Najlepšia odpoveď na klamstvo je pravda!

869

Aký plat má primátor Púchova? Kto a ako rozhoduje o plate primátora?

Primátorovi mesta Púchov určuje plat mestské zastupiteľstvo podľa zákona na základe priemernej mzdy v hospodárstve, ktorá je vyčíslená na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok. Táto priemerná mzda sa násobí koeficientom, ktorý zohľadňuje veľkosť mesta, ktoré primátor vedie. Čím je väčšie mesto, tým je vyšší základný plat primátora. K základnému platu môže mestské zastupiteľstvo schváliť primátorovi sumu do výšky 60% jeho základného platu. Pri mestách od 10.001 do 20.000 obyvateľov je základný plat primátora vo výške 2,81 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve v SR za uplynulý rok.

Aký plat má primátorka Katarína Heneková? Plat primátorky mesta bol riadne schválený na ustanovujúcom zastupiteľstve v roku 2018 uznesením č. 140/2018. Mestské zastupiteľstvo Púchov určilo plat primátorke mesta v súlade § 4 ods. 1 a 2 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, teda od 1.12.2018 vo výške základného platu 2 681 EUR a jeho navýšenia o 40 %, čo predstavovalo 3 754 EUR v hrubom vyjadrení. Odvtedy poslanci MsZ plat primátorky nezvyšovali a ani neznižovali. K úpravám platu primátorky dochádza raz ročne zo zákona a to len v prípade zmeny priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve a počtu obyvateľov za predchádzajúci kalendárny rok, ktorý zverejňuje Štatistický úrad Slovenskej republiky. Mestské zastupiteľstvo môže v zmysle zákona plat primátora zvýšiť až o 60 % uznesením, v súčasnosti však stále platí pre primátorku 40 %-né schválené navýšenie a to nezmenene od roku 2018. Po tom ako sa každoročne zvyšovala priemerná mzda v národnom hospodárstve aktuálne predstavuje jej plat v hrubom 4 765,00 EUR, čo je 3 400 EUR v čistom.

Aký plat mal Marián Michalec, keď bol primátorom mesta Púchov?

Do 30.6.2011 mal Marián Michalec poslancami schválené 75%-né navýšenie platu. Od 1.7.2011 zmenou zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest mu percentuálne navýšenie mierne pokleslo, bolo však na maximálnej zákonnej hranici a to 70%-né navýšenie platu. Takúto výšku platu poberal až do konca jeho funkčného obdobia v roku 2014.

Súčasná primátorka má navýšenie 40 %, teda o 30 % nižšie ako mal M. Michalec v roku 2014. Dôležité je tiež povedať, že okrem platu poberal M. Michalec aj odmeny, ktorých výška napr. v roku 2010 predstavovala sumu 24 250 EUR a o pol roka neskôr, v roku 2011, to bolo ďalších 13 230 EUR. Odmeny boli odôvodnené v uznesení „vzhľadom na pozitívny hospodársky výsledok mesta za rok 2010“. Zaujímavosťou je, že celkový dlh mesta v roku 2010 predstavoval podľa záverečných správ mesta hodnotu 50,01 %, pričom v roku 2021 to bolo už len 19,33 %.

A len pre porovnanie: súčasná primátorka nemá nárok na žiadne odmeny a teda od svojho nástupu v roku 2018 až doposiaľ ani žiadne nepoberala. Nevzťahuje sa na ňu ani kolektívna zmluva mesta ani vyššieho stupňa. Súčasná primátorka nemá osobného šoféra, ako mal bývalý primátor M. Michalec, a tak minimálne v tomto rozsahu dochádza k úspore nákladov na mzdu, ktoré predstavovali pre mesto Púchov čiastku 9 500 eur ročne.

Platy, resp. odmeny poslancov mesta Púchov a viceprimátora mesta sú stanovené v schválených Zásadách odmeňovania volených orgánov mesta Púchov, kde v II. Časti, bodu 3, odseku 1 je uvedené: Poslancovi možno poskytnúť podľa zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov odmenu, najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu mandátu, členstvo v Mestskej rade, členstvo v komisiách a výboroch v mestských častí mesačnú odmenu rovnajúcu sa 1/12 základného mesačného platu primátora bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. Súčasná výška odmeny poslanca je 283,58 EUR v hrubom, čo predstavuje v čistom sumu 198,94 EUR. Dôležité je povedať že okrem tejto sumy nemajú poslanci od roku 2019 právo poberať žiadne iné odmeny (s výnimkou odmien za obrady vykonávané podľa osobitných predpisov), a teda za svoju účasť v dozorných radách mestských spoločností alebo na príslušných komisiách nepoberajú žiadne platy a ani iné finančné výhody.

Dôležité je uviesť, že plat primátora je stanovený zákonom, poberá ho každý, kto túto funkciu vykonáva, a to bez ohľadu na to, či to bude muž alebo žena …

Ing. Zuzana BRINDZOVÁ, PhD.,
vedúca oddelenia organizačného a vnútornej správy MsÚ