Odpoveď na osočovanie Púchovských novín nájomníkmi mestských bytov

1604
Fotka nájomníkov na letáku z minulého týždňa.

V poslednom období skupina nájomníkov mestských bytov škandalizuje primátora mesta Rastislava Heneka a tiež Púchovské noviny a jeho šéfredaktora Slavomíra Flimmela.

O čo ide? V tomto roku mesto odmietlo po skončení trojročnej nájomnej zmluvy opakovane uzavrieť ďalšiu nájomnú zmluvu siedmym rodinám. Vyžadoval si to zákon, všeobecne záväzné nariadenie mesta a zmluvy mesta s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Štátnym fondom rozvoja bývania (uzavreté za vlády primátora M. Michalca). Bývalý primátor M. Michalec, jeho viceprimátor M. Kubičár a bývalý mestský novinár a poslanec R. Varga sa snažia vytvárať okolo tohto problému škandál a využívať ho v predvolebnej kampani vo svoj prospech.

Púchovské noviny dostali v piatok 7.9. večer e-mail so žiadosťou Zuzany Ťapkovej, ktorá v mene ďalších podpísaných nájomníkov mestských bytov píše: „My, nájomníci mestských bytov v Púchove na Moyzesovej a Moravskej ulici č.1866 a 1867, sa na Vás obraciame so žiadosťou o zverejnenie priloženého textu a fotografie v najbližšom vydaní Vášho týždenníka, pretože Púchovské noviny ako oficiálne noviny mesta Púchov uverejnili iba jednostranné a zmanipulované informácie a doteraz nám neposkytli žiadny priestor.“

Je autorom letáku nájomníkov bývalý primátor alebo len jeho menovec?

Zaujímavou skutočnosťou je, že ako autor priloženého textového súboru bol vo vlastnostiach súboru uvedený Marian Michalec (viď obrázok). Púchovčania text listu nájomníkov už pravdepodobne poznajú, pretože bol zverejnený dňa 10.9. v Púchovských listoch R. Vargu a dostali ho dňa 11.9. ako leták do poštovej schránky:

7 DÔVODOV, PREČO JE KAUZA S NÁJOMNÝMI BYTMI HROZBOU PRE VŠETKÝCH SLUŠNÝCH ĽUDÍ

Púchovské noviny klamú o kauze s nájomnými bytmi, lebo Henekovi nepasuje pravda.
  1. Nejedná sa o žiadne sociálne byty, tento štandard bytov v Púchove zanikol pred viac ako 15 rokmi. Presne naopak – za mestské nájomné byty sa platí vysoký nájom, pretože sa z neho spláca úver od Štátneho fondu rozvoja bývania.
  2. Za primátorovania Rastislava Heneka bol zrušený verejne dostupný poradovník na mestské byty. Žiadatelia sú vyraďovaní bez možnosti namietania. Ani jediný raz sa nesmeli zúčastniť zasadania bytovej komisie.
  3. Napriek nesúhlasu bytovej komisie Henek protekčne pridelil byt svojej známej Sliackej. Tá pritom vlastnila byt, ktorý potom výhodne predala. Viceprimátor Roman Hvizdák verejne vyhlásil, že na mestskom úrade následne zistil Sliackej dlhy na nezaplatenom nájomnom k pridelenému bytu.
  4. Primátor Henek uprednostnil aj brata viceprimátora Hvizdáka a za symbolickú cenu mu predal mestský byt, za ktorý však v stanovenej lehote nezaplatil. A hoci ho najmenej 10 rokov nesmel predať, už po 16 dňoch ho so ziskom viac ako 500% rýchlo speňažil. Henekova manželka prevody bytu na katastri bleskovo zapísala. Henek od Hvizdáka nič nevymáha, aby sa všetko skrylo a ututlalo.
  5. Mestské byty sú prideľované dlhodobým neplatičom, ktorí v okolitých obciach museli pre dlhy odísť. V Púchove sa ich bývanie a všetky spotrebované energie platí v tichosti z mestského rozpočtu. Primátor Henek doteraz ani jednému neplatičovi neposlal výzvu na vypratanie bytu.
  6. Nech z mestského bytu odíde každý, u koho sa preukáže vlastníctvo bytu alebo obývateľného domu! Lenže poslanci odmietli zvolanie verejnej komisie, kde by sa to mohlo preukázať a odmietli aj transparentne zverejniť zoznam všetkých neplatičov a výšku všetkých ich dlhov.
  7. Šéfredaktor Púchovských novín Flimmel odmietol poskytnúť priestor na vyjadrenie riadne platiacim nájomníkom, lebo to vraj musí vopred schváliť mestská rada (!). Preto sú opakovane uverejňované iba falošné informácie poslanca Laka. Púchovské noviny klamú verejnosť, aby zakryli machinácie vedenia mesta s nájomnými bytmi a Henek sa ďalej schovával pred ľuďmi.
Podpisy nájomníkov pod ich listom.

