Užívateľom nájomných bytov dali poslanci nádej

223
Nájomníci mestských nájomných bytovj, ktoré postavila púchovská samospráva s podporou ŠFRB, na júnovom mestskom zastupiteľstve.

Predprázdninové rokovanie púchovského mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 27. júna v divadle, dávalo tušiť, že okrem naplánovaného programu sa doň zmestí ešte jeden bod. Problém opäť raz končiacich nájomných zmluv dlhoročných užívateľov mestských nájomných bytov. Pomerne ostro ladené letáky, ktoré nájomníci z Moyzesovej a Moravskej 1866 a 1867 na jednej strane so spoločnou fotografiou nájomníkov, na druhej strane s textom, vytvárali dojem prísľubu plamennej diskusie. Na zastupiteľstve sa však nič podobné neudialo. Ani po trojnásobnom vyzvaní a udelení slova, sa nik z prítomných nepodujal poslaneckému plénu vysvetliť alebo pretlmočiť situáciu, ktorá ich trápi. Prítomní sa rozrozprávali počas individuálnych rozhovorov s poslancami cez prestávku, po schválení uznesenia, ktoré sa ich dotýkalo.

Pozmeňujúci návrh na doplnenie programu rokovania Mestského zastupitelstva (MsZ) Púchov predniesla pred schvaľovaním programu poslankyňa Irena Kováčiková. Jej návrh našiel podľa očakávania oporu v celom pléne a tak sa problematika riešenia situácie nájomníkov mestských nájomných bytov na Moyzesovej a Moravskej 1866 a 1867, ktorým v predchádzajúcich dňoch radnica doručila žiadosť o uvoľnenie nájomného bytu z dôvodu nesplnenia zákonom stanovených podmienok (v drivivej väčšine obmedzená výška príjmu), posunula na úvod rokovania. Púchovské pravidlá rokovania MsZ dávajú pred každým bodom programu možnosť vyjadriť sa k nemu aj zainteresovanej verejnosti, aby občania nemuseli čakať do záveru, často zdĺhavých zasadaní.

Prítomných sediacich nájomníkov vyzval k vyjadreniu viceprimátor Roman Hvizdák, ktorý ostatné zastupiteľstvo viedol. Ani po opakovaných výzvách alebo skôr nabádaniach sa nik z prítomných neodhodlal postaviť a poslancom prerozprávať problém, ktorý ich ťaží. Problematiku následne sčasti pretlmočil na základe prečítania stanoviska (ktoré bolo pôvodne zrejme pripravované jedným zo zástupcov nájomníkov ako spoločné vyhlásenie) viceprimátor. „V prípade našich bytoviek s popisnými číslami 1866 a 1867 ide o nájomné, nie sociálne byty… nájomné byty nám boli pridelené po viac ako desiatich rokoch čakania v poradovníku… odovzdané do užívania v rokoch 2003, resp. 2005 s ústnym prísľubom možného odpredania v budúcnosti. Nájomné byty nám boli formou dodatku pravidelne v zmysle nájomnej zmluvy predlžované každé 3 roky. Táto skutočnosť bola porušená až v minulom roku, kedy neboli časti nájomníkov predĺžené nájomné zmluvy, no napriek tomu aj naďalej bývali v pridelených bytoch a platili nájomné… všetci nájomníci, ktorí sme sa na vás obrátili, máme vysporiadané všetky záväzky voči mestu… Sme si vedomí, že legislatíva v oblasti nájomných bytov postavených s podporou ŠFRB vyžaduje plnenie viacerých požiadaviek, medzi ktoré patrí aj príjem členov domácnosti, ktorý predstavuje v súčasnosti kardinálny problém pre veľkú časť nájomníkov a ktorý je dôvodom návrhu na vypratanie viacerých nájomníkov. V súčasnosti je to cca 5 rodín, ale už koncom roka 2018, kedy končia zmluvy ďalším nájomníkom, k nim pribudnú ďalší.“

