Nelegálny hazard musíme eliminovať

312

Úrad pre reguláciu hazardných hier zaznamenáva v slovenských mestách a obciach rozšírenie prevádzkovania nelegálnych hazardných hier – tzv. kvízomatov a obdobných hracích zariadení. Na základe vykonaných dozorov sa odhaduje, že aktuálne je na Slovensku prevádzkovaných približne 800 až 1.000 takýchto zariadení.

Nakoľko ide o spoločensky mimoriadne nebezpečný jav s negatívnymi dôsledkami pre občanov, obce i štát, úrad intenzívne pracuje na jeho odstránení, a to nielen svojou dozornou činnosťou a pokutovaním prevádzkovateľov nelegálneho hazardu a osôb, ktoré napomáhajú pri jeho prevádzkovaní, ale taktiež aktívnou komunikáciou smerom k verejnosti.

Na stretnutí v Bratislave dňa 24. januára 2020 sa zástupcovia Úradu pre reguláciu hazardných hier a Združenia miest a obcí Slovenska spoločne dohodli na šírení osvety, ktorej cieľom je zvýšiť informovanosť miestnej samosprávy a prevádzkovateľov pohostinstiev, barov a reštauračných zariadení na jej území o negatívnych dôsledkoch prevádzkovania hazardných hier bez udelenej licencie. Aj preto vám prinášame prehľad najdôležitejších otázok a odpovedí súvisiacich s prevádzkovaním (ne)legálnych hazardných hier.

Budeme radi, ak sa aj prostredníctvom Vás tieto informácie dostanú k osobám, ktoré vo vašom meste či obci vlastnia alebo prevádzkujú podnik, príp. pracujú v prevádzke, ktorá, okrem iného, umožňuje svojim zákazníkom hru na tzv. kvízomatoch a obdobných hracích zariadeniach. Spoločnými silami tak vieme bojovať proti nelegálnemu hazardu a zamedziť jeho negatívnym dôsledkom.

Aké sú legislatívne východiská hazardných hier a aké podmienky musia byť splnené na ich prevádzkovanie?

Podmienky prevádzkovania hazardných hier na Slovensku upravuje zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej zákon o hazardných hrách), ktorý:

 • V § 4 ods. 1 definuje hazardnú hru ako hru, v ktorej hráč po úhrade vkladu a vložení stávky môže získať výhru, ak splní vopred určené podmienky. Výsledok hazardnej hry závisí úplne alebo čiastočne od náhody alebo od vopred neznámeho výsledku určitej okolnosti alebo udalosti. Výsledok okolnosti alebo udalosti, ktorá určuje výsledok hazardnej hry, nesmie byť vopred nikomu známy a nesmie byť nikým ovplyvniteľný a nesmie byť v rozpore s pravidlami hazardnej hry.
 • V § 4 ods. 4 zakazuje prevádzkovať hazardnú hru, na ktorú nebola udelená alebo vydaná licencia.
 • Podľa § 4 ods. 5 písm. e) sa za hazardnú hru nepovažujú kvízy spočívajúce v odpovediach na otázky iba na základe preukázania vedomostí alebo zručností, ak je výsledok kvízu určovaný bez použitia iného technického zariadenia.
 • V § 12 definuje iné technické zariadenie ako technické zariadenie umožňujúce účasť na hazardnej hre, ktoré poskytuje zábavnú, vedomostnú, zručnostnú hru alebo ich kombináciu, prípadne čiastočnú kombináciu týchto hier s hazardnými hrami.

Zjednodušene sa dá teda povedať, že hazardná hra je považovaná za hazardnú hru podľa zákona o hazardných hrách, ak spĺňa nasledovné kritériá:

 • Umožňuje hráčovi úhradu vkladu a vloženie stávky,
 • Hráč po splnení pravidiel môže, ale nemusí získať výhru,
 • Jej výsledok závisí úplne alebo čiastočne od náhody,
 • Je prevádzkovaná na technickom zariadení.

