Ministerstvo vnútra reaguje na koronakrízu zmenou zákonov

440

Návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR v súvislosti s ochorením COVID-19 predložil minister vnútra Roman Mikulec na rokovanie kabinetu v utorok 31. marca 2020 ako iniciatívny materiál. Účelom je počas krízovej situácie v dôsledku pandémie koronavírusu upraviť niektoré zákony v pôsobnosti rezortu vnútra tak, aby sa pri ich aplikácii v čo najväčšej miere znížilo riziko ohrozenia verejného zdravia a zároveň, aby boli čo najmenej dotknuté práva občanov pri obmedzenom režime niektorých orgánov verejnej moci.

Návrh zákona je súbor noviel vybraných zákonov v pôsobnosti ministerstva vnútra, ktorými sa navrhuje:

  • v oblasti územnej samosprávy umožniť počas krízovej situácie alternatívne spôsoby rokovania obecného (mestského) zastupiteľstva a zastupiteľstva samosprávneho kraja a prerušiť plynutie niektorých lehôt,
  • v oblasti živnostenského podnikania skrátiť minimálnu lehotu na pozastavenie živnosti,
  • predĺžiť platnosť niektorých dokladov vydávaných v pôsobnosti ministerstva vnútra, konkrétne občianskych preukazov, vodičských preukazov, zbrojných preukazov, preukazov a licencií na úseku  bezpečnostných služieb, osvedčení o odbornej spôsobilosti na úseku požiarnej ochrany,
  • odložiť plnenie niektorých povinností na úseku evidencie vozidiel,
  • tiež odložiť plynutie niektorých lehôt súvisiacich s výkonom štátnej správy v pôsobnosti ministerstva vnútra.

Obdobne, ako už bolo prijaté vo všeobecnom systéme sociálneho zabezpečenia, sa upravuje:

  • poskytovanie plateného služobného voľna z dôvodu karanténnych opatrení pre príslušníkov ozbrojených zložiek patriacich do pôsobnosti zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície  a pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby patriacich do pôsobnosti zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore.

Ďalšie navrhované zmeny:

  • zákon o pobyte cudzincov sa upravuje tak, aby cudzinci, ktorí nemôžu z dôvodu krízovej situácie vycestovať a uplynie im pobyt na území Slovenskej republiky, boli chránení pred dôsledkami, ktoré by inak ich neoprávnený pobyt vyvolal,
  • navrhuje sa zvýšiť pokutu v blokovom konaní za priestupky na úseku civilnej ochrany v čase mimoriadnej situácie na 1000 eur a umožňuje sa, aby niektoré z týchto priestupkov mohli v blokovom konaní ukladať aj orgány Policajného zboru a obecné (mestské) polície. Konkrétne sa to týka priestupkov spáchaných neuposlúchnutím varovných signálov, pokynov a výziev orgánov verejnej moci, právnických osôb a fyzických osôb v súvislosti s plnením úloh podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva.  

Zdroj: minv.sk, foto: wiki