo výške cca 90 000 eur ročne pri polovičných cenách oproti dnešným. Museli sme konať, z takmer nefunkčnej haly sme vlastnými silami urobili kultúrny stánok,“  komentoval Kováčik. Na decembrovom MsZ nastala polemika o dodatku z roku 2009, ktorý rušil v zmluve z roku 2006 bod o účelovom použití tržieb nájomcu z prenájmov v objekte športovej haly. „Do roku 2008 sme hradili všetky energie i ďalšie náklady, po odstúpení reklamného partnera Matador platíme nájom vo výške 8 000 eur ročne a energie, ktoré mesto hradí dotáciami. Pripomínam, že s platbou za energie i nájom sme ani raz nemeškali. VŠK Púchov s. r. o. mala od roku 2007 do 2009 povinnosť každoročne použiť 20 % z príjmov z prenájmov na činnosť volejbalu a 20 % na opravu a údržbu haly. MŠK Púchov s. r. o. si ako prenajímateľ overil, že každoročne poskytujeme omnoho viac financií na volejbal a halu, než bolo určené v zmluve. Prenajímateľ sám navrhol zrušenie spomínaného bodu, nebola to naša iniciatíva. Aj napriek tomu sme naďalej poskytovali finančné prostriedky na volejbal i činnosť haly, a to aj nad rámec spomínaných 20 % a 20 %. Keďže sme to takto realizovali, nemám problém s tým, keby sa daný bod do zmluvy vrátil,“ pokračoval J. Kováčik. Na rokovaní MsZ nastala medzi J. Kováčikom a poradcom pre ekonomiku Viliamom Karasom polemika o dokladovaní využívania tržieb z prenájmov na činnosť volejbalu a údržbu haly. „Nedorozumenia sme si s Ing. Karasom vysvetlili. Informácie týkajúce sa hospodárenia spoločnosti VŠK Púchov s. r. o. si môže každý pozrieť na internetovom Registri účtovných závierok. Zmluvné vzťahy s tretími stranami, čiže podnájomníkmi, poskytnúť bez ich súhlasu jednoducho nemôžem, čo uznal aj právnik mesta. Mrzí ma, že sa z celej situácie urobila neskutočná či už mediálna, alebo spoločenská kauza. Najviac sa na nej živia ľudia, ktorí pre naše mesto a šport nikdy nič neurobili, iba kritizujú, poukazujú, vymýšľajú si, čím chcú byť zaujímaví a škodiť riešeniu a záujmu veci,“ konštatoval volejbalista, ktorý v Púchove pôsobí od r. 1986 a ako hráč stál pri troch majstrovských tituloch. Teraz už 12 rokov prevádzkuje športovú halu. „Halu poznáme, vieme, ako ju prevádzkovať ekonomicky čo najúspornejšie. Sumu za energie bez DPH hradíme z dotácií, DPH z vlastných zdrojov. Väčšina nájomcov v hale nie je platcami DPH, štát nám potom zo zaplatenej DPH vráti len cca 50 %, čo nás stojí zhruba 4 000 € ročne. V prípade tuhej zimy sami hradíme prečerpanie energií, napr. v r. 2012 sme doplácali cca 8 000 €. Po ostatné roky sme ušetrili a financie so súhlasom MŠK použili na obnovu športovej haly, alebo ich vrátili mestu, v roku 2015 sme z dotácie 43 000 € vrátili 6 642,34 €,“ dodal J. Kováčik. Spoločnosť VŠK Púchov s. r. o. do vzhľadu a funkčnosti haly viackrát investovala. „Hala má 46 rokov, rozmery 53 x 56 m a zvnútra je ochladzovaná átriom. Každý, kto má rodinný dom, pochopí, koľko stojí prevádzka a údržba. Všetky investície a väčšie opravy sme realizovali so súhlasom MŠK. Výlučne z vlastných zdrojov sme financovali vybudovanie pieskového ihriska a priestorov na prenájmy, maľovanie haly komplet zvonku i zvnútra, opravy striech, odstránenie stromov a vybudovanie priestorov v átriu, zateplenie okien, bezbariérový prístup, výmenu gumolitov na chodbách, v hľadisku a i. Taktiež sme pomáhali počas väčších opráv financovaných mestom, ako výmeny rozvodov a palubovky. Vtedy sme ja s mojím kolegom K. Moškom v osobnom voľne pracovali s firmou, ktorá činnosť realizovala, starú palubovku sme navyše odstránili na vlastné náklady a ušetrené peniaze použili na opravu jednej zo striech. Príkladov je viac, hala nám prirástla k srdcu a dovolím si konštatovať, že sa o ňu staráme lepšie, ako o vlastné,“ pokračoval J. Kováčik. Spolu s nájomcom do haly investovalo aj mesto. „Som veľmi rád, že sme mesto presvedčili o potrebe výmeny starej palubovky, ktorá už ohrozovala zdravie hráčov. Teraz máme vynikajúcu palubovku, ktorú si športovci nevedia vynachváliť. Štatistická návštevnosť haly je ročne cca 56 000 športovcov, športuje sa od 7:00 do 22:00. Počas zimných mesiacov je hala vyťažená úplne, v lete pre ukončené majstrovské súťaže skôr sporadicky,“ priblížil J. Kováčik. V športovej hale pôsobí popri nájomcovi aj Volejbalový športový klub, o. z. „Treba nás chápať ako jednu spoločnosť. Občianske združenie sme museli založiť z jednoduchého dôvodu – zo SVF i mesta nám v tom čase nemohli poskytnúť žiadnu dotáciu na právnu formu s. r. o. Legislatíva umožňovala jednoduchšie fungovanie športu cez o. z., mohli sme tak získať 2 % z dane. Spoločnosti majú medzi sebou uzavretú Zmluvu o súčinnosti,“ komentoval Kováčik právny stav. V súčasnosti v klube pôsobia mládežnícke družstvá, muži sa zo súťaže odhlásili. Natíska sa otázka, ako bude volejbal ďalej pokračovať. „Volejbal pokračuje podľa schváleného plánu činnosti. S tímom mužov sme všetky úkony vykonali na základe dohody. Platné zmluvy majú 4 hráči, ktorí momentálne nie sú zapojení do tréningového procesu,“ uviedol J. Kováčik. Konateľ VŠK Púchov s. r. o. vidí možné riešenie pre budúcnosť. „Podľa môjho názoru by mesto malo k volejbalu zachovať podobný postoj, ako k futbalu a hokeju, čím by vytvorilo podmienky pre ďalší výkonnostný rast oddielu, aby sa volejbal vrátil na pozície, aké zastával v nedávnej minulosti. Viem si predstaviť ako začlenenie mužov pod MŠK Púchov, tak aj v prípade vyjednania lepších podmienok ich zachovanie pod hlavičkou VŠK Púchov s.r.o., avšak len v prípade, že hala zostane v nájme VŠK Púchov s.r.o. Volejbal musí mať na halu úzke prepojenie, je jeho domovským stánkom a vytvára podmienky pre úspešné účinkovanie,“ dodal Kováčik. Volejbalový oddiel sa môže pochváliť kvalitnou mládežníckou základňou. „Mládež je výborne rozbehnutá a stabilizovaná, čo spomínal aj šéftréner I. Štefko. Máme prípravky na základných školách, dve družstvá mladších žiakov a družstvo starších žiakov. Volejbal bude napredovať podľa materiálu Rozvoj volejbalu v meste Púchov do r. 2020, na jeho naplnenie sa musia vytvoriť primerané podmienky. Verím, že púchovský volejbal sa bude môcť čoskoro pochváliť podobnými úspechmi, ako v minulosti,“  dodal Kováčik. Aktuálne prebiehajú medzi zúčastnenými stranami rokovania a situácia zrejme postupne speje k riešeniu. „Na nedávnom zasadnutí výboru Volejbalového športového klubu boli všetci členovia oboznámení s momentálnou situáciou a výsledkami jednaní s vedením mesta Púchov s tým, že situácia okolo volejbalu a haly sa po náročných jednaniach dostáva do záverečnej fázy rokovaní. Bolo konštatované, že športová hala by v každom prípade mala zostať naďalej v správe volejbalového oddielu, rovnako, ako svoje štadióny spravuje futbal a hokej, “ uzavrel J. Kováčik.

