Ministerstvo dopravy a výstavby o nájomných bytoch

544
Na problematiku nájomných bytov pre Púchovské noviny reaguje ministerstvo dopravy a výstavby.

Redakcia Púchovských novín (PN) po ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva (27. 6. 2018) oslovila s problematikou nájomných bytov ako prvý Štátny fond rozvoja bývania Slovenskej republiky (ŠFRB), na ktorého vyjadrenie stále čaká. Otázky redakcia PN zaslala aj na jeho rezortné ministerstvo dopravy a výstavby, ktoré do uzávierky posledných PN zaslalo nasledujúce vyjadrenie:

Existuje možnosť, aby mesto (obec) mohlo odpredať nájomné byty postavené z podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania do vlastníctva dlhoročných nájomcov? Ak áno, kedy môže takáto situácia nastať?
Obec/mesto ako výlučný vlastník nájomného bytu môže s takýmto nájomnými bytmi nakladať pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov a prijatých zmluvných záväzkov. Obstaranie nájomných bytov bolo podporené dotáciou z ministerstva a zvýhodneným úverom zo ŠFRB. Obec/mesto preto musí rešpektovať aj ustanovenia zmluvy o poskytnutí dotácie, resp. zmluvy o úvere zo ŠFRB. V zmluve o poskytnutí dotácie sa obec/mesto zaviazala zachovať nájomný charakter bytov po určitú dobu. V súčasnosti je táto doba stanovená na najmenej 20 rokov, no v minulosti boli uzatvárané zmluvy, kde bola doba stanovená na 30 rokov, resp. po celú dobu životnosti stavby. Tento záväzok bol zabezpečený zriadením záložného práva k obstaraným nájomným bytom v prospech ministerstva.

Nájomné byty majú byť prenajímané oprávneným fyzickým osobám podľa § 22 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov. Nájomná zmluva môže byť uzatvorená štandardne najdlhšie na 3 roky, nájomca však má právo na opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy za predpokladu, že aj naďalej spĺňa podmienky pre poskytnutie (najmä výšku príjmu domácností). Nie je preto možné hovoriť o dlhoročných nájomcoch.

V prípade, že sa obec/mesto v budúcnosti po dodržaní vyššie uvedených zmluvných podmienok rozhodne predať nájomné byty, doterajší nájomca nemá predkupné právo k tomuto nájomnému bytu.

Vo všeobecnosti, vzhľadom na nízky podiel nájomných bytov ministerstvo zastáva názor, aby si obce ponechali podporené byty ako nájomné aj po uplynutí vyššie uvedenej doby.

Aká sankcia hrozí mestu (obci), ak byty prenajíma nájomcom, ktorí nespĺňajú stanovené podmienky?
Ak vlastník nájomného bytu, podporeného dotáciou z ministerstva alebo zvýhodneným úverom zo ŠFRB prenajíma tento byt inej ako oprávnenej osobe podľa § 22 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z. z., môže sa to považovať za porušenie zmluvných podmienok. Ministerstvo je v takom prípade oprávnené odstúpiť od zmluvy o poskytnutie dotácie a samospráva je povinná vrátiť poskytnutú dotáciu vrátane príslušenstva. Rovnako môže postupovať aj ŠFRB, ktorý bude požadovať vrátenie nesplatenej časti úveru vrátane príslušenstva.

Akým spôsobom sa kontroluje nakladanie s nájomnými bytmi, ktoré boli postavené s podporou ŠFRB a ich využívanie?
Kontrolu dodržiavania podmienok vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy o poskytnutie dotácie vykonáva priamo ministerstvo a podmienok vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy o poskytnutí úveru zase priamo ŠFRB. Kontrolnú činnosť vykonávajú aj pracovníci miestne príslušného okresného úradu v sídle kraja ako orgán miestnej štátnej správy na úseku bývania. Keďže ide o nakladanie s majetkom, na ktorého obstaranie boli poskytnuté verejné finančné prostriedky, pri výkone kontroly sa primerane postupuje podľa ustanovení zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aká je filozofia výstavby nájomných bytov postavených s podporou ŠFRB z pohľadu ministerstva? Má ísť o tzv. štartovacie byty, príp. na preklenutie nepriaznivých životných situácií alebo o poskytnutie dlhodobého bývania?
Zvyšovanie počtu nájomných bytov je už dlhodobo jednou z priorít štátnej bytovej politiky. Štátna intervencia je zameraná na zabezpečenie bývania tým skupinám obyvateľstva
(§ 22 zákona č. 443/2010 Z. z.), ktoré si vzhľadom na svoj príjem nedokážu zabezpečiť bývanie na komerčnom trhu. Využívajú sa na to rôzne finančné nástroje, predovšetkým dotácie na rozvoj bývania poskytované ministerstvom a Štátnym fondom rozvoja bývania. Príjemcom podpory sú obce a mestá, ktoré majú v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov povinnosť utvárať vhodné podmienky na bývanie a zabezpečovať potreby obce a jej obyvateľov.

Je súčasná platná legislatíva riešiaca výstavbu a nakladanie s nájomnými bytmi, ktoré boli postavené obcou alebo mestom s podporou ŠFRB rozdielna od tej, ktorá platila v rokoch 2001 – 2005?
Aj legislatíva v oblasti podpory nájomného bývania sa vyvíja v súlade s požiadavkami doby a aplikačnej praxe. Základné princípy a atribúty, ako povinnosť zachovania nájomného charakteru bytov či limitovanie príjmov žiadateľov o pridelenie nájomného bytu však zostali zachované.
-tam-, foto: archív PN