Okresná organizácia JDS Púchov bilancovala

357

Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Púchov má vo svojej pôsobnosti 8 základných organizácií s počtom členov 605. V septembri 2022 si pripomenie 25. výročie založenia organizácie.

Delegáti, ktorí boli chválení na hodnotiacich členských schôdzach v jednotlivých Základných organizáciách Jednoty dôchodcov Púchov, Horné Kočkovce, Dolné Kočkovce, Dohňany, Lúky, Lysá p/Makytou, Lednické Rovne – Horenická Hôrka a Dolná Breznica sa 21. apríla 2022 stretli na Okresnom sneme, na ktorom okrem zhodnotenia činnosti volili členov Predsedníctva OO JDS, členov Rady OO JDS a členov Revíznej komisie na volebné obdobie rokov 2022 – 2025. Predsedníctvo povedie staronová predsedníčka Elena Gelnarová, ktorá bola jednohlasne zvolená delegátmi, ktorých účasť na sneme bola 100 %-tná.

Stretnutia sa zúčastnili primátorka mesta Púchov Katarína Heneková, poslankyňa MsZ Púchov Irena Kováčiková, za Krajskú radu JDS Trenčín delegovaná p.Jakubíková, Martin Dolinský starosta Obce Dolné Kočkovce, Ján Behro, starosta Obce Lúky, Marián Horečný, starosta Obce Lednické Rovne, Lukáš Pekara, starosta Obce Dolná Breznica, ktorí sa delegátom prihovorili.

Zo správy o činnosti Okresnej organizácie JDS Púchov za rok 2021 vyberám:

Predsedníčka organizácie Elena Gelnarová sa pravidelne zúčastňovala zasadnutí Predsedníctva Krajskej rady JDS v Trenčíne, prinášala úlohy a informácie z Ústredia Jednoty dôchodcov. Pri svojej práci využívala telefonické a internetové spojenia v súvislosti karanténnych opatrení prijatých so šírením epidémie Covid 19.

Ústredie JDS a redakcia časopisu 3. VEK počas marca – mesiaca knihy 2021 zorganizovala 7.ročník celoslovenskej prehliadky vlastnej literárnej tvorby seniorov – členov JDS pod názvom „Z úcty k životu…“ S vlastnou tvorbou sa tejto prehliadky zúčastnila členka ZO JDS Púchov p. Eva Huťová, ktorá od Ústredia JDS dostala Ďakovný list a 1 exemplár zborníka literárnych prác.

Zástupcovia JDS okresov Trenčianskeho kraja sa na pozvanie predsedu TSK Ing. Jaroslava Bašku stretli 5. októbra 2021 v priestoroch úradu TSK, aby si pripomenuli 30. výročie založenia Jednoty dôchodcov na Slovensku. Pri tejto príležitosti si prevzali zaslúžilí členovia JDS pamätné medaily za dlhodobú, dobrovoľnú prácu v prospech seniorov. Medzi ocenenými za náš okres bol Ing. Jozef Valach, predseda ZO JDS Dolné Kočkovce. Koncom roka bolo udelené vyznamenanie 1. stupňa za dlhoročnú, obetavú a záslužnú prácu v prospech JDS p. Anne Kucejovej, predsedníčke revíznej komisie OO JDS Púchov.

V mesiaci júli 2021 sa uskutočnila hodnotiaca členská schôdza, ktorá prerokovala činnosť za rok 2020, prijala dokumenty pre činnosť organizácie, ako je plán práce a rozpočet.

Počas roka dvakrát zasadalo Predsedníctvo OO JDS. Rokovania boli zamerané na zabezpečenie prípravy a priebehu hodnotiacich členských schôdzí, na činnosť základných organizácií okresu Púchov a tiež na prípravu a priebeh okresných športových hier seniorov a prerozdelenie relaxačno-liečebných pobytov seniorov, ktorých sa v rozpätí mesiacov máj – november 2021 zúčastnilo 44 členov v Dudinciach, Piešťanoch, Turčianskych Tepliciach, Tatranskej Kotline, Vyšných Ružbachoch, Bardejovských kúpeľoch, Kúpeľoch Lúčky, Trenčianskych kúpeľoch, v Nimnici a na Sliači.

V septembri 2021 sa konali okresné športové hry v netradičných disciplínach v krásnom prostredí futbalového ihriska ŠK v Dohňanoch. Súťažiace družstvá mali po 5 pretekárov a súťažili v disciplínach hod bagandžou na cieľ, hod polenom na cieľ, hod podkovou na cieľ, hod zemiakom do zemiakového koša a kop na malú bránku. Víťazným družstvom bola ZO JDS Lysá pod Makytou. Celkom sa hier zúčastnilo 35 pretekárov. Akciu podporilo vedenie Obce Dohňany, ako aj primátorka mesta Púchov Katarína Heneková.

Hlavná činnosť seniorov je v základných organizáciách, ktoré zabezpečujú činnosti v spolupráci so zástupcami samosprávy. Zameraná bola na spoločenské podujatia, výročné členské schôdze, posedenia pri guláši v prírode, posedenia s jubilantami, opekačky, brigády v spolupráci s obcami, údržba a čistota cintorínov, upratovanie domov smútku, pletie a okopávanie zelene na verejných priestranstvách, spolupráca s deťmi pri príležitosti MDD, brigáda v základných školách, športové hry, turistika, jazda na bicykloch, spoločné kúpanie v Rajeckých Tepliciach, výlety: Gabčíkovo – plavba loďou, Piešťany, Beckov a okolie, obdarovanie darčekmi pri príležitosti osláv Október mesiac úcty k starším alebo Mikulášskymi darčekmi.

Záverom rokovania pani predsedníčka Elena Gelnarová poďakovala vedeniu mesta Púchov a Komisií vzdelávania, kultúry, sociálneho zabezpečenia a športu pri MsZ Púchov za dobrú spoluprácu a za finančnú podporu.

V riadnych voľbách prítomní delegáti zvolili na obdobie rokov 2022 – 2025

Predsedníctvo OO JDS: Anna Gajdošíková – ZO JDS Púchov, Elena Gelnarová – ZO JDS Horné Kočkovce, Emília Čviriková – ZO JDS Dohňany, Helena Lacková – ZO JDS Lúky, Daniel Blaško – ZO JDS Dolné Kočkovce, Mária Šlesarová – ZO JDS Lednické Rovne – Horenická Hôrka, Mária Panáčková – ZO JDS Lysá pod Makytou, Anna Lencsesová – ZO JDS Dolná Breznica, Mária Luljaková – hospodárka, pokladníčka.

Rada OO JDS: Peter Farkaš – ZO JDS Púchov, Mária Kucejová – ZO JDS Horné Kočkovce, Božena Švehlíková – ZO JDS Dohňany, Danuše Sekáčová – ZO JDS Lúky, Darina Pavlechová – ZO JDS Dolné Kočkovce, Eva Benešová – ZO JDS Lednické Rovne – Horenická Hôrka, Magda Siekliková – ZO JDS Lysá pod Makytou, Lýdia Žárska – ZO JDS Dolná Breznica.

Revízna komisia: Anna Kucejová, Emília Vráblová, Ing. Jaroslav Pecháček.

Zasadnutie pokračovalo diskusiou medzi seniormi a hosťami. Zvolenej predsedníčke Elene Gelnarovej blahoželáme k zvoleniu a želáme jej a členom predsedníctva, rady, revíznej komisie veľa zdravia a úspechov pri zabezpečovaní plánovaných úloh počas celého volebného obdobia.

Irena Kováčiková, poslankyňa MsZ