Obec Beluša aktívne čerpá eurofondy

135

Obec Beluša sa aktívne zapája do vyhlásených výziev o získanie financií mimo svojho rozpočtu na projekty, ktoré zlepšujú kvalitu života v obci. Zapojila sa do piatich výziev, ktoré reflektujú aktuálne ekologické a inovatívne potreby spoločnosti.

Elektronabíjacia stanica v Beluši

Výzva Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky sa zameriava na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc s cieľom podpory rozvoja elektromobility. V prípade úspešnosti by bola elektronabíjačka umiestnená na parkovisku pri Obecnom úrade v Beluši. Maximálna výška dotácie je 13 000 €. Obec prispieva sumou 1 148 €.

Niečo pre cyklistických nadšencov

Beluša je známa ako obec s množstvom cyklistov – od najmenších až po seniorov. Preto je viac ako prirodzené, že obec chce podporovať a chrániť majiteľov a užívateľov tohto čoraz populárnejšieho prostriedku. Výzva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR chce zvýšiť atraktivitu a prepravnú kapacitu nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy). Predmetom projektu s názvom „Doplnková cyklistická infraštruktúra v obci Beluša“ je vybudovanie dvoch uzamykateľných prístreškov pre 32 bicyklov v blízkosti autobusovej zastávky „Beluša, stred“ a pri bytovom dome Ľudovíta Štúra č.16. Finančná päťpercentná spoluúčasť obce by predstavovala sumu 4 808,66 €, celková výška investície predstavuje takmer 100 000 €. Obec Beluša v budúcnosti zvažuje vybudovanie cykloprístrešku v blízkosti železničnej stanice, k čomu je potrebné dospieť k dohode so Železnicami Slovenskej republiky.

Nové námestie a centrum obce

Ďalšia výzva, o ktorú obec prejavila záujem, je z dielne Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Projekt „Vodozádržné opatrenia v obci Beluša“ zahŕňa realizáciu opatrení, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu s cieľom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy, ktoré sa prejavujú vo forme sucha a letných horúčav. Päťpercentné spolufinancovanie obce vo výške 35.992,33 € napovedá, že celková hodnota projektu je zhruba 720 000 €. Vzhľadom k rozsahu projektu by chcela obec zrevitalizovať centrum obce – vybudovanie fontány, verejnej zeleň, oddychového miesta a zmeniť súčasné parkovisko na pulzujúce a atraktívne námestie, resp. centrum obce: ,,Som rád, že sa nám podarilo v priebehu jesene 2020 projekčne pripraviť a zároveň aj v rámci stanovených termínov podať vyššie uvedené 3 žiadosti, ktoré by opäť posunuli našu obec na modernejšiu samosprávu. Predovšetkým projekt vodozádržných opatrení by bol jedným z najväčších zrealizovaných projektov v Beluši, preto pevne veríme, že obec bude vo výzve úspešná a všetci Belušania sa dočkajú nového námestia, čím by centrum obce dostalo úplne iný rozmer ako má dnes“, doplnil prednosta Obecného úradu v Beluši Mgr. Patrik Štrbák.

Kompostéry do rodinných domov

Ešte v roku 2019 obec Beluša vďaka úspešnému projektu získala 1 120 kusov kompostérov v hodnote 115 000 €. Nakoľko počet domácností rastie a obec musí zabezpečovať likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu, obec v decembri 2020 opakovane požiadala Environmentálny fond SR o ďalších 500 kusov kompostérov v objeme 1 100 litrov pre rodinné domy a 10 ks v objeme do 2 000 litrov na pozemky vo vlastníctve obce a pre verejné priestranstvá. Na bytových domoch prebieha od januára zber BRKO prostredníctvom zberných košíkov a rozložiteľných vreciek. V prípade úspešnosti sa predpokladá dodanie kompostérov cez letné mesiace roku 2021.

Rekonštrukcia budovy bývalej školskej jedálne

Investícia do budov v majetku obce je jednou z jej priorít. V nedávnom období dostali nový šat budovy zdravotného strediska, obecného úradu a tri budovy hasičských zbrojníc v obci. V centre obce je na rôzne spoločenské, kultúrne akcie často využívaná budova bývalej školskej jedálne        s kapacitou hlavnej sály 300 ľudí. Budova z 80-tych rokov 20. storočia nutne potrebuje rekonštrukciu a obec sa opakovane snaží získať financie na jej obnovu. Na Environmentálny fond SR v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o dotácie na rok 2021, obec zaslala žiadosť s názvom akcie: „Obnova verejnej budovy pre kultúrne podujatia“. Ing Juraj Hôrkový, vedúci Oddelenia stavebného a rozvoja obce vysvetľuje: „V prípade úspešnosti by sa vymenili pôvodné okná za nové plastové s izolačným trojsklom, rovnako by došlo k výmene kovových vstupných dverí a zasklených stien za plastové a zateplila by sa strecha vrátane novej strešnej krytiny. Celková suma obnovy sa odhaduje na viac ako 220 tisíc €. Obecná finančná spoluúčasť predstavuje 5%, t. j. cca 11 tisíc €.“

Obec Beluša k dnešnému dňu čaká na vyhodnotenie všetkých, 5 podaných žiadostí. Obec sa výhľadovo pripravuje na ďalšie, pripravované výzvy.

Zdroj: ObÚ Beluša