Ochrana majetku a predchádzanie problémom

112

Združenie miest a obcí Slovenska pripravuje ďalšie podujatie v regiónoch. Informačný workshop sa uskutoční 10. marca 2020 v kinosále Divadla Púchov so začiatkom o 10:00 hod. Aktuálne sa informačnom workshope sústredíme na majetkové prevody v rámci špeciálneho režimu – prípady hodné osobitného zreteľa.

Zaujímavá téma a kvalitní prednášajúci naznačujú užitočnosť podujatia. Orgány obce a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä a) udržiavať a užívať majetok, b) chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím, c) používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi. Zákon o majetku obcí pritom detailne nekonkretizuje majetkové prevody v režime – prípady hodné osobitného zreteľa. Na základe aplikačnej praxe, ale aj kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky sa ukazuje ako nesmierne dôležité stanoviť jasné kritériá na uplatnenie tohto režimu majetkových prevodov s dôrazom na zákonné povinnosti a akceptovanie možného individuálneho prístupu k žiadostiam o daný majetkový prevod.

Program púchovského informačného workshopu

Podujatie preto vychádza z toho, že ochrana, zveľaďovanie a zhodnocovanie majetku miest a obcí patrí medzi zákonné povinnosti, avšak aplikačná prax v špecifických prípadoch odkrýva nedostatky pri ochrane majetku a ich zhodnocovaní v rámci prípadov hodných osobitného zreteľa. Súčasťou informačného workshopu preto bude aj predstavenie skúseností, výsledkov kontrolnej činnosti a formulovanie odporúčaní pre zvýšenú ochranu obecného majetku a využívania inštitútu prípadov hodných osobitného zreteľa. Na podujatí nebude chýbať ani diskusia o princípoch posudzovania špecifických majetkových prevodov z hľadiska využívania smart prístupov s dôrazom na spoločenskú zodpovednosť, miestny aktivizmus, podporu formálnych a neformálnych zoskupení ako žiadateľov o tento druh majetkového prevodu.

Po otvorení a úvodnom slove primátorky mesta Púchov Kataríny Henekovej bude nasledovať informácia o projekte a vstup do problematiky smart z hľadiska majetkových prevodov a smart prístupu, ktorú uvedie Michal Kaliňák gestor NP ModMUS. Ľubomír Andrassy, generálny riaditeľ Kancelárie predsedu NKÚ SR vystúpi s prednáškou venovanou majetku obce z pohľadu NKÚ SR, hlavná kontrolóra mesta Púchov uvedie prípady hodné osobitného zreteľa – skúsenosti a riziká. Účastníkom podujatia tiež budú predstavené výsledky kontrolnej činnosti NKÚ SR k správe o majetku obcí a súčasťou každej prednášky bude moderovaná diskusia.

Podujatie je organizované v rámci národného projektu Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je podporený operačným programom Efektívna verejná správa z Európskeho sociálneho fondu. Všetky výstupy z podujatia vrátane prezentácií expertov budú následne publikované na web stránke Združenia miest a obcí Slovenska.        

Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS
Foto: Slavomír Flimmel