Pamäť lesa: prvý infobod lesoparku na Lachovci slávnostne otvorený

267

V júli 2022 bola ukončená realizácia projektu Pamäť lesa, ktorý vznikol v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika cez Fond malých projektů, ktorého vyhotovenie je nielen začiatkom postupného budovania komplexného projektu Lesoparku na Lachovci a obnovenia histórie Jubilejného hája, ale tiež sa tým zvýši atraktivita kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu s hlavným cezhraničným partnerom Sdružením měst a obcí východní Moravy – Zlín. Slávnostné uvedenie Pamäti lesa do života sa uskutočnilo v stredu 13. júla 2022 na Lachovci, za prítomnosti pozvaných hostí a autorov projektu.

Pamäť lesa, prvý infobod v rámci komplexného projektu Lesoparku na Lachovci, obnovujúci lokalitu Jubilejného hája, je od stredy 13. júla sprístupnený širokej verejnosti, odkiaľ je krásny výhľad na mesto a kde si nejeden návštevník rád posedí na vyhliadke vo voľnej prírode a čo-to sa priučí z našej histórie. Prvá súčasť náučného chodníka, ktorý bude pozostávať celkom z 12 informačných tabúľ, tak informuje o histórii mesta Púchov, ako aj ďalšie infobody prinesú kompletné poznatky o jeho prírodných pomeroch, rastlinstve a živočíšstve.

Zelenú stuhu spojenú lipovým konárikom spoločne prestrihli primátorka mesta JUDr. Katarína Heneková s architektom projektu Ing. arch. Marekom Gugom a zástupcom Sdružení měst a obcí východní Moravy RNDr. Otakarom Prudilom, zároveň odhalili informačnú tabuľu, ktorá návštevníkom priblíži históriu aj celkový význam tohto miesta. Následne primátorka Katarína Heneková s architektom Marekom Gugom odkryli a lipovým kvetom (lipa vo význame posvätného stromu a symbolu Slovanov) pokrstili výtvarné dielo – sochu akademického sochára Igora Mosného -, pamätný kameň (pylón) s nápisom ČRS 1918-1928 (Republika česko-slovenská). Pôvodne bol na tomto mieste k 30. výročiu vzniku ČSR osadený pamätník s letopočtami 1918-1948, ktorý bol znovuobjavený v roku 2021 a čoskoro bude inštalovaný v Múzeu púchovskej kultúry. Nový pamätník akademického sochára Igora Mosného tak pripomína pôvodný živý pamätník prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov. Zhotovený je z hořického pieskovca v proporciách zlatého rezu osadeného centrálne v kruhovej dispozícii na kovovej podnoži z cortenovej ocele. Pieskovcové dláždenie kruhovej dispozície tak odkazuje na Púchovskú kultúru.

„Veľmi sa teším, že tu dnes môžeme byť a pristúpiť spoločne k otvoreniu Pamäte lesa, ďakujem celému tímu zapojených zamestnancov oddelenia výstavby MsÚ Púchov, za spoluprácu, nasadenie a myšlienku. Ďakujem Vám za pomoc a myslím si, že tento prvý bod Lesoparku je takou nádejou, že sa nám podarí postupne otvárať i tie ďalšie body a že skutočne vytvoríme Púchovčanom aj všetkým návštevníkom príjemné miesto pre oddych a pripomienku histórie spojenej s naším mestom,“ povedala na úvod primátorka Katarína Heneková.

Stromy boli na mieste, kde sa dnes nachádza Pamäť lesa, vysadené 28.10.1928, kedy sa pripomínalo 10. výročie prevratových udalostí a vzniku ČSR pod názvom Jubilejné oslavy. V tento deň slávnostne zasadalo obecné zastupiteľstvo, po ktorom došlo k vysadeniu stromoradia z pagaštanov konských na nábreží Váhu a neskôr popoludní sa sprievod ľudí vydal na Lachovec, kde boli vysadené stromy pri príležitosti významného výročia, čím vznikol Jubilejný háj. Skladba stromov bola riadne premyslená – pri pohľade z diaľky mali totiž vytvárať letopočet 1928.

