MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK znižuje cenu tepla pre rok 2017 o viac ako desať percent

280

Viliam-KarasRozhovor s konateľom MSBP, s. r. o. Ing. Viliamom Karasom o plánoch spoločnosti v roku 2017:

V minulom roku ste potešili občanov mesta dvojnásobným znížením tepla. Aké sú vyhliadky v tomto roku?
Áno, som veľmi rád, že primátor mesta veľmi jasne dokázal svojím rozhodnutím občanom a minoritným spoločníkom, kde on vidí priority a ciele mesta. Výsledkom bolo viac ako 5-percentné dodatočné zníženie ceny tepla na rok 2016. Vrátili sme všetkým odberateľom viac ako 200.000 €. Celá transakcia vrátenia týchto peňazí bola zrealizovaná v priebehu dvoch mesiacov. Pre mestské spoločnosti a mestské rozpočtové organizácie to boli ďalšie neplánovane ušetrené peniaze. (viď tabuľka). Ako konateľ spoločnosti dúfam, že ani súčasné 10-percentné zníženie nebude posledné. Pokiaľ nám to hospodárenie dovolí, nepochybujem, že primátor umožní zopakovať postup znižovania ceny tepla aj v roku 2017. Je však pravdou, že tak výrazné rezervy v cene tepla na rok 2017 nevidím.

tabulka-znizenie-nakladov_web
Zníženie nákladov na ÚK a TÚV pre objekty vo vlastníctve mesta Púchov za rok 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čo bráni ďalšiemu zásadnému znižovaniu ceny tepla v roku 2017?
Faktor, ktorý nám najviac narobil vrásky v tomto roku, je unáhlený a pre občanov absolútne nevýhodný nákup zemného plynu v roku 2015 pre súčasné vykurovacie obdobie. Ak by sa nakupoval plyn v minulom roku (2016), zníženie ceny tepla by bolo výraznejšie. Pri kontrahovanom odbere 50.000 MWh by úspora bola okolo 180.000 €, teda zníženie ceny o ďalšie štyri percentá. Neviem, či bývalí konatelia Ing. Andrej Šamánek a Ing. Vladimír Motúz cítia aspoň morálnu zodpovednosť za toto nesprávne rozhodnutie. Podľa ich súčasných finančných požiadaviek voči mestu a spoločnosti (viac ako 750.000 €) tomu nič nenasvedčuje. Druhým obmedzujúcim faktorom znižovania ceny je, že prekračuje niektoré položky regulovaných nákladov. Takúto situáciu sme zdedili a nie je v našich silách problém v jednom účtovnom období vyriešiť k spokojnosti odberateľov, ako aj samotnej spoločnosti.

Môžete čitateľom priblížiť v číslach, aká je teda schválená cena tepla pre rok 2017?
Na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví došlo k úprave variabilnej zložky ceny tepla. Schválená variabilná zložka pre rok 2016 vo výške 0,0484 €/kWh sa znižuje v roku 2017 na 0,0404 €/kWh. Fixná zložka ceny tepla schválená pre rok 2016 vo výške 171,9923 €/kW sa znižuje na 169,9570 €/kW pre rok 2017. Po prepočte na jednozložkovú cenu tepla zrozumiteľnejšiu pre občana (prepočet jednotiek na GJ) ide o medziročné zníženie ceny tepla z 22,46 €/GJ na 20,13 €/GJ (bez DPH). Zníženie cien tepla pre rok 2017 sa týka dodávky tepla na ústredné kúrenie a tepla na teplú úžitkovú vodu. Pre občana toto zníženie znamená ročnú úsporu nákladov na byt v rozmedzí 70 až 100 €. Za poklesom ceny tepla pre odberateľov tepla je neustále zvyšovanie účinnosti výroby tepla intenzívnou a dôslednou starostlivosťou o naše prevádzky a zároveň aj vykonaním niektorých pozitívnych úsporných opatrení vykonaných v priebehu roku 2016 v našej spoločnosti. Pre porovnanie uvádzame niektoré susedné mestá a ich ceny tepla na rok 2017.

