Nulový odpad na Púchovskom jarmoku

257

Počas tohtoročného jarmoku sa mesto Puchov pripojilo k celoslovenskej iniciatíve Zero Waste / Nulový odpad. Pre návštevníkov jarmoku sme pripravili päť stanovíšť so separačnými nádobami na papier a plast a šesť špeciálnych plastových rúr, do ktorých bude možné odkladať použité plastové poháre. Nádoby a rúry na poháre budú rozmiestnené pri stánkoch s občerstvením. Tato iniciatíva mesta je ďalším krokom k vyššiemu upovedomeniu obyvateľov, aby sme produkovali čo najmenej odpadu, ktorý skončí na skládke.

Zdroj: PTSM