Primátor mesta R. Henek odpovedá na leták M. Michalca

1543
Leták exprimátora M. Michalca

Nechcel som sa zapájať do predvolebného diania, ale keďže sme všetci dostali do schránok „pozdrav“ od bývalého primátora Michalca, musím reagovať na jeho tvrdenia. Medzi iným sme sa dočítali, že vyšetrovanie NAKA bolo ukončené už pred pol rokom a ja a JUDr. Školek zatajujú jeho výsledok. Michalec nás ďalej vyzýva aby sme zverejnili rozhodnutie vyšetrovateľky. Veľmi rád to spravím, len si najskôr pripomeňme o čo vlastne ide.

V Púchove bol zabezpečený prenos televízneho signálu hlavne cez káblovú televíziu, ktorú zabezpečovala spoločnosť Združenie majiteľov TKR Púchov s.r.o. V tejto spoločnosti mal Mestský bytový podnik 65% majetkový podiel. Mestský bytový podnik predal svoj podiel Mestu Púchov, ktoré ho následne Zmluvou o prevode obchodného podielu predalo firme SWAN, a.s. Predmetom Zmluvy bol v bode 2.1.2 Hnuteľný majetok a v bode 2.1.3. Nehmotný majetok – zákaznícke zmluvy. Zmluvu podpísal bývalý primátor Michalec a 65% podiel predal za 365.118,- eur.

Ako dospel Michalec k takejto sume, keď nemal znalecké ocenenie? Naviac nespravil výberové konanie, ktoré by zabezpečilo, aby sa o predaj káblových rozvodov mohli uchádzať viacerí záujemcovia! Svojim postupom vedome porušil zákon, hrubo zneužil právomoci verejného činiteľa. Už len za toto mal byť právoplatne odsúdený, pretože je niekoľko prípadov, keď vo väzení sedia primátori miest, ktorí boli nepodmienečne odsúdení za ďaleko menšie porušenie právomoci verejného činiteľa ako porušil Michalec.

Po kontrole NKÚ, ktorá bola v mestských spoločnostiach, podal predseda NKÚ trestné oznámenie. Ako primátor mesta som bol oboznámený s protokolom NKÚ a keďže zákon mi káže oznámiť skutočnosti, ktoré sú v rozpore so zákonom, podal som aj ja na Generálnej prokuratúre SR v mene mesta trestné oznámenie.

Podľa dostupných dokumentov, mohla byť hodnota hnuteľného majetku (káble, zosilovače, rozvody, peniaze na účtoch a pod.) v hodnote približne 350.000,- eur, čo by zhruba zodpovedalo predajnej cene. Ale Michalec predal aj nehmotný majetok! V tomto prípade sa jedná o 3.804 zmlúv, ktoré malo Združenie vlastníkov TKR s.r.o uzavreté so zákazníkmi – občanmi mesta Púchov. Bez platných zmlúv by bol novému majiteľovi hmotný majetok zbytočný, pretože by nemal komu predať svoje služby, čiže by nič nezarábal.

Zmluva o prevode obchodného podielu Združenia majiteľov TKR vo vlastníctve Mesta Púchov firme SWAN, a.s.

Platné zmluvy ako nehmotný majetok boli najvýznamnejšou hodnotovou časťou zmluvy. Bod zmluvy 2.1.3. jasne deklaruje nehmotný majetok – zákaznícke zmluvy. Keďže Michalec nedal oceniť žiadny majetok, mesto dalo vypracovať znalecký posudok znalcovi, ktorý má oprávnenie oceňovať nehmotný majetok. Znalec Ing. Mrenica stanovil hodnotu nehmotného majetku vo výške 1.594.904,- eur, ktorú znížil o 20% ako podnikateľské riziko na sumu 1.275.923,- eur!

