Nezamestnanosť v našom okrese klesá, pomáhajú aj burzy práce

182

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Považskej Bystrici pripravuje počas roka viaceré aktivity pre uchádzačov o zamestnanie. Prispieva tak k zvýšeniu zamestnanosti v našom okrese. Tá bola na konci leta nižšia ako celoslovenský priemer. Viac nám v rozhovore povedal Ján Harant, riaditeľ ÚPSVaR Považská Bystrica.

„V okrese Považská Bystrica bola k 31.8. 2019 miera evidovanej nezamestnanosti 3,92 percent, čo predstavuje 1.258 uchádzačov o zamestnanie, ktorí môžu bezprostredne nastúpiť do zamestnania. V porovnaní s evidovanou mierou nezamestnanosti v rámci Slovenska, ktorá bola k rovnakému termínu 4,97 percent, má okres Považská Bystrica nižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti o 1,05 percent“, spresnil čísla riaditeľ úradu. Opýtali sme sa aj na to, aká skupina ľudí zostáva v evidencii úradu práce najčastejšie. „Problém s uplatnením sa na trhu práce sledujeme u uchádzačov krátko pred priznaním starobného dôchodku a uchádzačov nad 50 rokov. Problémovou kategóriou začínajú byť aj mladí uchádzači do 29 rokov, keďže častou požiadavkou zamestnávateľov je prax potenciálneho zamestnanca, ktorou táto skupina UoZ nedisponuje“, uviedol J. Harant. Najväčší záujem zo strany zamestnávateľov je podľa jeho slov o pracovníkom do výroby pre strojárenský a automobilový priemysel. Ide pritom o profesie ako nastavovač, operátor, automechanik, ale aj čašník, šička, krajčírka, murár či chovateľ dobytka. Z nekvalifikovaných profesií sú to najmä montážni a manipulační pracovníci, operátori stroja či upratovačka. „Ťažko sa obsadzujú najmä pozície ako nastavovač CNC strojov, kuchár, murár, zvárač, stavebný a prevádzkový elektrikár či pomocní pracovníci napríklad v potravinárskej výrobe. Keď zamestnávatelia nedokážu obsadiť pracovnú pozíciu uchádzačmi zo Slovenska, siahajú aj po pracovnej sile z tretích krajín“, dodal riaditeľ úradu.

Aktivity na podporu zamestnanosti

Na podporu zamestnanosti organizuje úrad viaceré aktivity, ktoré majú pomôcť uchádzačom o zamestnanie nájsť si pracovnú pozíciu. Sú to aj rekvalifikácie a iné formy vzdelávania UoZ, výberové konania, prezentácie zamestnávateľov, skupinové aktivity EURES a ďalšie. Informácie o pripravovaných výberových konaniach úrad pravidelne aktualizuje a zverejňuje aj na svojej webovej stránke. Každý mesiac tiež organizuje skupinové aktivity pre všetkých novozaevidovaných uchádzačov o zamestnanie, na ktorých sa dozvedia nielen svoje povinnosti, ale aj práva. Súčasťou aktivít sú aj rôzne stretnutia zamerané najmä na aktuálnu situáciu na trhu práce. „V tomto roku, podobne ako aj v predchádzajúcich rokoch úrad práce pripravil stretnutia s primátormi miest a starostami obcí okresov Považská Bystrica a Púchov, ale aj so zamestnávateľmi či neziskovými organizáciami. Stretávame sa za účelom zabezpečenia ich informovanosti o aktuálnej situácii na trhu práce, o aktuálnych národných projektoch, do ktorých sa môžu zapojiť v prípade, že vytvoria pracovné miesto pre uchádzačov o zamestnanie s vybranej cieľovej skupiny pre daný národný projekt“, doplnil J. Harant. Najväčší záujem bol podľa jeho slov o prebiehajúce národné projekty pre mladých ľudí do 29 rokov veku Praxou k zamestnaniu, Absolventská prax štartuje zamestnanie, ale aj znevýhodnené skupiny uchádzačov o zamestnanie. „Chceme byť aktívni na trhu práce 50+ a Podpora zamestnávania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce 4. V roku 2019 naďalej pokračujeme v projekte Pripravený na prácu. Úspešní absolventi I. fázy vzdelávacieho programu Inkluzívne vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie získajú nové odborné vedomosti a praktické zručnosti zamerané najmä na prácu v strojárskej výrobe. Po absolvovaní kurzu dostanú osvedčenie a sú pripravení na pracovnú pozíciu operátor výroby. Niektorých uchádzačov aktivujeme aj prostredníctvom Aktivačného centra, jedná sa o skupinu UoZ, ktorí sú zároveň poberateľmi pomoci v hmotnej núdzi a sú zaraďovaní na výkon aktivačných prác za účelom udržania, prehĺbenia, zvýšenia praktických skúseností, pracovných návykov a zvýšenia pracovného uplatnenia na trhu práce. Naším cieľom je aj prostredníctvom národných projektov podporovať zamestnanosť v našom regióne a pomáhať nezamestnaným udržiavať ich pracovné návyky“, doplnil J. Harant.

Burzy práce pomáhajú

Jednou z aktivít, ktorá nie je na úrade práce novinkou, je aj burza práce. Tá nebude chýbať v jeho priestoroch ani tento rok. Okrem toho sa uchádzači o zamestnanie mohli po novej pozícii „poobzerať“ aj za hranicami okresu. „Naši uchádzači mali tento rok možnosť zúčastniť sa v apríli Veľtrhu práce JOB EXPO v Nitre a v októbri sa uskutočnila medzinárodná burza práce Rakúsko-Nemecko-Holandský deň v Bratislave. V dňoch 24.-25. októbra sa v Trenčíne konala burza práce pre Trenčiansky kraj JOB FÓRUM. S mesačnou periodicitou organizuje úrad práce pre vybrané skupiny uchádzačov o zamestnanie MiniBurzu práce priamo v jeho priestoroch. Do konca roka plánujeme zorganizovať aj regionálnu Burzu práce. Realizovať sa bude na základe požiadaviek zamestnávateľov a firiem z okresu Považská Bystrica a Púchov. Organizovanie takýchto aktivít sa nám v praxi osvedčilo a umožňuje nám pružne reagovať na potreby trhu práce v našom regióne “, dodal riaditeľ úradu práce.

Zdroj: ÚPSVaR Považská Bystrica, ilustračné foto: Slavomír Flimmel.