Poslanecké odmeny

469

Na februárovom zastupiteľstve bol schválený dodatok k Zásadám odmeňovania volených orgánov mesta Púchov, ktorým boli upravené odmeny poslancom a členom komisií a výborov miestnych častí. Odvtedy uplynuli takmer tri mesiace a tak sme zisťovali ako sa nové odmeňovanie osvedčilo v praxi.

Opozičným poslancom sa návrh na zvýšenie poslaneckých odmien nepozdával a v diskusii ho populisticky napadali. Poslankyňa Hedviga Šulcová napríklad tvrdila: „Nemohla by som sa pozrieť občanom do očí, rodičom, učiteľom, deťom, žiakom Komenského školy, že my sme na zvýšenie našich miezd peniaze našli, ale už na rekonštrukciu (školy) peniaze nemáme… Takže budem hlasovať proti.“

Primátor Rastislav Henek upozornil poslancov, ktorí pred televíznymi kamerami tvrdia, že sú proti zvyšovaniu svojich odmien, nech tieto peniaze darujú napríklad na účet mestského štipendia pre študentov. Podobne sa vyjadrili aj poslanci Lukáš Ranik, Ivan Sadloň a Peter Žiačik. Za zvýšenie svojich odmien nakoniec nehlasovali len štyria poslanci: Jarmila Andreánská, Miroslav Kubičár, Ján Riško a Hedviga Šulcová.

Podľa článku č.5.2.9. dodatku sa poslanec MsZ môže vzdať nároku na odmeny:
„Poslanec MsZ, člen MsR, predseda a člen komisie MsZ, predseda a člen VMČ a primátor môže vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce zo svojej funkcie bez nároku na odmenu, resp. môže sa vzdať nárokov na odmeny na základe písomného oznámenia doručeného na adresu Mestskému úradu Púchov.“

Opýtali sme sa e-mailom poslancov, ktorí nesúhlasili so zvyšovaním odmien, či využili toto ustanovenie a vzdali sa svojich odmien? Na položenú otázku nám odpovedal len jeden poslanec a ten sa písomne vyjadril: „Neželám si, aby bola v tejto súvislosti moja osoba akýmkoľvek spôsobom medializovaná.“

Keďže poslanecké odmeny nepatria medzi utajované skutočnosti, zisťovali sme na Mestskom úrade, či sa niektorí poslanci vzdali písomným oznámením svojich nárokov na odmeny. Vedúci právno-organizačného oddelenia Radoslav Machan nám poskytol informáciu, že aj keď sa pred kamerami Púchovskej televízie zvyšovanie odmien poslancom Jarmile Andreánskej, Miroslavovi Kubičárovi a Hedvige Šulcovej nepáčilo, doteraz sa svojich zvýšených odmien nevzdali.