Poslanci schválili rozpočet na rok 2018 a zvolili nového náčelníka mestskej polície

736

V stredu 6. decembra ráno o 9. hodine sa v hlavnej sále Divadla Púchov stretli poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) na svojom pravidelnom zasadnutí. Rokovanie viedol viceprimátor mesta Roman Hvizdák.

Zasadnutia sa zúčastnilo 16 poslancov, svoju neúčasť ospravedlnili poslanci Jarmila Andreánská, Daniel Lako a Hedviga Šulcová. Po úvodných technických problémoch s hlasovacím zariadením poslanci prerokovali a schválili správu o kontrole plnenia uznesení MsZ a plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Púchov na prvý polrok 2018, ktoré predložila hlavná kontrolórka mesta Marta Kavecká.

Poslanci zvolili nového náčelníka mestskej polície

Viceprimátor mesta Roman Hvizdák oboznámil zastupiteľstvo s výsledkami výberového konania na funkciu náčelníka mestskej polície, ktoré sa konalo dňa  4. decembra. Do výberového konania sa prihlásili štyria kandidáti a výberová komisia z nich vybrala a odporučila zastupiteľstvu na schválenie Mária Martinku. Kandidát sa poslancom predstavil a odpovedal na ich otázky. Mário Martinko má 45 rokov a trvalé bydlisko Púchov Vieska-Bezdedov. Pracuje ako vedúci odboru poriadkovej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline. Nastúpiť do funkcie náčelníka mestskej polície môže najneskôr ku dňu 1. marcu 2018. Poslanci ho zvolili do funkcie náčelníka mestskej polície jednomyseľne.
Plán legislatívnej činnosti MsZ Púchov na rok 2018 predložil vedúci oddelenia Radoslav Machan. Po krátkej diskusii bol schválený.

Dotácia projektu starostlivosti o deti v materských školách

Poslankyňa Irena Kováčiková predložila správu o projekte „Komplexná multidisciplinárna starostlivosť deťom v materských školách“. Projekt bol navrhnutý a realizovaný vo všetkých 8 materských školách, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Púchov. Projekt v roku 2017 finančne podporilo mesto sumou 14.400 eur. Garant projektu – vedúca Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva HELP-DYSNa Jana Martinková –požiadala mesto o príspevok 20.400 eur na rok 2018 na riešenie problémov 129 detí púchovských materských škôl. V diskusii poslanci podporili tento projekt, aj keď niektorí z nich vyslovili určité pochybnosti o výške príspevku mesta. Nakoniec poslanci financie pre projekt schválili.

Rozpočet Mesta Púchov na rok 2018

Návrh rozpočtu mesta Púchov na rok 2018 a výhľad na roky 2019 a 2020 predložila vedúca ekonomického oddelenia MsÚ Lucia Pružinská. Návrh rozpočtu pred zastupiteľstvom schválila ekonomická komisia a mestská rada ako mierne prebytkový. Podľa hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie je návrh rozpočtu mesta na rok 2018 nasledovný:

Poslanci po krátkej diskusii návrh rozpočtu mesta takmer jednomyseľne schválili.

Podpora malého a stredného podnikania

V ďalšej časti poslanci prerokovali a schválili návrh Dodatku č.1 k VZN č. 4/2016 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia, ktorý predložil vedúci oddelenia výstavby Miroslav Svorada. Vedúca ekonomického oddelenia Lucia Pružinská navrhla úpravu rozpočtu na rok 2017 týkajúcu sa mestských základných škôl, ktorú poslanci schválili.
Lucia Pružinská predložila aj materiál „Podpora malého a stredného podnikania v meste Púchov“, ku ktorému sa vyjadrili poslanci Lukáš Ranik, Miroslav Kubičár, Roman Hvizdák a Irena Kováčiková. Po diskusii poslanci materiál schválili a tiež hlasovaním odsúhlasili jednotlivé finančné príspevky 41 podnikateľským subjektom mesta v celkovej výške 60.698 eur.

Zverenie a vyradenie majetku mesta

Poslanci rozhodli ďalej o zverení majetku mesta Púchov do správy rozpočtových organizácií. Išlo o základy pod hasičskú vežu ZŠ Gorazdova, okná a rekonštrukciu telocvične ZŠ Komenského, spojovacích chodieb ZŠ Slovanská a budovu detských jaslí Materskej školy Požiarna 1291. Zastupiteľstvo tiež schválilo vyradenie kamerového systému na uliciach F. Urbánka a Moyzesovej z evidencie dlhodobého majetku mesta Púchov z dôvodu zastaralej techniky, opotrebenia a nerentabilnej opravy.

Žiadosť o súhlas mesta s uložením nových optických káblov

Hlavná architektka mesta Daniela Šicová informovala poslancov, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. má záujem zvýšiť kapacitu poskytovaných telekomunikačných služieb na uliciach Štefánikova, Royova, Požiarna, Moravská, Komenského, Námestie Slobody, Hoštinská, Okružná, Mládežnícka, Chmelinec a v lokalite Pod Lachovcom v celkovej dĺžke 12.497 metrov. Podobne spoločnosť Orange Slovensko, a.s. žiada súhlas s realizáciou trasy optickej siete, ktorá sprostredkuje prepojenie objektov v časti mesta sídlisko Stred, Za cintorínom a Športovcov v celkovej dĺžke výkopov 11.940 metrov. Poslanci predložené podmienky udelenia súhlasu mesta ako vlastníka pozemkov považovali za nedostatočné – najväčší problém bola otázka kto zaplatí obnovu rozkopaných komunikácií. Materiál bol stiahnutý z rokovania a poslanci sa k nemu po dopracovaní vrátia na ďalšom zasadnutí.

Informácia o investičných akciách a správy o činnosti škôl a mestských spoločností

Poslankyňa Irena Kováčiková predložila správu o výsledkoch a podmienkach výchovno–vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Púchov za školský rok 2016/2017. Informáciu o investičných akciách mesta predniesol Miroslav Svorada za svoje oddelenie a aj za oddelenie dopravy a služieb. Obidva materiály poslanci po krátkej diskusii vzali na vedomie. Rovnako vzali na vedomie správy o činnosti mestských spoločností, mestskej polície a mestského úradu. Poslanci potom predĺžili poslancovi Petrovi Žiačikovi mandát konateľa spoločností MEDIAL Púchov, s.r.o. a MEDIAL TV, s.r.o. (sú v likvidácii) aj na obdobie po 31.12.2017.

Záver rokovania zastupiteľstva

K posledným bodom rokovania sa poslanci dostali až po 16. hodine. Na návrh viceprimátora mesta Romana Hvizdáka poslanci schválili svoje koncoročné odmeny vo výške 300 eur. V bode Dotácie poslanci schválili finančné prostriedky na rok 2018 pre mestské spoločnosti MŠK Púchov, s.r.o. vo výške 1.322.700 eur (z toho 116.700 eur na úhradu polovice ceny za pozemok parkoviska pri futbalovom štadióne) a Púchovskú kultúru, s.r.o. vo výške 410.000 eur. Nasledovali body programu Predaj a kúpa (uznesenia predkladala Eva Kvocerová) a rokovanie uzavreli body Rôzne a Diskusia s interpeláciami. Rokovanie skončilo o 17,30 hod.

Text a foto: Slavomír Flimmel