Pozitívny vývoj financií mesta Púchov podľa INEKO

414

INEKO (Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy) je mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti.

Hlavným účelom projektu INEKO www.hospodarenieobci.sk je poskytnúť širokej verejnosti relevantné údaje o hospodárení každej obce, mesta a vyššieho územnosprávneho celku. INEKO verí, že zvýšenie informovanosti prispeje k lepšiemu hospodáreniu jednotlivých obcí a miest, keďže komunálni politici budú kvôli verejnej kontrole nútení hospodáriť efektívnejšie. Vďaka časovým radom si môžu občania vyhodnotiť snahu samosprávy o zlepšovanie hospodárenia.

Na internetovej stránke www.hospodarenieobci.sk sú spracované a prezentované údaje o všetkých 2.930 slovenských obciach (vrátane miest a mestských častí) za roky 2006 – 2016. V rámci projektu INEKO sleduje nasledovné indikátory finančnej stability: celkový dlh, dlhová služba, bilancia bežného účtu, záväzky po lehote splatnosti v pomere k bežným príjmom, základná bilancia, bilancia kapitálového účtu, čistý majetok, okamžitá likvidita, pohotová likvidita, úvery od ŠFRB v pomere k príjmom, základná bilancia na obyvateľa, celkový dlh na obyvateľa, čistý majetok na obyvateľa a výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa.

Finančné zdravie mesta, resp. obce vypovedá o tom, do akej miery je hospodárenie udržateľné a či príslušnému mestu, resp. obci hospodárenie spôsobuje, alebo nespôsobuje problémy. Finančné zdravie je jedno číslo v intervale 0 (najhoršie) až 6 (najlepšie), počítané na základe údajov za 4 po sebe idúce roky ako kombinácia piatich vybraných indikátorov finančnej stability. Celkové skóre finančného zdravia mesta (obce) sa počíta ako vážený priemer zo skóre, ktoré dosiahla každá z jeho piatich zložiek – Celkový dlh, Dlhová služba, Bilancia bežného účtu, Záväzky po lehote splatnosti a Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti. Tieto zložky majú váhu postupne 30 %, 10 %, 30 %, 15 % a 15 %.

Celkové finančné zdravie mesta Púchov za roky 2009-2016

Najhoršie na tom bolo naše mesto v rokoch 2010 a 2011, odvtedy sa finančné zdravie mesta zlepšuje a v posledných dvoch rokoch sa dostalo na úroveň celoslovenského priemeru:

Celkový dlh mesta Púchov je v pomere k bežným príjmom za rok 2016 je 34,8 % (slovenský priemer je 20,2 %). Údaje o celkovom dlhu obcí sú počnúc rokom 2012 preberané od MF SR, pričom sa jedná o tzv. zákonné kritérium, teda dlh podľa Zákona 583/2004 Z.z. Po roku 2014 sa podľa zákona začali do dlhu započítavať aj investičné dodávateľské úvery. Dlh by podľa zákona nemal presiahnuť úroveň 60 %. Mesto Púchov malo v rokoch 2009-2016 tento ukazovateľ horší, než celoslovenský priemer, ale tendencia jeho vývoja je priaznivá:

Celkový dlh mesta Púchov bol v roku 2016 v absolútnej výške 4,9 milióna eur. Dlh mesta sa v posledných rokoch znižuje: v roku 2013 bol najvyšší – viac než 6 miliónov eur. V nasledovných rokoch výška celkového dlhu mesta klesala: v roku 2014 na 5,7 milióna eur, v roku 2015 bol 5,3 milióna eur a v roku 2016 klesol na 4,9 milióna eur. Pokles dlhu mestu sa očakáva aj v roku 2017. Znižuje sa však aj počet obyvateľov mesta, takže pokles zadĺženia prepočítaného na jedného obyvateľa nie je až taký výrazný. Vývoj celkového dlhu na jedného obyvateľa vidno v nasledovnom grafe:

Dlhová služba mesta (obce) je počítaná ako podiel výdavkov na splácanie istiny a úrokov ku bežným príjmom za predchádzajúci rok. Ukazovateľ informuje o tom, aké vysoké výdavky má samospráva v súvislosti s obsluhou dlhu. Zákonný limit je 25 %, ak obec prekročí túto hranicu, nemôže podľa zákona prijať ďalšie návratné zdroje financovania. V tomto ukazovateli je Púchov dlhodobo lepší, než celoslovenský priemer:

Z hľadiska porovnania hospodárenia Púchova a ostatných slovenských miest, výsledky Púchova už nie sú také zlé, ako tomu bolo pred pár rokmi za bývalého vedenia mesta. Púchov sa v rebríčku 138 slovenských miest prepracoval zo 132. miesta v roku 2010 na 56. miesto v roku 2016. Známka finančného zdravia mesta Púchov mala v roku 2010 hodnotu 3,3 a v roku 2016 sa finančné zdravie mesta zlepšilo na hodnotu 5,1 (rovnakú známku mali mestá na 40.-59. mieste rebríčka INEKO). V roku 2016 viedli rebríček najlepšie hospodáriacich miest Nové Mesto nad Váhom, Dubnica nad Váhom, Svätý Jur a Strážské (všetky so známkou 5,9) a na posledných miestach sa nachádzali mestá Senica (3,8), Kráľovský Chlmec (3,7) a Myjava (3,5).

Podľa www.hospodarenieobci.sk spracoval Slavomír Flimmel