Obzretie optikou výboru mestskej časti č.7 za minulým rokom

124

Milí Púchovčania, čitatelia novín, skôr ako Vám ponúknem rekapituláciu činnosti výboru mestskej časti č.7 (Horné Kočkovce, Kolonka, Vŕšok), dovoľte, aby som Vám vo svojom mene a v mene výboru poprial v Novom roku veľa síl a šťastia v každodennom živote. Prijmite prosím aj želanie pevného zdravia, vzájomného pokoja a harmónie, zlepšenie medziľudských vzťahov. Rozdávajme okolo seba dobrú náladu, usilujme sa prekonať zlo dobrom a ceňme si to čo má naozaj hodnotu.

V podstate celá činnosť výboru sa niesla uplynulý rok na vlne pandémie Covidu 19 a v nezmenenom počte členov. Výbor sa aj vzhľadom na vývoj pandémie nezameral na plánované  osobné prezenčné stretnutia – zasadnutia. Ak bolo treba niečo riešiť v priebehu roka, riešilo sa to formou individuálnou, osobnou, online. Vo februári boli roznesené do domácností dôchodcov nad 65 rokov v obvode cca 300 ks ochranných respirátorov, ktoré boli obstarané mestským úradom. Na jar bola poskytnutá materiálna pomoc za pomoci obetavých občanov jednej sociálne slabšej rodine v podobe kombinovaného sporáka a práčky. Priamo v teréne sa dolaďoval projekt rekonštrukcie ulice T. Vansovej 2 s obyvateľmi tejto cesty (projekt bol úspešne zrealizovaný). Pri príležitosti Dňa Zeme sa výbor pripojil k výzve spoločne za čistejší Púchov a uskutočnil pracovnú brigádu v areáli pri Váhu, kde bývajú kultúrno – spoločenské akcie. V rámci Púchovského kultúrneho leta sa na sklonku mesiaca august v tomto spomínanom areáli konala obľúbená akcia pre deti – Púchovské kočkoviny, kde výbor bol spoluorganizátorom popri Púchovskej kultúre, s.r.o. Aby nebolo málo divočiny s Covidom, tak ešte aj skutočné divé svine si vybrali za svoje územie okolie mestského cintorína v Horných Kočkovciach, čoho dôkazom boli „preorané“ niektoré jeho časti. Za súčinnosti s vedením mesta a PTSM hľadal výbor riešenia na odstránenie tohto stavu, čo sa čiastočne aj podarilo. Nevyhnutné bolo prezenčné stretnutie výboru v novembri, kde prioritou bolo riešenie sťažnosti na šíriaci sa hluk z firmy Slovdepo, plán činnosti VMČ č.7 na rok 2022,  návrhy požiadaviek do rozpočtu pre rok 2022 za obvod č.7, riešenie spolunažívania s marginalizovanou skupinou na Kolonke, údržba vchodu do podchodu na železničnú stanicu, oprava obecného rozhlasu, doplnenie vianočného osvetlenia. Škoda, že výbor nemohol vzhľadom na zdravotnú a hygienickú situáciu v spoločnosti uskutočniť niekoľko tradičných kultúrnych a spoločenských akcií, ktoré v minulosti organizoval vo svojom obvode. Chcem ešte pripomenúť, že práca výboru mestskej časti nemusí byť totožná s prácou poslancov za obvod. Výbory sú v podstate pomocným orgánom pre prácu poslancov a umožňujú byť aktívnymi na komunálnej úrovni viacerým občanom.

Záverom sa chcem srdečne poďakovať vedeniu mesta, PTSM, MsP a občanom za pomoc a podporu, ktorú nášmu výboru prejavili v priebehu roka 2021. Ceníme si Vaše názory, pripomienky, námety, nápady. Dúfam, že Vašu priazeň si zachováme aj v tomto novom roku.

Cyril Crkoň, predseda VMČ č.7