„Jubilejný háj je odkazom na pôvodné háje, posvätné miesta, kde sa nesmelo loviť, neťažilo sa tam, išlo o miesta, ktoré boli prírodnými chrámami,“ predstavil projekt architekt Marek Guga. „Tento háj bol posvätným miestom, časom sa však zmenil na hospodársky les. Pred dvoma rokmi sa podarilo preklasifikovať toto miesto na les osobitného určenia, ktorý by mal mať svoju kultúrno-spoločenskú hodnotu, z ktorého vznikne Lesopark. Vybrali sme toto miesto práve preto, že prepája viacero úrovní – jednak ide o pripomienku pôvodného pamätného kameňa ako odkaz na históriu, vzniklo miesto vyhliadky ako odkaz na kultúru a zároveň je to miesto v prírode, čím sa prepájajú tri fenomény – história, kultúra a príroda, a to utvára veľkú jednotu.“ Ako ďalej uviedol architekt Guga, výtvarné dielo a náučný chodník Pamäť lesa, odkazujúci na Jubilejný háj, pripomína hlbšiu históriu v rámci Púchovskej kultúry, ktorá bola prepojením keltskej a lužickej kultúry, kde sa osádzali do zeme vertikálne kamene – menhiry, ako čiastočne pôsobí aj pamätník na vyhliadke, ktorý však svojou štruktúrou pripomína drevo. „Tento kameň svojím dreveným vizuálom odkazuje na večnosť, dlažba je tvarovaná do kruhov pre symboliku letokruhov, ako odkaz pamäte,“ dodal architekt Marek Guga.

Slávnostného uvedenia do užívania sa okrem zhotoviteľov projektu Ing. arch. Mareka Gugu, Ing. arch. Petra Gugu. Ing. Danky Palkechovej, spoločnosti Veríme v Zábavu, s.r.o. zúčastnili aj zástupcovia OZ Puchovo dedičstvo, 6. zboru skautov a skautiek Púchov, prednostka MsÚ Púchov JUDr. Iveta Brindzová, zamestnanci Oddelenia výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu, referentka grantových projektov Ing. Jana Vondrová, ktorá spolu s Ing. arch. Danielou Šicovou a Ing. Martinou Bednárovou, manažérkou MAS Naše Považie spolupracovala na projekte od samého začiatku, konateľ Podniku technických služieb mesta Púchov Ing. Miloš Svoboda, ale i niektorí poslanci MsZ v Púchove Ing. Ján Riško, Ing. Pavel Melišík, Mgr. Angela Lazorová a viceprimátor mesta Púchov Ing. Lukáš Ranik. Primátorka mesta všetkým prítomným poďakovala za podporu a konkrétne autorom i zhotoviteľom projektu nielen za ich nasadenie a profesionálnu prácu, ale i samotný prínos.

Pridanou hodnotou na vyhliadke je tiež osadené napájadlo, pre vtáky a hmyz, ktoré sa odvoláva na Púchovskú kultúru – sám návštevník môže priliať do napájadla vodu a zabezpečiť tak občerstvenie pre lesnú zver, čo kompozične dotvára centrálne výtvarné dielo, informačnú tabuľu a v neposlednom rade ide o symbol úcty k prírode.

Ing. Danka Palkechová, autorka náučného chodníka, ktorá je rovnako autorkou brožúry Pamäť lesa, predstavila projekt už na minuloročnom júnovom zasadnutí MsZ v Púchove. „Keď som sa prvýkrát vybrala do tejto lokality, tak som zistila, že by bolo veľmi vhodné vybudovať tu náučný chodník, spájajúci tri hlavné body, o ktorých hovoril už Marek Guga. Na projekte som participovala vytýčením trasy náučného chodníka, ktorý sa následne bude dobudovávať, pričom som navrhla jednotlivé infobody – ich umiestnenie a obsahovú náplň,“ vysvetlila Palkechová. A ako vnímala samotné prírodné prostredie na Lachovci? „V prvom momente sa mi daná lokalita javila veľmi náročná na pretavenie do koncepcie, z toho dôvodu, že les je situovaný v pomerne prudkom svahu a nie sú tu voľné plochy bez stromov, nechceli sme ani rúbať, takže sme hľadali možnosti, čo sa dá umiestniť do prudkého svahu. Čím častejšie sme týmto územím prechádzali, tým jasnejšie boli myšlienky o tom, že potenciál tejto lokality bude následne veľký, lebo je tu napojenie na turistické trasy, históriu Púchovskej kultúry a takisto je tu napojenie na chov včiel, ktoré tu má Centrum voľného času Včielka, čo sa mi veľmi páči. Samozrejme, k tomu aj amfiteáter, takže potenciál územia je veľký. Umiestnenie ďalších infobodov bude náročnejšie, ale má to svoj význam,“ doplnila Danka Palkechová.

Pamäť lesa otvára vstup do Lesoparku, ktorý bude plynule pokračovať novovybudovaným Amfiteátrom na Ilonke, ďalej na Púchovskú skalu. Vzhľadom na cezhraničnú spoluprácu projekt mapuje jubilejné lesy a stromy na oboch stranách hranice, ako inak za účelom ich využitia na turistickú a voľnočasovú rekreáciu pre všetkých obyvateľov. Aktuálne už má Mesto Púchov k dispozícii aj brožúru, ktorá popularizuje ako históriu Jubilejného hája na Lachovci, tak i celého Trenčianskeho, Trnavského a Žilinského kraja, a pokračuje informáciami o jubilejných hájoch v Jihomoravskom a Moravskoslezském kraji.

Laura Krošláková, foto: Slavomír Flimmel