Poslanci sa stretli tesne pred záverom letných prázdnin

152

Rokovanie púchovského mestského zastupiteľstva trvalo 28. augusta dve hodiny. Volení zástupcovia uznesením schválili zrušenie mestskej obchodnej spoločnosti MsBP Servis, s. r. o. zlúčením s materskou spoločnosťou MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s. r. o., ďalším uznesením schválili aj zrušenie nefunkčného Záujmové združenie právnických osôb Dom kultúry Púchov, schválili úpravu rozpočtu a dali zelenú prevodu pozemku pod stavbou oproti Rožáku, ktorý však zároveň podmienili právoplatným kolaudačným rozhodnutím k tejto rozostavanej administratívnej budove.

Po pripomienkach a dopytoch obyvateľov mesta poslanci mestského zastupiteľstva v Púchove uznesením schválili zrušenie mestskej eseročky MsBP Servis zlúčením s materskou spoločnosťou MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK. Následne odvolali jej konateľa Ivana Andrejčíka, ktorého vo funkcii nahradil Tibor Luhový, ktorý je zároveň konateľom spomínanej materskej spoločnosti MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK. Zmeny vysvetľoval predseda ekonomickej komisie Daniel Lako: „Keďže táto spoločnosť (MsBP Servis, s. r. o., pozn. aut.) nevykonáva žiadnu obchodnú činnosť, nastal čas na to, aby sme tieto dve organizačné zložky, matku s dcérou, zlúčili do jedného celku.“ Podľa mestského právnika Antona Školeka ide o: „…legitímny návrh, pretože je zbytočné, aby táto spoločnosť, pokiaľ nevykazuje žiadnu činnosť, fungovala.“

Zrušenie ďalšieho právneho subjektu bolo zhodou okolností predmetom aj nasledujúceho bodu programu, v ktorom poslanci odsúhlasili dobrovoľné rozpustenie a následný vstup do likvidácie Záujmového združenia právnických osôb Dom kultúry Púchov. Tento návrh kolegom odôvodnila Irena Kováčiková: „Ako všetci vieme, založili sme novú spoločnosť Púchovská kultúra, ktorá zabezpečuje všetky činnosti, ktoré predtým robilo Záujmové združenie právnických osob Dom kultúry Púchov, takže toto záujmové združenie prestalo plniť svoj účel.“

V závere augusta sa poslanci púchovského MsZ zaoberali aj úpravou rozpočtu. Materiál uviedla vedúca ekonomického oddelenia Lucia Pružinská: „Ide o presun finančných prostriedkov na akcie medzi bežnými a kapitálovými výdavkami. Ďalej ide o ďalšie pridelenie finančných prostriedkov pre športové kluby a kultúrne organizácie v rámci navýšenia dotácie. Ďalšia úprava rozpočtu je určená na čiastočné vykrytie straty v spoločnosti Púchovská kultúra, ostatné prostriedky zanesené v úprave rozpočtu sú presunom z fondu bežných výdavkov.“ Presun 50 tisíc eur na vykrytie straty spoločnosti Púchovská kultúra okomentoval poslanec Viliam Karas, ktorý v spoločnosti pôsobil ako krízový manažér na základe poverenia primátorky: „Chcem verejnosť uistiť, že sa prijali určité kroky, ktoré sa dostávajú do života, vzhľadom na to, že finančný stav tejto spoločnosti nie je pozitívny… do konca roka sme urobili redukciu kultúrnych akcií a ďalšie redukcie a zmeny nás ešte čakajú. Tie už ale budú úlohou pre nového konateľa.“ V. Karas odporučil na zváženie aj redukciu objemu finančných prostriedkov, ktoré spoločnosť Púchovská kultúra mesačne platí za výrobu a vysielanie Púchovskej televízie.

V bode „Predaj, kúpa“ poslanci schválili uznesenie, ktorým dali zelenú prevodu pozemku pod nedokončenou stavbou oproti Rožáku do vlastníctva jej súčasného výlučného majiteľa, ktorým je spoločnosť K&L CAPITAL, s. r. o. z Bytče. Mesto Púchov si však zároveň kúpno-predajnú zmluvu podmienilo existenciou právoplatného kolaudačného rozhodnutia k rozostavanej administratívnej budove. Problematiku podmieneného odpredaja pozemku pri kruhovom objazde „na Rožáku“ objasňoval aj JUDr. A. Školek. Pri rokovaní s vlastníkom budovy mesto podľa neho zohľadňovalo záujem, mať čo najskôr budovu v centre mesta dostavanú. Vlastník budovy zasa potreboval od mesta predĺžiť stavebné povolenie a z dôvodu finacovania stavby banka od neho vyžadovala nielen existenciu uznesenia o možnom predaji, ktoré poslanci prijali na predchádzajúcom zastupiteľstve, ale aj samotnú zmluvu o budúcej kúpnej zmluve. Mestu Púchov sa napokon s vlastníkom budovy na Rožáku podarilo vyrokovať aj finančný príspevok na výstavbu parkovacích miest v objeme cca 30 tisíc eur. Poslanci MsZ toto uznesenie schválili.

-msu-tm-
Foto: Slavomír Flimmel