Pozvánka na februárové rokovanie mestského zastupiteľstva

57

Primátorka mesta Katarína Heneková zvolala mestské zastupiteľstvo, ktoré sa uskutoční 18. februára 2020 (utorok) o 13,30 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu Púchov, Štefánikova 821/21, Púchov s programom:

1. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

2. Návrh – Schválenie spôsobu financovania stavby „Prestavba a stavebné úpravy objektov A a B na Kolonke so zmenou účelu užívania na bytové domy“

3. Návrh – Predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Modernizácia autobusovej stanice na železničnej stanici Púchov“

4. Návrh – Aktualizovaná – Koncepcie rozvoja mesta Púchov v oblasti tepelnej energetiky

5. Návrh – Úprava rozpočtu Mesta Púchov – február 2020

6. Rôzne

7. Interpelácie

Zdroj: MsÚ Púchov