Michaela Váňová: Chcela by som vytvoriť v škole pozitívnu klímu

817

Od 1. augusta 2019 má Základná škola s materskou školou Slovanská v Púchove novú riaditeľku. Je ňou Mgr. Michaela Váňová, ktorá poskytla Púchovským novinám krátky rozhovor.

Odkiaľ pochádzate, kde ste študovali a kde v súčasnosti bývate?

Pochádzam z Ladiec, kde som prežila svoje útle detstvo a v súčasnosti tam trávim veľkú časť svojho voľného času s najbližšou rodinou. V roku 1985 som sa so svojimi rodičmi presťahovala do Dubnice nad Váhom, kde som navštevovala základnú a strednú školu. Niekoľko rokov som prežila aj v Púchove, ktorý mi veľmi prirástol k srdcu. Vyštudovala som Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici v odbore telesná výchova – geografia.

Aké boli vaše doterajšie pracovné zaradenia?

V roku 2006, po vyštudovaní vysokej školy som bola prijatá ako učiteľka telesnej výchovy a geografie na Základnej škole s materskou školou Slovanská, kde pôsobím dodnes.

Mohli by ste prezradiť aj niečo z vášho súkromného života (rodinné pomery, prípadne záľuby, ktorým sa venujete vo voľnom čase)?

Žijem spokojný rodinný život s manželom a našimi troma deťmi. V mladšom veku som sa venovala atletike a hre na akordeón. Tieto dve činnosti sú mi stále blízke a veľmi rada sa k nim vraciam. Beh je moja prvoradá forma odreagovania. A nástroj, ten zostane človeku navždy v srdci, i keď v mojom prípade to už nie je veľmi intenzívna hra. Vo svojom voľnom čase si rada prečítam dobrú knihu a venujem sa svojim deťom.

Aká bola vaša motivácia, s ktorou ste sa rozhodli uchádzať sa o novú pracovnú pozíciu?

Bola to pre mňa výzva, ktorú som sa rozhodla využiť. Posunúť sa ďalej v profesijnom rozvoji a uplatniť svoje nápady v prospech školy a všetkých, ktorí sa na živote školy podieľajú.

S akými plánmi nastupujete do novej funkcie?

Predovšetkým by som chcela vytvoriť pozitívnu klímu v škole. Pre žiakov, zamestnancov i rodičov našich detí. Vytvoriť priestor pre inovatívne vyučovanie v oblasti matematiky, zameraný na rozvoj matematicko-logických operácií prostredníctvom šachu. Naša škola má prírodný areál na veľkej ploche s rozmanitým dendrologickým výskytom, preto sa pokúsime o vybudovanie náučno-poznávacieho chodníka edukačného charakteru s výstavbou bosonohého pocitového chodníka, ktorý by mali využívať všetci žiaci ZŠ i MŠ.

Zameriame sa na zvýšenie pohybovej aktivity a zlepšenie telesnej zdatnosti žiakov na prvom i druhom stupni, a preto bude zaradený do školského vzdelávacieho programu predmet pohybová príprava.

Ktoré aktuálne problémy považujete za prioritné?

Prvoradým problémom našej školy je neustály úbytok žiakov. V školskom roku 2019/2020 nastúpi do školy 166 žiakov. Z toho 74 žiakov prvého stupňa a 92 žiakov druhého stupňa. Ponúkneme našim žiakom kvalitný výchovno-vzdelávací proces a dokážeme zabezpečiť starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom a štyrmi asistentmi učiteľa. Pokúsime sa ponúknuť žiakom a ich rodičom pozitívne výchovno-vzdelávacie prostredie. Budeme sa snažiť o zlepšenie mena školy a zatraktívnenie vyučovania napĺňaním novej vízie školy.

Máte svoje obľúbené životné krédo?

Neraz ma upútalo viacero životných múdrostí, ale každý z nás je osobnosť riadiaca sa svojimi vnútornými pocitmi a na základe vlastných rozhodnutí sa ďalej vyvíja jeho život. Neriadim sa teda žiadnym krédom, ale je pre mňa ako človeka dôležitá slušnosť a schopnosť odpúšťať.

Zhováral sa Slavomír Flimmel.