Poslanci mestského zastupiteľstva zasadnú v stredu 24. februára

81

Primátorka mesta Katarína Heneková zvolala na 24. februára 2021 (streda) o 9.00 hod. do Divadla Púchov rokovanie mestského zastupiteľstva.

PROGRAM:

1.      Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

2.      Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ Púchov

3.      Správa č. 6/2020 z kontroly verejného obstarávania mesta Púchov na vybratej vzorke za I. polrok 2020

4.      Správa č. 7/2020 z kontroly o plnení opatrení prijatých k zisteniam z kontroly č. 8/2018 vykonanej v mestskej spoločnosti  Podnik technických služieb mesta, s.r.o.

5.      Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2020

6.      Návrh – VZN č. 1/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v školách a školských zariadeniach zriadených na území mesta Púchov pre rok 2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Púchov č.12/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Púchov pre rok 2021

7.      Úprava rozpočtu Mesta Púchov – február 2021

8.      Zásady odmeňovania volených orgánov mesta Púchov

9.      Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Púchov

10.    Rokovací poriadok Mestskej rady Púchov

11.    Vysporiadanie finančných prostriedkov spoločnosti Autobusová doprava Púchov, a.s.

12.    Schválenie vstupu a členstva Mesta Púchov do Únie miest Slovenska

13.    Informácia o investičných akciách Mesta Púchov

14.    Predaj, kúpa

15.    Nájom

16.    Správy o činnosti mestských spoločností, MsP a MsÚ

17.    Záverečná správa o stave Mesta Púchov za rok 2020

18.    Rôzne

19.    Interpelácie