Takmer každá veta z listu nájomníkov je ničím nepodložené klamstvo

Púchovské noviny vypracovali v spolupráci s pracovníkmi Mestského úradu v Púchove, spoločnosti Púchov Servis, s.r.o., hlavnou kontrolórkou mesta M. Kaveckou a predsedom bytovej komisie poslancom C. Crkoňom kvalifikované odpovede na obvinenia uvedené v liste nájomníkov:

Klamstvá v bode 1.

Tvrdenie, že štandard sociálnych bytov zanikol v Púchove pred viac ako 15 rokmi, je zavádzajúce. Byty na Moyzesovej a Moravskej ulici č.1866 a 1867 sú podľa platných predpisov bytmi určenými na sociálne bývanie. Sociálne bývanie legislatívne naposledy vymedzil §21 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní: „Sociálne bývanie je bývanie obstarané s použitím verejných prostriedkov určené na primerané a ľudsky dôstojné bývanie fyzických osôb, ktoré si nemôžu obstarať bývanie vlastným pričinením a spĺňajú podmienky podľa tohto zákona.“ Zo zákona vyplýva, že nájomné bývanie vo vlastníctve miest je totožné so sociálnym bývaním. Je to logické, veď prečo by malo mesto a štát dotovať bývanie štandardne alebo nadštandardne zarábajúcich občanov.

Byty určené na sociálne bývanie majú slúžiť občanom, ktorí si sami nedokážu zabezpečiť bývanie za obvyklé trhové ceny. Práve preto byty mesto nemôže prenajímať osobám, ktoré vlastnia iný byt alebo ich príjem presahuje zákonom určenú hranicu. Preto mesto byty nemôže prenajímať nájomníkom na dobu dlhšiu ako 3 roky a nemá ich nájomníkom odpredávať.

Je zavádzajúce tvrdiť, že nájomníci splácajú svojim vysokým nájomným úver mesta od Štátneho fondu rozvoja bývania. Výška nájomného v bytoch postavených s podporou štátu je regulovaná štátom –  cena základného nájomného je vypočítaná z nadobúdacej ceny bytu. Navyše výstavba týchto bytov bola realizovaná aj za prostriedky mesta a dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Výška nájomného v mestských bytoch určených na sociálne bývanie by mala byť nižšia ako výška komerčného nájomného, pretože inak by o mestské byty nemal nikto záujem. V súčasnosti mesto Púchov nevie uspokojiť 74 žiadateľov o byt, ktorí sociálne kritériá spĺňajú.

Nájomníci mestských bytov vystúpili so svojimi žiadosťami na rokovaní MsZ v auguste 2018.

Klamstvá v bode 2.

Nie je pravda, že bol zrušený verejne dostupný poradovník na mestské byty. V tomto volebnom období bol bytovou komisiou poradovník doplnený o nových žiadateľov. Poradovník aj zoznam žiadateľov je zverejnený na webovej stránke mesta – naposledy bol aktualizovaný dňa 10.4.2018.

Nie je pravda, že žiadatelia sú vyraďovaní bez možnosti namietania a ani jediný raz sa nesmeli zúčastniť zasadania bytovej komisie. Ak boli dvaja žiadatelia vyradení, tak len v súlade so zásadami alebo VZN o nájomných bytoch. Každý občan má možnosť namietať. Rokovanie bytovej komisie sú verejné. Len prípade, že sa prejednávajú aj osobné údaje žiadateľov, sú tieto body rokovania v zmysle zákona neverejné. V mnohých prípadoch boli žiadatelia komisiou prizvaní, aby sa osobne zúčastnili zasadnutia bytovej komisie.

Klamstvá v bode 3.

Nie je pravda, že napriek nesúhlasu bytovej komisie primátor R. Henek protekčne pridelil byt M. Sliackej. Primátor ako štatutárny orgán mesta podpísal s M. Sliackou nájomnú zmluvu na byt na základe odporúčania bytovej komisie. Nie je pravda, že v tej dobe M. Sliacka vlastnila byt.

M. Sliackej bol pridelený nájomný byt na návrh bytovej komisie.

Primátor R. Henek počas svojho funkčného obdobia podpísal pridelenie bytu vždy len tým žiadateľom, ktorých mu navrhla bytová komisia. Napriek tomu, že mal právo v mimoriadnych prípadoch prideliť byt aj žiadateľom, ktorých mu komisia neodporučila.

Klamstvá v bode 4.

Mestský úrad ani bytová komisia nedisponujú informáciami, že by bol v minulosti pridelený byt občanovi inej obce, ktorý by bol predtým neplatičom nájomného. Navyše podľa platného VZN už ani nie je možné prideliť byt občanom, ktorí nemajú trvalý pobyt v Púchove.

