MO Matice slovenskej – spoluorganizátor otvorenia zrekonštruovanej budovy kultúrneho domu v Záriečí

121

Dňa 30. 4. 2022 sa konalo slávnostné otvorenie zrekonštruovanej budovy kultúrneho domu a OÚ v Záriečí pri Púchove. Spoluorganizátorom tejto akcie bol aj Miestny odbor Matice slovenskej. Pozvanie na túto udalosť prijal tajomník Matice slovenskej v Martine ThLic. Mgr. Viliam Komora, PhD, predsedníčka Krajskej rady MS TSK v Trenčíne Žofia Hrančová a predsedníčka MO MS v Novej Dubnici Zdenka Bieliková.

Folklórna skupina Záriečanka otvorila podujatie piesňou Ti zariecke zvony. Po nej sa prítomným prihovoril starosta obce Ing. Jozef Kollár. Privítal prítomných občanov a predstavil im hostí: predsedu TSK Ing. Jaroslava Bašku, primátorku Púchova JUDr. Katarínu Henekovú, starostov susedných obcí a tiež starostu družobnej obce Lidečko Ing. Vojtěcha Ryzu.

Vo svojom príhovore priblížil postup rekonštrukcie a poďakoval sa miestnej firme za dobre odvedenú prácu. Vyslovil prianie, aby sa tu občania s radosťou stretávali. Prítomných občanov pozdravil príhovorom predseda TSK a starosta družobnej obce Lidečko. Za Miestny odbor Matice slovenskej vystúpila jeho podpredsedníčka Mgr. Anna Janíková s dvoma príspevkami.

V prvom sa venovala 130. výročiu narodenia Jána Geryka, etnografa a múzejného pracovníka, ktorý sa narodil a detstvo prežil v Záriečí. Z rodnej obce si odniesol lásku k folklóru, ktorá ho sprevádzala celým životom. Vydal knižku Slovenské ľudové piesne z Púchovskej doliny, bol autorom desiatok vedeckých prác a štúdií v oblasti národopisu a múzejníctva. Z jeho zbierok piesní čerpajú mnohé folklórne skupiny dodnes.

V druhom príspevku pripomenula život a dielo významného Slováka Štefana Boleslava Romana, ktorý sa narodil vo Veľkom Ruskove na východnom Slovensku. Ako 16 ročný odišiel do Kanady, kde sa postupne vypracoval na jednu z najvplyvnejších osobností kanadského hutného priemyslu. Nikdy však nezabudol na svoj slovenský pôvod a po celý život podporoval boj Slovákov za slobodu a štátnu samostatnosť. Založil Svetový kongres Slovákov. V roku 1945 uzavrel manželstvo s Boženou Gardoňovou, ktorá sa narodila v Záriečí. Ako 11 ročná odišla s mamou a bratom do Kanady za otcom a tu sa spoznala so svojim budúcim manželom. Vychovali spolu 7 detí. Svojmu manželovi pomáhala v charitatívnej činnosti, milovala folklór a spev.

Slávnostné otvorenie kultúrneho domu svojim programom obohatili žiaci Základnej školy Záriečie, folklórna skupina Rozmarínek a folklórna skupina Záriečanka. Program vyvrcholil položením kvetov k pamätnej tabuli Jána Geryka, ktorá je umiestnená na budove OÚ a zaspievaním piesne Kto za pravdu horí. Sprievodným znakom osláv bola výstava, umiestnená na paneloch a vo vitrínach v priestoroch kultúrneho domu na prízemí aj poschodí. Miestne zložky aj jednotlivci tu prezentovali svoju činnosť.

Anna Janíková, podpredsedníčka MO MS Záriečie
Foto: Slavomír Flimmel

Akciu finančne podporila Matica slovenská.