Opatrenia proti šíreniu COVID-19 spomalili aj šírenie chrípky

109

Ochorenie COVID-19 sa v populácii rozšírilo v čase, keď na severnej pologuli prebieha chrípková sezóna. Vývoj chorobnosti na chrípku sa na Slovensku počas chrípkovej sezóny až do objavenia prvého prípadu COVID-19 výrazne neodlišoval od prechádzajúcich chrípkových sezón.

No od 11. týždňa roku 2020 sa na zamedzenie šírenia nového koronavírusu prijali v SR prvé opatrenia na celoštátnej úrovni, čo malo za následok prudký pokles chorobnosti na chrípku a chrípke podobné ochorenia už od 12. kalendárneho týždňa tohto roka. Výrazný rozdiel badať aj v porovnaní s rovnakými obdobiami predchádzajúcich rokov. Kým v 12. týždni roka 2019 lekári nahlásili 3.852 ochorení, v tomto roku bolo za rovnaké obdobie nahlásených 1.615 ochorení. S postupom času je rozdiel ešte výraznejší. V 16. týždni roka hlásili lekári 331 prípadov chrípky a chrípke podobných ochorení. V rovnakom období minulého roka ich pritom bolo nahlásených  2.639 a podobné čísla sa objavujú aj v predchádzajúcich rokoch.

Výrazne nižší výskyt ochorení na chrípku je vedľajším efektom opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. Predovšetkým prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu, zákaz organizovania hromadných podujatí, povinné prekrytie nosa a úst na verejnosti, rúškom, šálom, šatkou či inými prostriedkami na zamedzenie  – to všetko znižuje šance nielen na prenos ochorenia COVID-19, ale aj chrípky a jej podobných ochorení. COVID-19 a chrípka sú vírusové ochorenia, ktoré sa šíria infikovanými výlučkami dýchacích ciest.

Podstatnú úlohu zohráva aj zmena správania ľudí: obmedzenie sociálnych kontaktov, vyhýbanie sa stretnutiam s rizikovými skupinami, ale aj zvýšené povedomie o potrebe dôkladnej hygieny rúk. Vo zvýšenej miere sa dbá na dezinfekciu priestorov, v ktorých sa zdržiava viacero ľudí. Zamestnávatelia, ktorým to podmienky umožnili, nariadili svojim zamestnancom prácu z domu. Znížil sa počet ľudí cestujúcich v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy. Kým lekári obvykle v tomto čase hlásili počas predchádzajúcich chrípkových sezón počet chorých na chrípku a jej podobných ochorení v štvorciferných číslach, v tomto roku ide o stovky. 

Zdroj: ÚVZ SR, foto: pixabay