Oslavy 690. výročia prvej zmienky o Dolných Kočkovciach

328

Občania Dolných Kočkoviec tento rok oslavujú 690. výročie prvej písomnej zmienky o obci. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1332, keď sa v súpise cirkevných desiatkov spomína ako Hoczak. Obec v danom období bola spoločnou farou pre Dolné i Horné Kočkovce.

Je dobrým zvykom, že si obyvatelia obce pripomínajú takéto významné výročia a preto aj my sme sa rozhodli toto pripomenutie osláviť v spojení s Hodovými slávnostiam v obci Dolné Kočkovce, ktoré sa konali 2. a 3. júla 2022. Pri tejto príležitosti sme privítali na oslave vážených hostí: predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku a primátorku mesta Púchov Katarínu Henekovú, ktorí sa prihovorili a pozdravili obyvateľov obce, ako aj všetkých návštevníkov tejto akcie. Zároveň pri tejto významnej príležitosti predseda TSK Jaroslav Baška udelil obci pamätný list.

Po príhovore starostu obce Martina Dolinského nasledovalo udelenie pamätných plakiet. Starosta obce pri príležitosti 690. výročia prvej písomnej zmienky o obci a 70. výročia vzniku Telovýchovnej jednoty Slovan Dolné Kočkovce udelil pamätné plakety bývalým aj súčasným členom TJ Slovan Dolné Kočkovce: Ladislavovi Kučíkovi, Františkovi Urbanovi, Františkovi Valachovi, Milanovi Kučíkovi, Jozefovi Galovičovi a Jánovi Tučkovi, a to za zásluhy v oblasti rozvoja športu v obci a pôsobenie v TJ Slovan Dolné Kočkovce.

Ďalej pri tejto príležitosti a tiež pri 20. výročí obnovenia organizovaného stolnotenisového športu v obci Dolné Kočkovce starosta udelil pamätné plakety členom stolnotenisového oddielu TJ Slovan Dolné Kočkovce: Jozefovi Michalcovi a Miroslavovi Majdanovi, a to za zásluhy v oblasti rozvoja športu v obci a pôsobenie v stolnotenisovom oddiele TJ Slovan Dolné Kočkovce.

Pri významnej príležitosti 690. výročia prvej písomnej zmienky o obci starosta ďalej udelil pamätné plakety bývalým členom výboru Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Dolných Kočkovciach: Ing. Jozefovi Valachovi za zásluhy v oblasti rozvoja spoločenských aktivít v obci a dlhoročné pôsobenie vo funkcií predsedu ZO JDS v Dolných Kočkovciach a Anne Hlúbikovej, Márii Púčkovej, Anne Faktorovej, Zdenke Faktorovej a Helene Koncovej, a to za zásluhy v oblasti rozvoja spoločenských aktivít v obci a dlhoročné pôsobenie vo výbore ZO JDS Slovenska v Dolných Kočkovciach.

Ďalej pri príležitosti 690. výročia prvej písomnej zmienky o obci starosta udelil pamätnú plaketu Jurajovi Fedorovi, za zásluhy v oblasti pomoci druhým za darcovstvo krvi. Juraj Fedor má 86 odberov a je držiteľom diamantovej plakety za darovanie tejto najvzácnejšej životnej tekutiny. Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý človek môže poskytnúť ľuďom chorým a po úrazoch.

Vrámci osláv bol pripravený kultúrno-športový program. V sobotu program začal tradičným hodovým futbalovým turnajom starých pánov z Dolných Kočkoviec, Starej Bystrice a Nových Sadov. Ďalej vystúpil miestny ženský spevokol za hudobného doprovodu Marcela Vároša. O skvelú tanečnú zábavu sa postarala hudobná skupina LEGO – Mikušovskí chlapci. Pre deti boli pripravené zábavné atrakcie, cukrová vata a maľovanie na tvár. A pre všetkých tiež chutné občerstvenie. Samozrejme nechýbalo zapálenie vatry a ohňostroj.

V nedeľu program pokračoval slávnostnou svätou omšou v kostole sv. Petra a sv. Pavla v Dolných Kočkovciach, ktorú celebroval farár Juraj Drobný. Jeho prítomnosť bola o to vzácnejšia, že prijal pozvanie a prišiel do obce, v ktorej pred tridsiatimi rokmi pôsobil. V športovom areáli TJ Slovan Dolné Kočkovce pokračoval program odohraním priateľského futbalového zápasu medzi mužstvami Dolné Kočkovce a Visolaje. Následne sa uskutočnil 5. ročník súťaže kopanie penált, kde súťažiaci mohli vyhrať hodnotné vecné ceny. Program bol zavŕšený hudobným vystúpením dychovej hudby Váhovanka.

Záverom treba dodať, že starosta obce vo svojom príhovore vyjadril úprimné poďakovanie všetkým, ktorí sa o rozvoj obce v minulosti zaslúžili. A tiež poďakoval všetkým, ktorí väčším či menším dielom prispeli k organizácii a priebehu týchto osláv. Vyjadril presvedčenie, že obyvatelia obce ocenili našu snahu a užili si víkend. Veď 690 rokov obec nemá každý deň.

ObÚ Dolné Kočkovce