Podpísanou novelou sa stabilizuje systém triedeného zberu

36

Novelou zákona o odpadoch, ktorú schválila 24.9. 2020 Vláda SR a v piatok 9.10.2020 podpísala prezidentka SR sa čiastočne stabilizuje systém triedeného zberu v obciach.

Koncom roka 2019 a najmä  začiatkom roka 2020 nastala v stovkách obcí situácia, že obec zostala bez zazmluvnenia príslušnou OZV. V obciach sa hromadili vytriedené zložky komunálneho odpadu . Na situáciu a možnosti jej riešenia ZMOS upozorňoval MŽP SR takmer na každom rokovaní.

MŽP SR vydalo v marci 2020 Analýzu fungovania triedeného zberu a rozšírenej zodpovednosti výrobcov obalov a neobalových výrobkov, ku ktorej prebiehali diskusie. Zástupcovia ZMOS participovali v pracovnej skupine na MŽP SR, ktorej cieľom bolo zefektívnenie triedeného zberu v obciach.

ZMOS zaslal 29. júna 2020 ministerstvu písomné pripomienky, ktoré je potrebné z pohľadu samosprávy vyriešiť tak, aby bol systém triedeného zberu funkčnejší:

–  systéme triedeného zberu je potrebné celkové sfunkčnenie systému triedeného zberu komunálnych odpadov,

– ZMOS eviduje množstvo podnetov miest a obcí v súvislosti so zabezpečením nakladania s vytriedenými zložkami komunálneho odpadu,

– každoročne evidujeme veľké množstvo výpovedí obciam zo strán OZV. Situácia v roku 2019 dosiahla vrchol, viac ako 800 obcí zostalo bez funkčného triedeného zberu. V obciach sa nie vinou obcí hromadili množstvá vytriedených zložiek komunálnych odpadoch. Situácia nie je úplne vyriešená ani dnes,

– je potrebné zabezpečiť, aby výrobcovia obalov a neobalov v zmysle zákona financovali triedený zber v plnej výške,

– je potrebné upraviť zmluvný systém medzi obcou, OZV a zberovou spoločnosťou (úprava dĺžky trvania zmlúv, čím sa zvýši napr. efektivita práce medzi OZV a obcou),

– je potrebné zosúladenie výpovedí – výrobcovia, OZV, obce,

– je potrebné zvýšiť štandardy triedeného zberu a dostupnosti,

– je potrebné  vylúčenia freeriderov zo systému triedeného zberu,

– je potrebné upraviť výšku sankcií. OZV si neplnia zmluvné povinnosti voči obciam a zberovým spoločnostiam: Je potrebné vyvodiť zákonné dôsledky tak, aby nebolo výhodnejšie zaplatiť pokutu, ako zabezpečiť triedený zber.

– nákup zberných nádob obcami nie je spôsobený nevedomosťou obcí, ale je spôsobený najmä tou situáciou, že mnohé OZV nie sú ochotné zabezpečovať nádoby pre triedený zber komunálneho odpadu.

Zdroj: zmos.sk, foto: S. Flimmel