Pred voľbami zasadne ešte jedno zastupiteľstvo

331

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán dňa 25.10.2018 prerokovala otázky Pavla Crkoňa a Ireny Kováčikovej, týkajúce sa volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 v meste Púchov, ako aj s podnet Mestskej volebnej komisie v Púchove. Komisia konštatovala, že podľa § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: „Volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva v nich určí a zverejní obecné zastupiteľstvo v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb“. Z uvedeného vyplýva, že v prípade opomenutia konkrétnej adresy v príslušnom volebnom obvode je tento nedostatok oprávnené odstrániť mestské zastupiteľstvo. Je však potrebné zabezpečiť možnosť výkonu aktívneho volebného práva pre všetkých obyvateľov obce.

O čo ide? Občania SR a cudzinci môžu mať na území mesta trvalé bydlisko, aj keď ho nemajú určené na konkrétnej adrese. Volebné právo im musí byť zabezpečené. Takýchto voličov bolo v roku 2017 až 636 (508 občanov SR a 128 cudzincov), v roku 2018 ich je 745 (619 občanov SR a 126 cudzincov). V minulosti voliči bez adresy volili vo volebnom obvode č.5 (volebnom okrsku č.8 v ZŠ Gorazdova). V pracovnom návrhu predloženom poslancom mestského zastupiteľstva na augustovom zasadnutí pri volebnom obvode č.5 nedopatrením vypadli slová „Púchov – voliči bez adresy“, čo si pri prerokovávaní a odhlasovaní uznesenia nikto nevšimol.

V samotnom uznesení MsZ sa uvádzajú len počty volených poslancov, a nie čísla domov, ktoré patria do daného obvodu. Dňa 16.8.2018 boli zverejnené zoznamy domov podľa volebných obvodoch. Po zistení, že vo volebných obvodoch nie sú zaradení voliči bez adresy, bolo dňa 16.10.2018 na úradnej tabuli zverejnené oznámenie, že voliči s trvalým pobytom vedeným na Mesto Púchov (bez adresy) sú zaradený do volebného okrsku č.8. (tak, ako tomu bolo v minulosti). Keďže niektorí kandidáti vyjadrili pochybnosti, že takýto postup nie je v súlade so zákonom, primátor R. Henek zvolal mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva na 5. novembra, aby zastupiteľstvo definitívne rozhodlo o doplnení schváleného návrhu na určenie volebných obvodov. Keďže od 1. novembra bude primátor čerpať zostávajúcu tohtoročnú dovolenku, zastupiteľstvo v jeho neprítomnosti bude viesť viceprimátor R. Hvizdák.