Náčelník mestskej polície Ing. Mário Martinko: Urobím všetko preto, aby sa občania cítili bezpečne

1264

Nový náčelník mestskej polície Ing. Mário Martinko je ročník narodenia 1972, v Púchove navštevoval gymnázium a má tu aj trvalé bydlisko v miestnej časti Vieska – Bezdedov. Pri príležitosti uvedenia do funkcie sme ho navštívili v jeho kancelárii a položili zopár otázok.

Prezradíte našim čitateľom niečo zo svojho profesijného životopisu?

Po maturite v roku 1991 som pracoval v Matadore a diaľkovo študoval na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzite v Bratislave. Po jej skončení v roku 1999 som začal pracovať ako starší inšpektor Obvodného oddelenia Policajného zboru (PZ) Púchov. V roku 2001 som ukončil špecializované policajné štúdium na Akadémii PZ v Bratislave. Od roku 2003 som pracoval na odbore poriadkovej polície Prezídia PZ v Bratislave a v rokoch 2008 – 2017 na Krajskom riaditeľstve PZ v Žiline. Viac ako 5 rokov som zastával funkciu riaditeľa odboru poriadkovej polície a posledné 4 roky som pôsobil ako veliteľ pohotovostného policajného útvaru.

S akou koncepciou prichádzate do Mestskej polície Púchov?

Kriminalita a iná protispoločenská činnosť má negatívny dopad na rozvoj spoločnosti, podnikateľské prostredie a zhoršuje kvalitu života občanov. Hlavnou prioritou činnosti našej mestskej polície bude zaistenie bezpečnosti občanov, dodržiavanie zákonov a všeobecne záväzných nariadení a budovanie dôveryhodnosti u občanov. Jednou z mojich hlavných úloh bude vybudovanie akcieschopnej a občanmi rešpektovanej Mestskej polície Púchov.

Treba presne vytipovať najohrozenejšie lokality a budovy ohrozené protispoločenskou činnosťou a sociálne vylúčených jedincov. Hliadky mestskej polície budú naďalej zabezpečovať stráženie poriadku a bezpečnosti dochádzky detí do škôl a zo škôl. Treba neustále hľadať a kontrolovať miesta s výskytom vandalizmu, grafitov, ďalej miesta, kde sa schádzajú bezdomovci, sociálne odkázaní ľudia a delikventi. Na to najlepšie slúži budovanie a prevádzkovanie moderných monitorovacích kamerových systémov vo vytipovaných lokalitách.

Dobré výsledky v oblasti bezpečnosti občanov a ochrany ich majetku predpokladajú spoluprácu aj s ďalšími orgánmi a organizáciami…

Keďže prichádzam zo štátnej polície, dobre si uvedomujem dôležitosť dobrej spolupráce s policajtmi Obvodného oddelenia Policajného zboru v Púchove, a to hlavne na úseku predchádzania trestnej činnosti a ochrany verejného poriadku. Zintenzívnim osobné stretnutia s riaditeľom Obvodného oddelenia Policajného zboru Púchov a s riaditeľom Okresného dopravného inšpektorátu v Považskej Bystrici s cieľom zvýšenia vzájomnej informovanosti o stave a vývoji kriminality na teritóriu mesta.

Budem sa snažiť prehĺbiť spoluprácu s regionálnou veterinárnou správou a s referátom životného prostredia Mestského úradu Púchov zameranú na odchyt, prevážanie a umiestňovanie zabehnutých a túlavých zvierat. Mestskí policajti musia spolupracovať s rýchlou zdravotníckou pomocou ako asistenti pri ošetrení a prevoze agresívnych pacientov alebo osôb pod vplyvom alkoholu. Mestská polícia bude pomáhať rybárskej stráži pri výkone kontroly dodržiavania povoleného odchytu rýb na teritóriu mesta a tiež zabezpečovať doručovanie listových zásielok pre súdy, exekútorské a notárske úrady.

Policajná práca nie je len o represii, odborníci často kladú nad policajnú represiu preventívne pôsobenie. Aký názor máte vy?

Je samozrejmé, že úlohou každej polície nie je len represívne pôsobenie, ale má sa snažiť aj o predchádzanie protispoločenskej činnosti. Samotná prevencia kriminality musí vychádzať z plánovitosti aktivít, ktoré budú reagovať na potreby a požiadavky verejnosti. Náplňou preventívnych akcií mestskej polície bude snaha o to, aby už deti a mládež mali predstavu o tom, ktoré ich konanie a správanie prekračuje povolené zákonné medze a tým pádom spadá pod príslušnú trestno-právnu zodpovednosť a následný postih. Mestská polícia bude informovať obyvateľov mesta Púchov ako aj návštevníkov mesta o potenciálnych rizikách spojených s aktivitami asociálnych a kriminálnych živlov, ako aj o rizikách nezodpovedného správania sa pri ochrane vlastného majetku. Pri tom bude spolupracovať s elektronickými a printovými médiami.

Čo považujete za svoju hlavnú prioritu?

Jednou z mojich hlavných priorít bude získavanie a budovanie dôvery občanov v mestskú políciu a zároveň dôraz kladený na zdvorilé vystupovanie, úctu k občanovi, vysokú odbornosť, rozhodnosť a spravodlivosť policajtov pri kontakte s občanmi. Som si plne vedomý, že existuje množstvo problémových oblastí, avšak som pripravený tieto operatívne riešiť s využitím mojich doposiaľ získaných skúseností z riadenia rôznych útvarov v PZ Slovenskej republiky. Urobím všetko preto, aby sa úroveň Mestskej polície Púchov dôsledne napĺňala heslo „Pomáhať a chrániť “ a aby sa občania a návštevníci nášho mesta cítili bezpečne.

Zhováral sa Slavomír Flimmel