Nie je pravda, že primátor R. Henek uprednostnil brata viceprimátora R. Hvizdáka a za symbolickú cenu mu predal mestský byt. Odpredaj bytu I. Hvizdákovi (spolu s mnohými ďalšími bytmi) schválilo mestské zastupiteľstvo pod vedením primátora M. Michalca dňa 23.5.2012.

Nie je pravda, že I. Hvizdák byt nesmel najmenej 10 rokov predať. Podľa kúpnopredajnej zmluvy, ktorá je zverejnená na mestskej webovej stránke, mohol byt predať aj skôr ako za 10 rokov. V tom prípade mal povinnosť vrátiť mestu zľavu z ceny bytu, čo I. Hvizdák aj urobil.

I. Hvizdák pri predaji bytu splnil podmienky zmluvy s mestom.

Podľa vyjadrenia K. Henekovej ide v prípade tvrdení týkajúcich sa jej osoby o vyslovené klamstvo. Nie je jedinou osobou na katastrálnom odbore, ktorá rieši prevody bytov v meste Púchov a v danom konkrétnom prípade ona žiaden prevod súvisiaci s bytom I. Hvizdáka nezapisovala a s týmto prevodom nemala nič spoločné.

Zavádzanie verejnosti v bode 5.

Tvrdenie, že primátor Henek doteraz ani jednému neplatičovi neposlal výzvu na vypratanie bytu, je zavádzajúce. Primátor podpisuje len návrhy vypracované pracovníkmi mestského úradu a bytovej komisie – oznámenia o pridelení bytu, oznámenia o opakovanom pridelení bytu alebo výzvy na vypratanie bytu v prípade, že nájomník nespĺňa podmienky na opakované pridelenie bytu.

Niektorí nájomníci, ktorým skončila nájomná zmluva už 31. mája 2018, dodnes odmietajú mestský byt opustiť.

Na druhej strane neplatičov nájomného neriešia pracovníci mestského úradu a ani bytová komisia. Upomienky, výzvy na dohodu o splátkovom kalendári, výzvy na vypratanie bytu a súdne žaloby na vypratanie bytu neplatičom posiela podľa mandátnej zmluvy spoločnosť Púchov Servis, s.r.o. a jej právnik JUDr. A. Školek, a nie primátor mesta.

Púchov Servis, s.r.o. eviduje k 31.8.2018 dlh neplatičov nájomného v mestských bytoch v celkovej výške 96.500 eur, ktorý z podstatnej časti mesto zdedilo z minulého volebného obdobia. K 31.12.2014 bol dlh neplatičov v celkovej výške 83.900 eur. Tieto dlhy sa zákonným postupom od dlžníkov vymáhajú a vypratanie bytov sa rieši súdnou cestou. Mnohé staré dlhy sa vymáhajú od neplatičov, ktorí už v mestskom byte dávno nebývajú. Rovnako ako neplatičov bude mesto súdnou cestou riešiť aj nájomníkov, ktorí síce platia nájomné, ale bývajú v mestských bytoch bez platnej nájomnej zmluvy.

Zavádzanie verejnosti v bode 6.

Zverejneniu zoznamu všetkých nájomníkov mestských bytov, ktorí sú neplatiči nájomného, bráni zákon o ochrane osobných údajov. Mestská spoločnosť Púchov servis, s.r.o. poskytuje zoznamy neplatičov predsedom spoločenstiev vlastníkov bytov, ktoré má v správe. Záleží len na rozhodnutí jednotlivých spoločenstiev, či si odsúhlasia zverejnenie zoznamu neplatičov s dlhom viac ako 500 eur.

Bývalý primátor M. Michalec vystupoval na rokovaní MsZ ako „hovorca“ nájomníkov.

Klamstvá v bode 7.

Nie je pravda, že šéfredaktor Púchovských novín S. Flimmel odmietol poskytnúť priestor na vyjadrenie riadne platiacim nájomníkom. Pravdou je, že šéfredaktorovi až doteraz nikto z nájomníkov nedal na zverejnenie žiadne svoje vyjadrenie. Púchovské noviny vo svojich článkoch z vlastnej iniciatívy zverejnili požiadavky nespokojných nájomníkov – či už z anonymného letáka alebo z listov prečítaných na rokovaniach mestského zastupiteľstva.

Rovnako je vymyslená lož, že by sa šéfredaktor niekedy odvolával na nutnosť schvaľovania novinových článkov mestskou radou. Mestská rada nemá žiadne právo zasahovať do článkov Púchovských novín.