Porovnanie_ceny_tepla_2017_web
Porovnanie ceny tepla pre rok 2017 v Púchove a okolitých mestách.

Na poslednom zastupiteľstve padla aj otázka – aké plánujete investície?
Otázky, ktoré padajú na zastupiteľstve majú mnohokrát v sebe ukrytý určitý zámer. Ak sa niekomu z poslancov zdá, že spoločnosť dosť razantne neinvestuje, tak by som mohol položiť otázku: Komu efekty z našich investícií prinesú v konečnom dôsledku najvýraznejšie zhodnotenie majetku? Odpoveď je jednoduchá. Najväčšie efekty z vložených investícií budú mať minoritní spoločníci tak, ako doteraz. Alebo sa mýlim? Veľmi radi by sme sa pustili do nových projektov, ale najrýchlejším a asi jediným riešením je založiť novú spoločnosť. Určite však nebudeme blokovať malé rozvojové projekty v terajšej spoločnosti. Momentálne je pred dokončením realizácia nového klientského centra MsBP Servis, s. r. o. Pravdepodobne na najbližšie valné zhromaždenie predložíme požia-
davku na schválenie nevyhnutnej investície do nového systému riadenia energetiky. Je treba si tiež uvedomiť, že z roka na rok stúpajú náklady na rekonštrukcie a opravy, nakoľko po desiatich rokoch začínajú veci postupne odchádzať.

A čo návrh na zníženie základného imania MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU, s. r. o., ktoré navrhol poslanec Kubičár?
Vystúpenia poslanca Kubičára sú z dielne tých vystúpení, ktoré dávajú jasný signál prípravy na budúce voľby primátora. Pán Kubičár vždy kritizuje fakt, že nemá informácie o veciach, o ktorých sa hlasuje na zastupiteľstve. A teraz bez zaváhania predkladá „niečo“, čo majú poslanci schváliť v extra rýchlom hlasovaní. Myslím si, že tento návrh nie je z hlavy poslanca Kubičára. Zníženie základného imania, a teda presun časti majetku
z MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU na mesto, má vzbudiť pocit ochrany majetku mesta. Je to reakcia na žiadosť bývalých konateľov, ktorí sa dožadujú státisícových náhrad a oháňajú sa súdmi. Stav, ktorý chce poslanec Kubičár riešiť, je dielom Mariána Michalca. Tento bývalý primátor je plne zodpovedný za svoje hlasovanie, ktorým odsúhlasil vyrovnávacie podiely minoritným spoločníkom vo výške 10 %, a nie 0,05 %. Teraz niekomu tečie do topánok a preto tá nervozita.

Tak bude sa alebo nebude znižovať základné imanie spoločnosti?
Ak by naša spoločnosť chcela znížiť základné imanie, musí najskôr osloviť všetkých veriteľov a poskytnúť im primerané zabezpečenie ich pohľadávok alebo pohľadávky uspokojiť. Pre informáciu: dlh voči banke máme okolo 800.000 €. Majetok spoločnosti je založený v prospech banky a bez súhlasu banky sa nepohneme. A ďalší problém – minoritní vlastníci Ing. Šamánek a Ing. Motúz sa dožadujú vyplatenia svojho 10-percentného podielu z čistého obchodného imania k 31. 12. 2015. Mesto tieto nároky menšinových spoločníkov spochybnilo a urobí všetko preto, aby sa dali do súladu so zákonom. To, že na Slovenku sa spravodlivosť mnohokrát hľadá až na Najvyššom súde, tento proces nekonečne predlžuje.

Spracoval Slavomír Flimmel

Redakcia Púchovských novín sa ospravedlňuje za nesprávne vytlačenú printovú verziu tohto článku, kde boli tlačiarňou chybne vytlačené tabuľky „Zníženie nákladov na ÚK a TÚV pre objekty vo vlastníctve mesta Púchov za rok 2016“ a „Porovnanie ceny tepla pre rok 2017 v Púchove a okolitých mestách“.