R. Henek: Zabezpečiť financie na prevádzku súkromného klubu je povinnosťou vlastníka klubu, nie mesta

Aká je budúcnosť púchovského volejbalu?

„Mládežnícka volejbalová činnosť bude naďalej mestom výrazne podporovaná či už ide o družstvá chlapcov ale aj dievčat. Mesto má v rozpočte na rok 2016 vyčlenené prostriedky na fungovanie celého mládežníckeho volejbalového športu v rozsahu 20 000 eur. Tieto budú uvoľnené pre Občianske združenie – Volejbalový športový klub (volejbal mládež chlapci) na základe ich žiadosti počas roka 2016. V roku 2015 sme uvedenému združeniu poskytli dotáciu v rozsahu cca  6 700 €. Občianskemu združeniu – 1. Volejbalový klub združujúci dievčatá sme v roku 2015 poskytli dotáciu 8 400 eur a rovnaký rozsah predpokladáme aj v tomto roku.  Volejbalový klub (muži) pod hlavičkou VŠK Púchov, s. r. o.  sa odhlásil zo súťaže nakoľko spoločnosť VŠK Púchov, s. r. o.  nezohnala na jeho prevádzku dostatok zdrojov. Ide o povinnosť vlastníka klubu nie mesta. Spájať túto skutočnosť s neposkytnutím dotácie na energie haly z verejných zdrojov je zavádzajúce. Navrhnutému prípadnému prechodu činnosti súkromného volejbalového klubu (muži) pod hlavičku MŠK Púchov s. r. o. musí predchádzať dohoda o ďalšom osude športovej haly. Na jej rýchlom schválení má mesto eminentný záujem.“

Tému spracoval: T. Schügerl