Nie je pravda, že Púchovské noviny klamú verejnosť, aby zakryli machinácie vedenia mesta s nájomnými bytmi a opakovane uverejňujú iba falošné informácie poslanca D. Laka. Púchovské noviny venovali problematike nájomných bytov v piatich tohtoročných číslach celkovo 12 strán. Okrem požiadaviek nájomníkov sme zverejnili stanoviská Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Štátneho fondu rozvoja bývania, primátora mesta, viceprimátora mesta, hlavnej kontrolórky mesta, Oddelenia dopravy a služieb MsÚ, poslancov D. Laka, R. Marmana a L. Ranika. Krátke vyjadrenie poslanca D. Laka sme zverejnili len raz a doteraz nás nikto neupozornil, že by sa v ňom vyskytovala nejaká konkrétna falošná informácia.

Posledné odpredaje mestských bytov schválilo Mestské zastupiteľstvo v roku 2012 za vlády M. Michalca, M. Kubičára a R. Vargu.

Mestské byty určené na odpredaj

Mesto vlastní dva druhy bytov. V prvom prípade je to 25 bytov v bytových domoch, ktoré boli schválené bývalým vedením mesta na odpredaj nájomníkom. Mestské zastupiteľstvo schválilo odpredaj posledných mestských bytov, ktoré odpredať mohlo, v roku 2012 za vlády M. Michalca, M. Kubičára a R. Vargu. Nájomníci týchto bytov si môžu byty za zákonom stanovenú veľmi výhodnú cenu odkúpiť, ale z rôznych osobných dôvodov doteraz o to nepožiadali. Za posledných päť rokov mesto odpredalo nájomníkom na základe ich žiadosti celkom 18 bytov. Mestské zastupiteľstvo za vlády primátora R. Heneka neschválilo odpredaj ani jedného mestského bytu.

Mestské byty určené na sociálne bývanie

Mesto ďalej vlastní 132 bytov, ktoré sú postavené z úveru od Štátneho fondu rozvoja bývania, dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a prostriedkov mesta. Mesto sa v minulosti – pod vedením primátora M. Michalca – zmluvne zaviazalo nepredať ich nájomníkom a pravidelne kontrolovať, či nájomníci spĺňajú sociálne kritériá. Nájomníci tieto kritériá dobre poznajú, pretože sú uvedené v nájomných zmluvách, ktoré podpisujú s mestom pravidelne najmenej každé 3 roky.

Nájomníci mestských bytov určených na sociálne bývanie protestovali pred MsÚ v júli 2018.

Ako sa uvoľňujú byty novým nájomníkom?

V prípade, že nájomníkom v bytoch skončí nájomná zmluva a sociálne kritériá nespĺňajú, sú povinní byty uvoľniť. Rovnako sú povinní uvoľniť byty aj neplatiči nájomného. Ak nájomník odmieta vypratať byt, mesto prostredníctvom svojho právnika podáva na súd žalobu na vypratanie bytu. Ak ani po rozhodnutí súdu nájomník byt nevyprace, mesto podáva návrh exekútorovi na výkon exekúcie súdneho rozhodnutia.
Bytová komisia v tomto volebnom období doporučila primátorovi prideliť do nájmu celkom 16 uvoľnených bytov, ktoré primátor podľa návrhu bytovej komisie pridelil novým nájomníkom.

Kto a ako ide kšeftovať s bytmi?

Mesto predáva v tomto volebnom období len tie byty, ktoré schválilo bývalé mestské zastupiteľstvo na čele s primátorom M. Michalcom. Keď primátor R. Henek koná podľa zákonov, rozhodnutí mestského zastupiteľstva a podľa zmlúv dohodnutých za vlády primátora M. Michalca, je niektorými nájomníkmi obviňovaný z úmyslu kšeftovať s bytmi. Je veľkou záhadou, čo týmto kšeftovaním nájomníci myslia. Veď podľa platného zákona o predaji mestských bytov nemôže rozhodovať primátor, ale len mestské zastupiteľstvo. A na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva boli nájomníci informovaní, že mestské zastupiteľstvo byty postavené so štátnou dotáciou nebude predávať ani teraz a pravdepodobne ani nikdy v budúcnosti, pretože tomu bráni platná legislatíva.

Prvý anonymný leták sa v Púchove objavil už v júni 2018.

Ohováranie môže byť trestným činom

V našom štáte platí zákon, podľa ktorého ohováranie môže byť trestným činom. Trestný zákon za ohováranie považuje skutok, ak niekto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov alebo poškodiť ho v zamestnaní. V prípade, že sa pisatelia listu nájomníkov za svoje nepravdivé tvrdenia o mojej práci v Púchovských novinách verejne neospravedlnia, podám na nich trestné oznámenie za ohováranie.

(Do ďalšieho čísla Púchovské noviny pripravujú článok o aktivitách bývalého viceprimátora Miroslava Kubičára súvisiacich s touto kauzou.)

RNDr. Slavomír Flimmel
šéfredaktor PN