Mestské zastupiteľstvo schválilo nového konateľa Púchovskej kultúry, s.r.o.

368

Štvrté tohtoročné rokovanie Mestského zastupiteľstva Púchov sa uskutočnilo v utorok 11. júna 2019. Viedla ho primátorka Púchova Katarína Heneková, ktorá ho otvárala za účasti pätnástich z celkového počtu devätnástich mestských poslancov.

Poslanci zaviazali hlavnú kontrolórku mesta k vykonaniu finančnej kontroly v spoločnosti Púchovská kultúra

Referenciu k žiadosti smerovanej na hlavnú kontrolórku na vykonanie kontroly hospodárenia mimo schváleného plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2019 v mestskej spoločnosti Púchovská kultúra predniesla Irena Kováčiková, ktorá je zároveň členkou dozornej rady tejto spoločnosti. Táto požiadavka podľa nej vyplynula zo záverov rokovania dozornej rady spoločnosti Púchovská kultúra. Žiadosť o finančnú kontrolu v mestskej spoločnosti podporili súhlasným stanoviskom všetci pätnásti prítomní poslanci.

Mestské zastupiteľstvo odvolalo a menovalo konateľa mestskej spoločnosti Púchovská kultúra

Nasledujúci bod programu, ktorý sa týkal návrhu na schválenie odvolania súčasného a menovania nového konateľa spoločnosti Púchovská kultúra, takisto uviedla Irena Kováčiková: „Dávam návrh na odvolanie konateľa mestskej spoločnosti Púchovská kultúra Ing. Miloša Svobodu, ktorý sám o uvoľnenie z tejto funkcie požiadal. Žiadame jeho odvolanie ku dňu 31. 7. 2019. Na jeho miesto sme hľadali vhodného kandidáta najskôr výberovým konaním.“ Víťazka tohto výberového konania však odmietla kvôli inej pracovnej ponuke túto funkciu prijať, preto bolo výberové konanie ukončené. „Tohto výberového konania sa však zúčastnil aj uchádzač pán Mgr. art. Pavol Pivko, ktorý sa javil na výberovom konaní ako človek, ktorý je kvalitný a ktorý by túto funkciu mohol zastávať. Preto sme ho vyzvali na pracovné stretnutie a následne aj na stretnutie s kolegami poslancami, ktorí akoby taká väčšia výberová komisia sa s ním mali možnosť porozprávať, klásť mu otázky, preverovať jeho schopnosti,“ vysvetlila postup poslankyňa I. Kováčiková. Záver z tohto stretnutia bol podľa jej slov priaznivý, Pavol Pivko sa mal na stretnutí s poslancami osvedčiť ako budúci možný konateľ Púchovskej kultúry. Následne zaznel jej poslanecký návrh, aby bol konateľom Púchovskej kultúry menovaný Mgr. art. Pavol Pivko s nástupom od 1. augusta 2019. Tento návrh všetci prítomní poslanci súhlasným hlasovaním akceptovali.

Poslanci schválili podanie žiadosti na opravu strechy požiarnej zbrojnice DHZ Púchov

V poradí štvrtý bod programu rokovania uviedla prednostka mestského úradu Iveta Brindzová – išlo o predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu za účelom realizácie projektu opravy strechy požiarnej zbrojnice DHZ Púchov. „Mesto Púchov v rámci výzvy Prezídia Hasičského a záchranného zboru zameranej na podporu ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb hasičských staníc a hasičských zbrojníc pripravuje žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt Oprava strechy požiarnej zbrojnice DHZ Púchov. Predmetom projektu je oprava poškodenej strechy zbrojnice spočívajúca v zateplení, položení povlakovej krytiny a ďalších súvisiacich prác. Predpokladané rozpočtové náklady predstavujú sumu 29 994 eur. Maximálna možná výška dotácie je 30 000 eur. Výška spolufinancovania je minimálne päť percent z celkových výdavkov projektu, teda 1500 eur,“ uviedla prednostka I. Brindzová.

Poslanci samotné predloženie vyššie uvádzanej žiadosti a takisto päťpercentné spolufinancovanie predmetného projektu z vlastných zdrojov mesta schválili.  

Zníženie nehodovosti na území mesta Púchov

Obdobne hladko a s jednomyseľným porozumením poslaneckého zboru sa stretol aj nasledujúci bod programu rokovania mestského zastupiteľstva, v ktorom išlo takisto o odsúhlasenie podania žiadosti a päťpercentného spolufinancovania, tentokrát na projekt „Zníženie dopravnej nehodovosti na území mesta Púchov“. Viac podrobností opäť prezradila prednostka MsÚ Púchov: „Mesto Púchov na základe výzvy Prezídia Policajného zboru na rok 2019 pripravuje žiadosť o poskytnutie dotácie zameranej na zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie a zníženie dopravnej nehodovosti. Predmetom našej žiadosti o poskytnutie dotácie bude nákup a montáž meračov rýchlosti na Okružnú ulicu, Štefánikovu ulicu, Ulicu Janka Kráľa, Továrenskú ulicu, Novonosickú ulicu a na cestu do Nosíc. Projekt počíta s osadením meračov rýchlosti na stĺpy verejného osvetlenia. Na informačnej tabuli každého merača sa bude zobrazovať nameraná rýchlosť a pri jej prekročení sa rozsvieti varovný nápis „SPOMAĽ“. Merače budú obsahovať štatistický modul, ktorý bude zbierať dáta o prejazde vozidiel, počty vozidiel, ktoré prekročili alebo neprekročili rýchlosť, počet vozidiel za hodinu a podobne.“

Celková výška výdavkov na projekt predstavuje 11 940 eur, päťpercentná spoluúčasť mesta 600 eur.

V bode „Rôzne“ prednostka mestského úradu informovala o novom organizačnom poriadku mestského úradu v Púchove. Predniesla aj informáciu o plánovanej rekonštrukcii autobusového nástupišťa pred železničnou stanicou v Púchove, na ktorú mesto rovnako plánuje pripraviť žiadosť o poskytnutie dotácie na základe aktuálnej výzvy ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Momentálne mesto Púchov spracováva a pripravuje podklady na vyhlásenie verejného obstarávania na dodanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie autobusového nástupišťa.

Po cca 50-tich minútach a prerokovaní všetkých naplánovaných a odsúhlasených bodov, primátorka mestské zastupiteľstvo ukončila.

Zdroj: MsÚ, foto: Slavomír Flimmel.