Poslanci budú riešiť voľbu hlavného kontrolóra

356

V auguste sa poslanci mestského zastupiteľstva stretnú na mimoriadnom zasadnutí, ktoré sa bude zaoberať s protestom krajskej prokuratúry ohľadne prerušenej voľby hlavného kontrolóra mesta.

Mestské zastupiteľstvo dňa 22. februára 2017 schválilo odvolanie Mgr. Miroslava Jurčiho z funkcie hlavného kontrolóra Mesta Púchov z dôvodu neospravedlnených absencií (15.2. a 17.2.2017), čím podľa poslancov zvlášť hrubým spôsobom porušil povinnosti zamestnanca resp. vedúceho zamestnanca.

Na mimoriadnom zasadnutí zastupiteľstva dňa 13. marca poslanci vyhlásili voľbu nového hlavného kontrolóra. Do volieb, ktoré sa konali dňa 24. apríla, sa prihlásili 8 kandidáti. Voľba hlavého kontrolóra však bola po doporučení mestských právnikov JUDr. Antona Školeka a Mgr. Radoslava Machana poslancami prerušená. Dôvodom bola skutočnosť, že odvolaný hlavný kontrolór M. Jurči v ten deň doniesol do podateľne mestského úradu oznámenie o podaní žaloby, ktorou sa na Krajskom súde v Trenčíne začalo konanie o preskúmaní odvolania z funkcie hlavného kontrolóra. A keďže zákon (Správny súdny poriadok) vyslovene ustanovuje, že po začatí takéhoto konania nemôže zastupiteľstvo prijať uznesenie, ktoré by zmarilo účel konania pred správnym súdom, nezostávalo poslancom ani nič iné. Kontrolná činnosti je v súčasnosti zabezpečená na základe poverenia primátora Ing. Martou Kaveckou, ktorá zabezpečuje vnútornú kontrolnú činnosť na mestskom úrade a v mestských spoločnostiach, kým súd nerozhodne o žalobe M. Jurčiho

V kauze sa však začal angažovať viacnásobný neúspešný kandidát na primátora mesta JUDr. Pavol Crkoň, ktorý tvrdí, že prerušenie voľby  hlavného kontrolóra na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo nezákonné. Jeho stanovisko sme publikovali 23. mája spolu s právnym názorom R. Machana. Keďže sa blížia župné a komunálne voľby, je pochopiteľné, že P. Crkoň si nenechá ujsť možnosť svojho zviditeľnenia. Svoj názor opiera o vyjadrenie tlačového odboru Ministerstva vnútra SR a krátke vyjadrenie právnika Transparency International Slovensko, ktoré sotva možno označiť za záväzné. V priebehu júna sa P. Crkoň dvakrát obrátil aj na naše noviny, aby sme zverejnili jeho výzvy poslancom MsZ, aby pokračovali v prerušenej voľbe hlavného kontrolóra mesta. Je preto prekvapujúce, že si P. Crkoň nedal toľko námahy, aby sa dňa 28. júna zúčastnil zasadnutia mestského zastupiteľstva a osobne vysvetlil poslancom a občanom mesta svoj právny názor. Pravdepodobne čakal na odpoveď Krajskej prokuratúry Trenčín, kde sa tiež obrátil so svojim podnetom, hoci štandardne rieši podobné podnety Okresná prokuratúra v Považskej Bystrici.

Prokurátorka Krajskej prokuratúry Trenčín JUDr. Mária Martáková podala 26. júna (na MsÚ došlo 29. júna) protest voči uzneseniu mestského zastupiteľstva o prerušení voľby hlavného kontrolóra a žiada jeho zrušenie. Poslanci majú povinnosť rozhodnúť o tomto proteste v lehote 60 dní od jeho doručenia. Hoci je dovolenkové obdobie a je problém s účasťou všetkých poslancov, poslanecký zbor bude musieť v priebehu augusta zasadnúť a o proteste rozhodnúť.

Vedúceho právno-organizačného oddelenia MsÚ Mgr. Radoslava Machana sme sa opýtali, či po preštudovaní odôvodnenia protestu krajskej prokurátorky zmenil svoje pôvodné právne stanovisko:

Určite nie a určite by som aj teraz odporúčal poslancom hlasovať za prerušenie voľby. Pretože, či už sa nám to páči alebo nie, ustanovenie Správneho súdneho poriadku a dôvodová správa k nemu hovorí jasne – po začatí konania nemôže zastupiteľstvo prijať také uznesenie, ktoré by zmarilo účel konania pred správnym súdom a dôvodová správa k tomuto ustanoveniu jasne hovorí, že voľba sa nemá vykonať. Prokurátorka vo svojom odôvodnení argumentuje, že nezvolením hlavného kontrolóra hrozí mestu ujma. Aj napriek tomu, že sme v minulosti mali zvoleného hlavného kontrolóra, nepredišiel plytvaniu verejných prostriedkov a v súčasnosti musia viaceré pochybenia riešiť orgány činné v trestnom konaní.
Protest prokurátora samozrejme predstavuje relevantný právny názor, keďže to patrí do kompetencie prokuratúry, ale argumentáciu pani prokurátorky možno označiť vo viacerých bodoch za jednostrannú a nezohľadňujúcu všetky skutočnosti. Samozrejme dúfam, že pani prokurátorka sa zasadnutia zastupiteľstva zúčastní a celú vec bude možné podrobne prediskutovať.