Oslavy 25. výročia založenia Jednoty dôchodcov v Púchove

203

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Púchove v utorok 15. októbra oslávila 25. výročie svojho založenia slávnostným stretnutím, ktoré sa uskutočnilo v Divadle Púchov.

Po úvodnom kultúrnom programe, kde sa predstavili deti z folklórneho súboru ZUŠ a tanečníčky z CVČ Včielka, sa prítomným členom dôchodcovských organizácií z okresu Púchov prihovorila predsedníčka ZO JDS Púchov Anna Gajdošíková. Privítala krajskú predsedníčku JDS Annu Prokešovú, primátorku Katarínu Henekovú, okresnú predsedníčku JDS Antóniu Gabkovú a poslankyňu MsZ Irenu Kovačíkovú. Vo svojom príhovore povedala:

„Naša základná organizácia bola založená 15. 9. 1994 na podnet ZO JDS v Lúkach, kde žije Terka Daníková jediná zo zakladateľov. Ostatní už nie sú medzi nami. Dôchodcovia sa schádzali v klubovni nad práčovňou a hovorili si Klub dôchodcov. Robili si rôzne posedenia pri oslave sviatkov a jubileí, zaoberali sa rôznymi ručnými prácami a chodili na výlety. Nemám však o tom žiadne záznamy, viem to iba z rozprávania starších členov. Ja osobne so začala JDS vnímať až v roku 2000, keď som nastúpila na dôchodok. Po nejakom čase som bola navrhnutá a zvolená za predsedníčku po p. B. Hrdej. Vtedy nás bolo 43 členov. Pokračovali sme stretaním sa nad práčovňou a tiež v zasadačke MsÚ. Robili sme si program pri rôznych sviatkoch, chodili sme tancovať na Lúky, prípadne do iných obcí, kde mali svoje kultúrne domy.

K dnešnému dňu nás je 140 a tiež sa rozšíril náš záujem o výlety, wellness pobyty, rekreácie, zájazdy do Žiliny a Bratislavy na divadelné predstavenia a návštevy termálnych kúpalísk. Využívame relaxačné pobyty. Zúčastňujeme sa okresných a krajských športových hier seniorov, tiež prednesu poézie a prózy, rôznych výstav v Trenčíne (Zlaté ruky, Záhrada) aj dňa otvorených dverí u p. župana. Radi sa zúčastňujeme akcií poriadaných mestom, zaujímame sa o dianie v meste. V poslednom čase chodíme radi na Čaje pre seniorov v Divadle Púchov, ktoré sú poriadané pod záštitou p. primátorky. Poriadame posedenia s jubilantmi ku Dňu matiek, posedenia v rámci mesiaca Úcty k starším, posedenia na konci roka na Mikuláša. Každú nepárnu nedeľu sa stretávame v klubovni na plavárni, ktorú nám poskytuje mesto zadarmo. Pri kávičke či vínku si odovzdávame zážitky a plánujeme akcie, blahoželáme jubilantom a mávame tam výborové schôdze.

Veľa našich členov je organizovaných v Centre voľného času Včielka, v lige proti reumatizmu a tiež u ZŤP a tak často nevedia čoho sa zúčastniť skôr,  či kúpania, či tancovačky, či nákupov v Poľsku. Pri tejto príležitosti by som chcela popriať všetkým veľa pevného zdravia a chuti do života, aby vás to stále bavilo stretávať sa a spoznávať sa navzájom. Zároveň chcem srdečne poďakovať všetkým, ktorí nám pomáhajú, či už finančnou podporou alebo dobrou radou a ochotou.“

Na podujatí boli vyznamenané pamätnými listami členky JDS Púchov Emília Ciupová, Antónia Gabková a Emília Šipulová. Po oficiálnej časti sa rozprúdila tanečná zábava, ktorú zabezpečila skupina MiniMax.

Slavomír Flimmel