NKÚ o bašovaní s mestským majetkom v roku 2009

431

Predaj obchodného podielu v spoločnosti TKR

Kontrolovaný subjekt (MsBP) k 1. 1. 2009 viedol vo svojom účtovníctve dlhodobý finančný majetok – 65 % podiel na základnom imaní v spoločnosti TKR. Obchodný podiel ku dňu zostavenia poslednej účtovnej závierky 31. 12. 2008 MsBP ocenil reálnou cenou stanovenou metódou vlastného imania v sume 75 283,81 eur. Preverením predmetného ocenenia podľa účtovnej závierky ovládanej spoločnosti neboli zistené rozdiely a ocenenie bolo riadne zaúčtované a uvedené v účtovnej závierke za rok 2008.

Mestské zastupiteľstvo 27. 8. 2009 uznesením č. 73/2009 najskôr zrušilo uznesenie č. 135/2008 o predaji 65 % obchodného podielu MsBP v spoločnosti TKR v prospech spoločnosti označenej na účely tohto dokumentu „SV“ a súčasne schválilo predaj predmetného obchodného podielu v prospech mesta Púchov. Následne aj valné zhromaždenie MsBP 16. 9.2009 schválilo odpredaj obchodného podielu v spoločnosti TKR svojmu zakladateľovi za cenu 75 284,00 eur.

Predmetný obchodný podiel bol v roku 2009 zmluvou o prevode obchodného podielu z 16.09.2009 predaný a faktúrou č. 11091387 z 16.09.2009 vyfakturovaný zakladateľovi kontrolovaného subjektu, mestu Púchov.

Predávajúca obchodná spoločnosť predajom obchodného podielu za cenu vlastného imania k 31.12.2009 získala finančný prínos 58 023,16 eur z rozdielu medzi predajnou cenou ocenenou metódou vlastného imania a kúpnou cenou základného imania 65 % podielu v spoločnosti TKR, bez ohodnotenia podielu nehmotného majetku.

Kontrolovaný subjekt nepredložil dokumentáciu o vykonanom prieskume trhovej predajnej ceny alebo znalecký posudok o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

V rokoch 2009 a 2010 legislatívne nebola stanovená povinnosť transferového oceňovania medzi prepojenými tuzemskými subjektmi.

Predaný obchodný podiel kupujúci, majoritný vlastník MsBP (mesto Púchov), v marci 2010 ďalej predal obchodnej spoločnosti „SV“ bez verejnej obchodnej súťaže a bez znalcom stanovenej všeobecnej hodnoty majetku – obchodného podielu za cenu 365 118,00 eur. Pri predaji majetku majoritný vlastník mal postupovať v súlade s ustanovením § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, podľa ktorého predaj majetku mal vykonať obchodnou verejnou súťažou, dobrovoľnou dražbou alebo priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu.

Kupujúci získal kúpou obchodného podielu taktiež cca 3500 koncových užívateľov káblovej televízie. Súčasne kupujúci obchodného podielu odkúpil od MsBP optický káblový rozvod mestskej informačnej siete.

NKÚ SR po oboznámení sa s celou obsiahlou zmluvou o predaji obchodného podielu a s kúpnou zmluvou o predaji mestskej informačnej siete odporučil majoritnému vlastníkovi (mestu Púchov) dať vypracovať znalecký posudok na ohodnotenie celého predaného obchodného podielu, alebo časti týkajúcej sa nehmotného majetku spoločnosti TKR.

Kontrole bol v čase výkonu kontroly predložený znalecký posudok č. 01/2016 z 18.01.2016 o stanovení všeobecnej hodnoty nehmotného majetku tvoreného nechráneným nehmotným majetkom vo forme know–how a to súborom dvojstranných zmlúv spojených s právom využívania telekomunikačných káblových rozvodov v meste Púchov za účelom aktualizácie daného majetku k určenému dátumu s cieľom preverenia stanovenej hodnoty k následnej kúpno-predajnej zmluve.

Predmetným znaleckým posudkom bola stanovená všeobecná hodnota nehmotného majetku 1 594 904,00 eur ku dňu ohodnotenia, t.j. 31. 12. 2009, z toho 65 % obchodný podiel činil 1 036 687,60 eur.

Z porovnania skutočnej výnosnosti predaja obchodného podielu so znaleckým posudkom nehmotného majetku s pripočítaním hodnoty vlastného imania vyplýva, že

predaj obchodného podielu spolu za prepojené osoby bol neefektívny, keď do predajnej ceny nebola započítaná aj cena nehmotného majetku. Po posúdení predaja obchodného podielu so započítaním ceny znalcom ohodnoteného nehmotného majetku bol obchodný podiel predaný za cenu nižšiu o 746 853,41 eur v porovnaní s trhovou cenou.

Predaj kontrolovaný subjekt zaúčtoval do finančných výnosov v účtovnej cene obchodného podielu 75 284,00 eur, ktorá zodpovedala reálnej cene ocenenej metódou vlastného imania k 31. 12. 2008 a do finančných nákladov obstarávaciu cenu obchodného podielu v sume 17 260,84 eur. Súčasne bol predaný obchodný podiel vyradený z dlhodobého finančného majetku.

Predaj obchodného podielu aj úbytok dlhodobého finančného majetku (obchodného podielu s podstatným vplyvom) boli zaúčtované v súlade s ustanovením § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve a následne v súlade s ustanovením § 14 ods. 2 písm. a), § 11a § 12 opatrenia o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve.

Účtovný doklad o prevode obchodného podielu (VF091387) nebol ale podpísaný osobou zodpovednou za účtovníctvo, čím nebolo dodržané ustanovenie § 10 ods. 1 písm. f) zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovný doklad musí obsahovať podpisový záznam osoby (§ 32 ods. 3) zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie.

Podľa zmluvy o prevode obchodného podielu a aj podľa odoslanej faktúry bol kupujúci, mesto Púchov, povinný zaplatiť za predaný obchodný podiel do 14 dní od doručenia faktúry. Preverením účtovania bankových výpisov bolo zistené, že pohľadávku do konca roka 2009 MsBP nemal uhradenú a finančné prostriedky z uvedenej pohľadávky boli predávajúcemu pripísané na bankový účet až 1. 4. 2010.

Stručné zhrnutie:

Obchodný podiel v spoločnosti prevádzkujúcej káblové televízne rozvody bol v účtovníctve správne ocenený ku dňu zostavenia účtovnej závierky 2014, zmenu ocenenia kontrolovaný subjekt zaúčtoval správne. Predaj obchodného podielu za cenu vlastného imania 75 284,00 eur bez DPH majoritnému vlastníkovi – mestu Púchov bol správne zaúčtovaný, avšak predajná cena nebola stanovená znaleckým posudkom, nebola výsledkom obchodnej súťaže alebo prieskumu trhu.

Majoritný vlastník následne za niekoľko mesiacov predal predmetný obchodný podiel ďalšej spoločnosti za cenu dohodou, pri ktorom mal postupovať v súlade so zákonom o majetku obcí.

Predaj obchodného podielu spolu za prepojené osoby bol neefektívny, keď do ceny nebola započítaná aj cena nehmotného majetku. Po posúdení predaja aj so započítaním znalcom ohodnoteného nehmotného majetku bol obchodný podiel predaný za nižšiu cenu v porovnaní s trhovou o 746 853,41 eur.

Zdroj: NKÚ SR