Následne Michalec napadol na Ministerstve spravodlivosti SR uvedený posudok. Ministerstvo spravodlivosti SR udelilo znalcovi ročný dištanc za technické vypracovanie posudku. Znalec sa odvolal, pretože podľa neho bol znalecký posudok vypracovaný podľa platnej metodiky. A ako znalec dospel k uvedenej sume? Vynásobil 3.804 platných zmlúv priemernou mesačnou platbou jednej domácnosti, ktorá bola vo výške 7,20,- eur x 12 mesiacov = 328.665,- eur. Toľko občania Púchova zaplatili v čase predaja podielu za televízne programy za jeden rok. A teraz si porovnajte sumu, ktorú občania mesta zaplatili za rok a sumu, za ktorú podiel v TKR predal Michalec! Zmluvy ale nekončia predajom, nový majiteľ niekoľko rokov (aj dnes) využíva „zdedené“ kontakty. Takže znalec postupoval správne, keď stanovil finálnu cenu za viacročné obdobie. Ministerstvo spravodlivosti SR pritom nikdy nespochybnilo vypočítanú sumu. Vytklo znalcovi len technické spracovanie posudku.

Prípad dostala NAKA a vyšetrovateľka po vypočutí Michalca požiadala Okresný súd v Považskej Bystrici, aby súd príkazom nariadil psychiatrické vyšetrenie bývalého primátora Michalca. Súd doporučil, aby vyšetrovateľka udelila Michalcovi pokutu za marenie vyšetrovania, čo aj vyšetrovateľka spravila. Po kontrole spisu krajským prokurátorom približne po roku napriek evidentným porušeniam právomoci verejného činiteľa vyšetrovateľka prípad uzavrela bez vznesenia obvinenia.

Mesto sa samozrejme odvolalo, na čo dostalo od rovnakého prokurátora zamietavé stanovisko. Ako je možné, že krajský prokurátor nevidel v prípade hrubé zneužitie právomoci verejného činiteľa? A preto sa mesto obrátilo na Generálnu prokuratúru SR. O niekoľko dní prišlo opäť rovnaké zamietavé stanovisko od rovnakého prokurátora. Pán prokurátor naviac do rozhodnutia napísal: „Záverom poznamenávam, že predmetná trestná vec už bola právoplatne skončená a z Vašej strany boli vyčerpané všetky zákonné prostriedky na preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní. Prípadná opakovaná žiadosť v tejto veci už vybavovaná nebude.“ (Presne takto zvýraznené a podčiarknuté rozhodnutie bolo v liste krajského prokurátora.)

Ako bude pán prokurátor vysvetľovať svoje tvrdenie nadriadeným z Generálnej prokuratúry SR, keď veľmi dobre vie, že Generálna prokuratúra môže kedykoľvek prípad znovu otvoriť? A tak sa aj stalo. Mesto si dalo vypracovať nový znalecký posudok, tentokrát v zahraničí. A akú hodnotu nehmotného majetku stanovil zahraničný znalec? Presne na sumu 1.121.562,- eur (33 miliónov Sk). Ak si porovnáme sumu, ktorú vypočítal znalec Ing. Mrenica a sumu zahraničného znalca, je približne rovnaká.

Mesto sa s novými dôkazmi opäť obrátilo na Generálnu prokuratúru SR a tentokrát Generálna prokuratúra vzhľadom na závažnosť trestného činu začala konať a nanovo prešetrovať celý prípad. A nielen tento, ale začala prešetrovať aj prípad, kde bývalý primátor Michalec svojim rozhodnutím neoprávnene pridelil 10-percentný podiel na majetku minoritným spoločníkom Mestského bytového podniku. Tí na základe Michalcovho rozhodnutia teraz spolu žiadajú vyplatiť od Mestského bytového podniku viac ako 750.000,- eur, pritom každý má v spoločnosti podiel 0,04%, čo je v prepočte približne 2.500,- eur, a nie 750.000,- eur!

Takže, pán Marián Michalec (takto sa sám tituluje vo svojom letáku), tešili ste sa zbytočne! Som presvedčený, že teraz pod dozorom Generálnej prokuratúry SR budú obidva prípady riadne vyšetrené. Toto je zverejnenie celého prípadu, na ktoré ste ma vyzývali. Toto je skutočná pravda. Vy nemusíte ohurovať a zavádzať našich občanov. Oni vedia čítať aj medzi vašimi riadkami. Spravodlivosť a minulosť raz dobehne každého, kto konal v rozpore so zákonmi. Aktuálnych prípadov na Slovensku máme dosť. A čoskoro pribudnú ďalšie.

Rastislav Henek, primátor mesta