Poslanci boli v diskusii zdieľnejší. Ivan Sadloň nabádal kolegov k pomoci, aby užívatelia mestských nájomných bytov v nich mohli ostať aj naďalej. Daniel Lako zasa v diskusii spochybnil v minulosti vyhodnocované výšky príjmov žiadateľov o opakované predĺženie nájmu v mestských nájomných bytoch a zaujímalo ho, kto konkrétne bol za zisťovanie týchto skutočností zodpovedný. Od vedúcej oddelenia dopravy a služieb mestského úradu (MsÚ) Aleny Vavrovej sa dozvedel, že to bola referentka bytovej politiky, ktorá v súčasnosti už na MsÚ nepracuje. Takýto referent vo všeobecnosti získané údaje posúva príslušnej komisii a tá zasa dáva odporúčanie (alebo aj nie) primátorovi mesta, ktorý zmluvy podpisuje. Poslanec Kubičár poznamenal: „Neverím, že referentka, ktorá zistila takúto okolnosť, že si to nechala pre seba.“ Cyril Crkoň, predseda dotknutej komisie, ktorá rieši problematiku prideľovania mestských nájomných bytov a takisto opakované predlžovanie zmluv sa pri svojom preslove obrátil k prítomným občanom: „Som predseda bytovej komisie a je pravdou že nám boli od pani referentky predkladané vaše lustrácie… bolo to na hrane… napriek tomu vám boli predĺžené zmluvy… komisia má len odporúčací charakter… ja keď som hlasoval, hlasoval som za a porušil som tým VZN.“ Nie príliš šťastné Crkoňove vyjadrenia sa snažila korigovať vedúca oddelenia dopravy a služieb, pod ktorého gesciu mestské nájomné byty patria. Podľa nej ide o VZN, ktoré upravuje vlastnícke vzťahy nájomníkov k iným nehnuteľnostiam, zákon zasa ošetruje výšku príjmu potenciálneho žiadateľa o nájomný byt postavený s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania. Tá pri prvom podpise nájomnej zmluvy podľa nej nemá prekročiť 3 až 4-násobok životného minima, pri opakovanom predĺžení nájmu 3,5- až 4,5-násobok. Vavrová zároveň upozornila: „Nik od nás nemôže chcieť, aby sme robili ústretové kroky na úkor zákona.“

Text uznesenia, ktoré poslanci MsZ Púchov napokon v súvislosti s problematikou nájomných bytov schválili, dáva podľa D. Laka nájomníkom veľkú nádej, že v týchtochto bytoch budú bývať aj naďalej. Schválené uznesenie hovorí o predĺžení doby nájmu tým nájomníkom (Ul. Moyzesova 1866, 1867), ktorý už dostali výzvy na uvoľnenie bytov na dobu určitú – do 1. 3. 2019. Tomuto predĺženiu musí predchádzať odporúčanie komisiou dopravy, služieb a bytovej politiky s následným schválením MsZ, pričom toto musí byť zároveň v súlade so zákonom a zmluvou so ŠFRB. Ďalej uznesenie odporúča primátorovi mesta rokovať so ŠFRB o možnosti predčasného splatenia úveru pred jeho splatnosťou a tieto rokovania absolvovať najneskôr do 15. 8. 2018 (rokovací tím: primátor Henek, C. Crkoň, L. Ranik, I. Kováčiková). A do tretice, v súčinnosti s mestom Púchov preveriť, kto v súčasnosti v uvedených bytoch býva.

Najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré zvolal zastupujúci viceprimátor R. Hvizdák a ktoré sa bude opätovne venovať problematike nájomných bytov sa uskutoční v pondelok 9. júla 2018 so začiatkom o 17.00 hod. v budove púchovského divadla.

T. Moravcová

Stanovisko ministerstva dopravy a výstavby k nájomným bytom si prečítajte tu.