V niektorých prípadoch však nemusí byť jednoznačné, či ide o hazardnú hru alebo nie. V takýchto situáciách posudzuje hazardnú hru Úrad pre reguláciu hazardných hier, ktorý je v zmysle zákona o hazardných hrách oprávneným orgánom v SR rozhodnúť o tom, či ide o hazardnú hru alebo nie. Pri sporných technických otázkach sa môže obrátiť na certifikovanú skúšobňu a požiadať ju o odborné stanovisko.

Hazardné hry môžu byť prevádzkované len na základe udelenej individuálnej licencie alebo vydanej všeobecnej licencie Úradom pre reguláciu hazardných hier, za podmienok ustanovených zákonom o hazardných hrách a určených v licencii. Hazardné hry možno prevádzkovať len na území obce, na ktorom ich prevádzkovanie nie je obmedzené všeobecne záväzným nariadením obce.

Popis tzv. kvízomatov a prečo o nich hovoríme ako o nelegálnych hazardných hrách?

Tzv. kvízomaty a obdobné hracie zariadenia poskytujú zábavné, vedomostné, zručnostné alebo pamäťové hry alebo ich kombinácie, pri ktorých po úhrade vkladu a vložení stávky má hráč možnosť získať výhru. Výsledok hry je určovaný prostredníctvom technického zariadenia a je závislý od náhody.

Tieto zariadenia sú na prvý pohľad podobné hracím prístrojom, resp. automatom, líšia sa však formou hry, ktorou môžu navodzovať dojem, že ide o kvízy spočívajúce v odpovediach na otázky iba na základe preukázania vedomostí a zručností. Hráč pred, počas hry alebo pred vyplatením výhry musí zodpovedať náhodné otázky a splniť náhodné úlohy. Podľa § 4 ods. 5 písm. e) zákona o hazardných hrách sa kvízy nepovažujú za hazardné hry, ak je ich výsledok určovaný bez použitia technického zariadenia, čo v týchto prípadoch tak nie je.

Prevádzkovatelia tzv. kvízomatov a obdobných hracích zariadení túto skutočnosť, ako aj ďalšie podmienky definície hazardných hier, neberú do úvahy a výhry z nich považujú za výhry z vedomostných súťaží, ktoré nepodliehajú žiadnym obmedzeniam zákona o hazardných hrách. Úrad pre reguláciu hazardných hier však hry na tzv. kvízomatoch považuje jednoznačne a preukázateľne za hazardné hry prevádzkované na technických zariadeniach a nakoľko ide o orgán štátneho dozoru je jeho stanovisko záväzné.

Tzv. kvízomaty a obdobné hracie zariadenia nie sú zákonom zakázané, poskytujú však hazardné hry, na prevádzkovanie ktorých musia byť splnené všetky podmienky zákona o hazardných hrách. Znamená to, že na ich prevádzkovanie musí byť ich prevádzkovateľovi udelená individuálna licencia. Individuálnu licenciu udeľuje na základe žiadosti prevádzkovateľa a po splnení všetkých zákonných podmienok Úrad pre reguláciu hazardných hier. Hazardné hry prevádzkované na technických zariadeniach môžu byť prevádzkované iba v herni alebo v kasíne. Ak sú tieto zariadenia umiestené v iných priestoroch, napríklad v pohostinstvách, baroch či reštauračných zariadeniach, zodpovednosť za nelegálny hazard nesú v tomto prípade nielen prevádzkovatelia týchto prístrojov, ale aj samotní prevádzkovatelia pohostinstiev, barov, reštauračných zariadení, ako aj ich zamestnanci.

Aké sú dôsledky prevádzkovania nelegálnych hazardných hier a ktoré zariadenia možno považovať za nelegálne?

