Aktualizovaný pokyn č.3 k minimalizovaniu šírenia COVID-19 v meste Púchov

798

V súvislosti s výskytom koronavírusu na území Slovenskej republiky, Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky od 10. marca 2020, prostredníctvom hlavného hygienika SR, oficiálne zakázal organizovanie športových, kultúrnych aj verejných podujatí na celom území republiky.

Počnúc dňom 12.03.2020, 6.00 hod platí na základe rozhodnutia Vlády SR na území Slovenskej republiky mimoriadna situácia. Na základe mimoriadnej situácie môže vláda alebo štátne orgány použiť ustanovenia zákona, ktoré inak nemôže využiť.

Dňa 12.03.2020 zasadal Ústredný krízový štáb, ktorý prijal prísne preventívne opatrenia v súvislosti s koronavírusom. Jedným z opatrení je zatvorenie škôl a školských zariadení, zatiaľ na obdobie od 16.03.2020 do 27.03.2020 vrátane.

V súvislosti so zatvorením školských zariadení, odporúčame zvážiť zverenie opatery detí seniorom a osobám so zníženou imunitou, ktoré sú najzraniteľnejšou rizikovou skupinou. Zároveň chceme upozorniť a apelovať na obyvateľov mesta, že voľno v práci, škôlkach a školách neznamená, že sa majú masovo presúvať na miesta s vysokou koncentráciou ľudí ako sú úrady a obchodné centrá.

 1. Primátorka mesta zároveň informuje občanov o nasledovných skutočnostiach:

– Na základe rozhodnutia krízového štábu mesta Púchov zo dňa 12.03.2020 sa zrušuje mestská akcia Vítanie jari / veľkonočný jarmok, plánovaný na deň 28.03.2020.

– Mestský úrad v Púchove a Púchovské informačné centrum, vrátane predajného miesta parkovacích kariet, budú na základe dnešného rozhodnutia Krízového štábu mesta Púchov a vyhlásenej mimoriadnej situácie, v piatok 13.03.2020 pre verejnosť úplne uzatvorené. Aktuálne sa samospráva pripravuje na ďalšie fungovanie úradu v obmedzenom režime tak, aby boli zabezpečené nevyhnutné služby pre obyvateľov. O aktuálnom rozsahu úradných hodín a obmedzeniach na mestskom úrade budeme priebežne informovať verejnosť.

– Zamestnanci mestského úradu budú pracovať vo svojom určenom pracovnom čase; v prípade potreby využite, prosím, telefonické a e-mailové kontakty uvedené na www.puchov.sk/kontakty.html.

– Nakoľko bude zatvorená aj podateľňa mestského úradu, môžete využiť službu e-mailu msu@puchov.sk a info@puchov.sk alebo pomocou elektronickej služby „všeobecné podanie“ prostredníctvom portálu www.slovensko.sk.

– V prípade potreby nevyhnutných služieb matričného úradu (vybavenie pohrebu) môžu občania matriku kontaktovať telefonicky na 042/465 08 88 alebo elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy jana.savarova@puchov.sk.

– V zmysle záverov zasadnutia Ústredného krízového štábu SR zo dňa 06.03.2020 12.03.2020 a na základe prijatých opatrení Krízového štábu mesta Púchov zo dňa 10.03.2020 a 12.03.2020 na zamedzenie šírenia ochorenia COVID – 19 sa zakazuje organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí v pôsobnosti mesta do odvolania.

– Príslušníci mestskej polície budú vo zvýšenej miere kontrolovať verejné priestranstvá, aby upozornili obyvateľov a zabránili nadmernej koncentrácií občanov/zhromažďovaniu sa na jednom mieste.

– Prevádzkovateľ mestskej autobusovej dopravy je povinný pravidelne udržiavať čistotu v celom svojom vozovom parku a intenzívne zabezpečovať dezinfekciu interiéru autobusov aj nad rámec požadovaných opatrení z Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ mestskej autobusovej dopravy je povinný informovať cestujúcich o preventívnych opatreniach a odporúčaniach na zníženie rizika infekcie a priebežne upravovať a meniť cestovný poriadok v meste z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie a uzatvorenia všetkých predškolských a školských zariadení. Zároveň je prevádzkovateľ mestskej autobusovej dopravy povinný o aktuálnych zmenách v cestovnom poriadku informovať mestský úrad a verejnosť.

– Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny prijalo nasledovné opatrenie: z dôvodu vzniku krízovej situácie sa až do odvolania zastavuje výkon všetkých aktivačných činností podľa §10 a §12 zákona o pomoci v hmotnej núdzi a §52 zákona o službách zamestnanosti, z uvedeného dôvodu prosíme občanov mesta, aby sa zodpovednejšie stavali k ochrane životného prostredia, neznečisťovali verejné priestranstvá a svojím zodpovedným prístupom prispeli k čistejšiemu mestu.

 2. Primátorka mesta ŽIADA a ODPORÚČA:

– podnikateľov v meste, aby vo svojich prevádzkach dbali na zníženie hromadného stretávania sa ľudí/zákazníkov na jednom mieste a upozornili ich na dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti,

– nezvolávať schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch alebo polyfunkčných objektoch,

– obmedziť prístup a návštevy detských ihrísk, skateparku a iných verejných priestranstiev,

– obyvateľom mesta nachádzajúcim sa z rôznych dôvodov v karanténe, aby dodržiavali nariadenia a odporúčania Úradu verejného zdravotníctva, hlavného hygienika a Ústredného krízového štábu, za ktorých nedodržanie im hrozia finančné sankcie,

– obyvateľom mesta sledovať tiež vo vlastnom záujme aktuálne nariadenia iných štátnych orgánov.

Ustanovenia Pokynu č. 1 zo dňa 09.03.2020 a Pokynu č. 2 zo dňa 10.03.2020 nedotknuté týmto Pokynom č. 3 zostávajú v platnosti.

Mesto Púchov vopred ďakuje obyvateľom za rešpektovanie týchto preventívnych opatrení. Na ďalšie závery ústredného krízového štábu a nariadenia iných štátnych orgánov bude adekvátne reagovať.

Za veľmi dôležité však považujeme správať sa adekvátne k aktuálnej situácii a nepodliehať panike. Vedenie mesta je v nepretržitom kontakte s odborníkmi, štátnymi a verejnými inštitúciami. O ďalšom vývoji v Púchove budeme aktívne informovať prostredníctvom svojej webovej stránky.

V Púchove, dňa 12.03.2020

JUDr. Katarína Heneková, primátorka mesta