Predstavujeme nového vedúceho oddelenia výstavby MsÚ Ing. Miroslava Svoradu

698

Od začiatku júla pracuje na mestskom úrade staronový zamestnanec – Ing. Miroslav Svorada. Po vyhranom výberovom konaní (zúčastnili sa ho dvaja záujemcovia) sa po ôsmych rokoch vrátil do funkcie vedúceho oddelenia výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu.

Ing. M. Svorada vyštudoval Stavebnú fakultu SVŠT v Bratislave a po škole pracoval v gumárňach ako samostatný technický pracovník prípravy stavieb. V rokoch 1996 až 2009 zastával funkciu vedúceho oddelenia výstavby, ÚP a ŽP MsÚ Púchov. Po odchode z mestského úradu pracoval ako riadiaci manažér v Pozemných stavbách, s.r.o. a v rokoch 2012 až 2017 bol kontrolórom v Slovenskom vodohospodárskom podniku Banská Štiavnica. Má dve deti a žije v Púchove. Nového vedúceho oddelenia sme navštívili v jeho kancelárii a položili sme mu tri otázky.

Čo vás motivovalo prihlásiť sa do konkurzu na funkciu vedúceho oddelenia výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu?

Ponuka novej práce ma oslovila, pretože som túto činnosť už v nedávnej minulosti vykonával niekoľko rokov a dobre poznám stav nášho mesta a jeho potreby. Moja činnosť v oblasti rozvoja a výstavby mesta je zrejmá z rozvoja mesta v období rokov 1996 až 2009. Vzhľadom na to, že v Púchove žijem, mám záujem znovu sa zapojiť do jeho rozvoja. Chcem ponúknuť aj moje predstavy a tiež dlhoročné skúsenosti pri riešení aktuálnych potrieb nášho mesta.

Aké máte pracovné plány na najbližšie mesiace?

V súčasnosti sa naše oddelenie zaoberá realizáciou viacerých akcii: „Ukončenie dopravnej infraštruktúry Dvory Púchov“, „Rekonštrukcia miestnej komunikácie ulica Hurbanova Púchov“, „Projekt zateplenia ZŠ Gorazdova Púchov“, „Výmena okien časti objektov ZŠ Komenského“ a začalo sa s prácami na akcii „Výmena okien areálu ZŠ Slovanská“. Vo viacerých prípadoch sú tieto práce prvou etapou rekonštrukcií školských areálov. Druhá etapa (celkové zateplenie školských objektov) závisí od finančných možností mestského rozpočtu, resp. prípadného grantového krytia. Zároveň v súčasnosti prebieha viacero výberov zhotoviteľov akcii pre naplánované stavebné úpravy a rekonštrukcie na celom území mesta alebo mestských častí, o ktorých budeme verejnosť priebežne podrobne informovať. V záujme plynulej prípravy našich stavebných zámerov pre tento rok a hlavne pre plán rozpočtu v oblasti výstavby mesta pre rok 2018, pracujeme súčasne na projekčných prípravách týchto investičných akcií.

A akú koncepciu rozvoja mesta plánujete predložiť primátorovi a poslancom?

Okrem už schváleného plánu investičných akcií výstavby mesta a plnenia požiadaviek mestských častí je žiadúce pripraviť v spolupráci s ďalšími oddeleniami MsÚ koncept Púchova ako tzv. Zeleného mesta. Koncept by mala tvoriť  mozaiková sústava dielčích zámerov v oblastiach rozvoja bývania, energetiky, dopravy, obchodu a služieb, školstva, športu a rekreácie, ktoré by spolu umožňovali ekologicky zameraný trvaloudržateľný rozvoj mesta. Je potrebné posúdiť dôležitosť jednotlivých zámerov, určiť priority, finančnú konštrukciu realizácie a schváliť časový plán (harmonogram) realizácie jednotlivých koncepcií. Za dôležité ďalej považujem zvážiť reálnosť prípravy a realizácie objektov sociálneho významu (napr. výstavbu nájomných bytov), ktorých potreba sa bude prejavovať v krátkom čase. Treba doriešiť aj problémy s rekonštrukciou a využitím niektorých objektov v meste (napr. budova SOV na námestí, starý dom kultúry…), ktoré majú potenciál ako silný mestotvorný prvok. Aktuálne musíme upriamiť pozornosť na doriešenie problému hrubej stavby na Rožáku a súvisiaceho parkovania k objektu. Tiež je potrebné v najbližšej dobe vypracovať ucelenú koncepciu parkovania v meste.