Hry na tzv. kvízomatoch a obdobné hazardné hry bez udelenej licencie predstavujú hazard bez akejkoľvek regulácie, ktorý nielenže znamená stratu príjmov do štátneho a obecného rozpočtu, ale predovšetkým má za následok to, že umožňuje hrať hazardné hry mladistvým a osobám vylúčeným z účasti na hazardných hrách. To je z hľadiska ochrany hráčov a ich rodín neprípustné a v príkrom rozpore s podmienkami zodpovedného hrania zakotvenými v zákone.

V súčasnosti sú prevádzkované najmä nelegálne hazardné hry iSTARS, FUTURA MEMORY LOGIC, FUTURA SUPERNOVA, FUTURA ECLIPSE, PEGASUS. Tieto hry prevádzkujú na Slovensku viacerí prevádzkovatelia, voči ktorým už Úrad pre reguláciu hazardných hier začal podnikať právne kroky.

Za tento nelegálny hazard však hrozí uloženie pokuty aj majiteľom a zamestnancom pohostinstiev, barov a reštauračných zariadení, konkrétne za napomáhanie pri prevádzkovaní nelegálneho hazardu. Postup úradu voči nim a následná pokuta im môže veľmi neblaho zasiahnuť do ich podnikateľských aktivít, ktoré môžu skončiť až zatvorením samotnej prevádzky.

Ktoré osoby môžu byť za prevádzkovanie nelegálnych hazardných hier pokutované a aké sankcie týmto osobám hrozia?

Štátny dozor nad prevádzkovaním hazardných hier vykonáva s účinnosťou od 1.6.2019 Úrad pre reguláciu hazardných hier. V prípade výkonu dozoru nad nelegálnymi hazardnými hrami sú podľa § 80 písm. d) zákona o hazardných hrách dozorovanými subjektami osoby, ktoré bez licencie prevádzkujú hazardné hry a osoby, ktoré sa podieľajú na prevádzkovaní takýchto hier. Pri tzv. kvízomatoch a obdobných hracích zariadeniach ide o tieto osoby:

 • prevádzkovatelia nelegálnych hazardných hier na technických zariadeniach – prevádzkovatelia tzv. kvízomatov a obdobných hracích zariadení
 • prevádzkovatelia pohostinstiev, barov a reštauračných zariadení, v ktorých sú nelegálne hazardné hry prevádzkované,
 • iné osoby napomáhajúce prevádzkovaniu nelegálnych hazardných hier – napr. zamestnanci prevádzkovateľov, pohostinstiev, barov a reštauračných zariadení.

V správnom konaní uloží Úrad pre reguláciu hazardných hier pokutu fyzickej osobe, ktorá prevádzkuje hazardnú hru, podieľa sa na prevádzkovaní hazardnej hry alebo vykonáva činnosti pri prevádzkovaní hazardnej hry alebo akýmkoľvek spôsobom napomáha pri prevádzkovaní hazardnej hry, na ktorú nebola udelená individuálna licencia alebo vydaná všeobecná licencia podľa § 95 ods. 2 písm. h) zákona o hazardných hrách od 20.000 eur do 250.000 eur.

V správnom konaní uloží Úrad pre reguláciu hazardných hier pokutu právnickej osobe za prevádzkovanie hazardnej hry alebo za podieľanie sa na prevádzkovaní hazardnej hry alebo za napomáhanie pri prevádzkovaní hazardnej hry, na ktorú nebola udelená individuálna licencia alebo vydaná všeobecná licencia, podľa § 96 ods. 1 písm. k) zákona o hazardných hrách od 20.000 eur do 500.000 eur.

V trestnom konaní hrozí nelegálnym prevádzkovateľom:

 • podľa § 230 zákona č. 300/2005 Z. z. trestného zákona za prevádzkovanie nepovolenej lotérie alebo inej podobnej hry trest odňatia slobody v rozmedzí od 1 do 15 rokov,
 • podľa § 251 zákona č. 300/2005 Z. z. trestného zákona za neoprávnené podnikanie trest odňatia slobody v rozmedzí od 6 mesiacov do 8 rokov.

ZMOS a Úrad pre reguláciu hazardných hier chcú bojovať voči tzv. kvízomatom a obdobným hracím zariadeniam spoločne.

