OKNO DO MINULOSTI XI.: SOCHY V MESTE

1305

Pre obdivovanie minulosti ďalšími generáciami nám z historického centra Púchova nezostalo takmer nič. Jedinými pozostatkami a akýmisi nemými svedkami dôb minulých v uliciach sú ešte sochy, ktorým venujeme ďalšiu časť rubriky OKNO DO MINULOSTI.

Ochrana pre povodňami

Dejiny Púchova sú odpradávna späté s riekou Váh. Jej vody vyformovali georeliéf tak, aby bol vhodný na osídlenie ľuďmi. Rieka bola i zdrojom obživy či už v podobe rýb, ale i ako dôležitá cesta spájajúca sever Slovenska s južnými krajinami a moriami. No prinášala so sebou i nešťastie a jej rozbúrené vody si brali celé domy, dobytok, úrodu i ľudské životy a nebolo tomu inak ani v našom meste. Aby Púchovčanov takéto nešťastia obchádzali, začali stavať sochy sv. Jánovi Nepomuckému a modlili sa k nim. Okrem toho, že je patrónom Čiech, keďže v 14. storočí pôsobil v Prahe ako kňaz, tak sa k nemu obracali i spovedníci, kňazi, námorníci, pltníci, mlynári, ale i pri ochrane pred potopou či chorobami jazyka. Za to, že nechcel prezradiť spovedné tajomstvo, bol údajne mučený a hodený z mosta do Vltavy. V Púchove stoja 3 sochy sv. Jána Nepomuckého, no všetky už zmenili svoje pôvodné pôsobisko.

IMG_7373

Detail súsošia na Nám. slobody od rodiny Marczibányiovej

3 sochy sv. Jána Nepomuckého v meste

Asi najväčšie je súsošie na Námestí slobody pred katolíckym kostolom, ktoré zachytáva spomínaného svätca s anjelom. Pôvodne stálo pred už neexistujúcim Marczibányiovským kaštieľom, pochádza z roku 1773 a erb na jeho podstavci naznačuje, že ho dali postaviť vlastníci uvedeného kaštieľa. Sv. Ján držal pôvodne v jednej ruke kríž s Kristom a palmovú ratolesť. Na súčasné miesto bolo súsošie presunuté v roku 1931 a o 6 rokov neskôr boli okolo neho vysadené 4 lipy. Ďalšiu sochu sv. Jána Nepomuckého nájdeme za farou katolíckeho kostola, hneď oproti Cirkevnej základnej škole Sv. Margity. Táto pôvodne stála v parku pri Župnom dome a podľa legendy tu bola postavená svätcovi z vďačnosti za to, že pri jednej z povodní sa na neďalekom topoli zachránili ľudia. Je pravdepodobné, že to bola doteraz najväčšia zaznamenaná povodeň na Váhu v roku 1813, kedy sa v Púchove utopilo údajne až 75 osôb. V 80. rokoch bola socha vandalmi zničené, no neskôr zreštaurovaná a osadená na nové – súčasné miesto. Zaujímavosťou je už takmer neviditeľný reliéf na dolnej časti podstavca, ktorý zobrazuje topiacich sa Púchovčanov a strechy domov trčiace nad vodami Váhu. Súčasťou podstavca je i latinský text:„Vivae gratiu Din Iiun pici cis sic i tuam hanc avo tertia sata libus ab aquis“. V preklade to znamená:„Milosť žijúcim na tejto strane (rieky) v júni, nech Duch svätý opatruje krajinu od vody“.

IMG_7394

Madona s dieťaťom pod baldachýnom od Antala Marczibányiho na C-éčku

Sv. Mária i sv. Jozef

Tretia socha Nepomuckého sa nachádzala na druhom brehu Váhu, kde bola umiestnená v bielej kaplnke pod veľkou lipou. Podľa legendy viažúcej sa k tomuto miestu ju dal postaviť z vďačnosti pltník z Oravy, ktorý sa tu prevrátil do vody a začal sa topiť. V modlitbe sľúbil, že ak to prežije, dá na tomto mieste postaviť sochu sv. Jánovi Nepomuckému. Kaplnka už neexistuje, no sochu nájdeme medzi tujami v záhrade súkromného domu vedľa zjazdu z mosta do Nosíc. Marczibányiovci, resp. posledný člen tohto púchovského rodu Antal dal v roku 1833 postaviť aj súsošie tróniacej Madony s dieťatkom pod baldachýnom na tzv. C-éčku. Medzi ulicami 1. mája a Športovcov je v Púchove umiestnená socha sv. Jozefa s dieťaťom. Dal ju postaviť nejaký Polášek asi na prelome 18. a 19. storočia, no v roku 1943 bola socha zreštaurovaná a znovuvysvätená púchovským kanonikom Viktorom Kállayom.

Pavol Makyna