Mestské zastupiteľstvo bude rokovať výnimočne bez účasti verejnosti

91

Primátorka mesta Katarína Heneková zvolala mestské zastupiteľstvo, ktoré sa uskutoční v stredu 6. mája 2020 od 9.00 hod. v Divadle Púchov, s programom:

1. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva Púchov

2. Záverečný účet Mesta Púchov za rok 2019, hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Púchov za rok 2019, písomné stanovisko HK k návrhu Záverečného účtu za rok 2019

3. Návrh – Úprava rozpočtu Mesta Púchov – máj 2020

4. Vzdanie sa členstva v ekonomickej komisii, v komisii športu a v komisii výstavby, životného prostredia a územného plánovania

5. Návrh – VZN Mesta Púchov č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Púchov č. 13/2019 Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Púchov

6. Návrh – VZN Mesta Púchov č. 3/2020 – Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Púchov a jeho mestských častí

7. Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva Púchov

8. Rokovací poriadok komisií mestského zastupiteľstva Púchov

9. Vyjadrenie mesta k zaradeniu školy s novým názvom „ZŠ s MŠ sv. Margity“ a jej elokovaného pracoviska do siete škôl a školských zariadení v SR k 1.9.2020

10. Predloženie žiadosti o NFP za účelom zabezpečenia realizácie spolufinancovania projektu „Kompostáreň mesta Púchov“

11. Informácia o investičných akciách Mesta Púchov

12. Predaj, kúpa

13. Nájom

14. Dotácie

15. Správy o činnosti mestských spoločností, MsP a MsÚ

16. Rôzne

17. Interpelácie

Rokovanie mestského zastupiteľstva sa uskutoční v súlade s opatrením ÚVZ SR č.OLP/3354/2020 zo dňa 20.04.2020 výnimočne bez účasti verejnosti.

Zdroj: MsÚ Púchov