Problém s prevádzkovaním tzv. kvízomatov sa rozmohol najmä po 1.1.2017, kedy nadobudli účinnosť niektoré ustanovenia novely zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V zmysle tejto novely sa presunuli výherné prístroje a terminály videohier z malých prevádzok (väčšinou pohostinstiev) do herní, čím mal byť zabezpečený prísnejší dohľad nad hazardnom. Cieľom novely bolo sústrediť hazardné hry na technických zariadeniach do priestorov so stálym dozorom, sťažiť dostupnosť hazardných hier najmä pre mladistvých a osoby so sklonom k závislosti na hraní a zlepšiť možnosti kontroly nad hazardom.

Ešte prísnejšie podmienky prevádzkovania hazardných hier priniesol aktuálne platný zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ani to však neodradilo výrobcov tzv. kvízomatov, ktorí neustále hľadajú možnosti, ako úpravou týchto technických zariadení obísť právne normy.

Úrad pre reguláciu hazardných hier si uvedomuje vážnosť tejto problematiky aj potrebu pružne reagovať na situáciu, ktorú prináša prax. Ešte v novembri 2019 vyzval prevádzkovateľov týchto hazardných hier, aby do 24 hodín odpojili všetky zariadenia zo sietí. Zároveň vyzval prevádzkovateľov samotných pohostinstiev, barov a reštauračných zariadení, aby nenapomáhali šíreniu nelegálnej činnosti a vo svojich prevádzkach nepovoľovali hranie na týchto zariadeniach.

Od novembra 2019 už vykonal úrad takmer 400 dozorných akcií po celom Slovensku.

Vo viacerých miestnych prevádzkach však boli tzv. kvízomaty naďalej prevádzkované, čím sa ich majitelia dopustili porušenia zákona, za čo im zo strany Úradu pre reguláciu hazardných hier hrozia nemalé sankcie. Úrad podľa zákona o hazardných hrách musí tieto osoby sankcionovať, to znamená, že všetkým prevádzkovateľom pohostinstiev, barov a reštauračných zariadení, u ktorých budú tzv. kvízomaty a obdobné hracie zariadenia nájdené, bude uložená sankcia, ktorej výška sa môže vyšplhať pri fyzických osobách až do výšky 250.000 eur a pri právnických osobách až do výšky 500.000 eur.

Ako uviedol generálny riaditeľ Úradu pre reguláciu hier Radko Kuruc: „cieľom úradu nie je zvyšovať počet sankcionovaných subjektov, naopak, chceme zabrániť tomu, aby tento počet rástol, pretože výška pokuty môže byť pre prevádzkovateľov pohostinstiev až likvidačná. Aj preto sme sa obrátili na Združenie miest a obcí Slovenska s prosbou o šírenie informačnej osvety v slovenských mestách a obciach.“

Združenie miest a obcí Slovenska túto iniciatívu víta, pretože veľmi intenzívne vníma problém tzv. kvízomatov, s ktorými bojujú slovenské obce a mestá už dlhodobo. Rovnako aj my chceme byť pri riešení tohto problému nápomocní a už v týchto dňoch pripravujeme podrobné informácie a materiály. Veríme, že sa prostredníctvom vás, kompetentných zástupcov miest a obcí, dostanú ku všetkým dotknutým osobám a že tak prispejeme k zastaveniu šírenia nelegálneho hazardu a taktiež k ochrane serióznych podnikateľov pred vysokými pokutami.

Dovoľujeme si vás preto touto cestou požiadať o spoluprácu a pomoc pri šírení osvety medzi jednotlivými prevádzkovateľmi pohostinstiev, barov a reštauračných zariadení vo vašich mestách a obciach. Žiadame vás o šírenie informácie, aby majitelia miestnych podnikov neumožnili vo svojich zariadeniach umiestňovať a prevádzkovať tzv. kvízomaty a obdobné hracie zariadenia.

Zdroj: zmos.sk, foto: pixabay