Primátor mesta vyzval novinára Vargu: Neklam!

284

V utorok 20. septembra o 15. hodine sa v budove Malého župného domu stretli poslanci mestského zastupiteľstva, aby prerokovali 19 bodov plánovaného programu. Niektorí optimisti dúfali, že sa ich podarí všetky prerokovať do 19. hodiny, kedy sa konal slávnostný koncert v Divadle. Pesimisti mali tentoraz opäť pravdu, poslanci koncert nestihli.

Ako sa už stalo zvykom, v úvode zasadnutia zastupiteľstva vystupujú prívrženci bývalého primátora s doplňujúcimi návrhmi bodov do programu rokovania. Tentokrát vystúpil poslanec Kubičár s návrhom, aby sa o Púchovskej televízii nehovorilo až v bode č.17, ale aby to bol bod č.1. Návrh podporilo 6 poslancov. Keďže bolo potrebných 9 hlasov, návrh neprešiel.

Prvým bodom rokovania ostal doplnok k Rokovaciemu poriadku mestského zastupiteľstva, ktorý predložil poslanec Ranik. S protinávrhom vyšiel poslanec Kubičár, ktorý navrhol minimálny počet členov poslaneckého klubu namiesto pôvodných päť na tri. Kubičára podporili síce až štyria poslanci, ale jeho návrh neprešiel. Doplnok nakoniec schválilo 15 poslancov.

Ďalšie body Plnenie rozpočtu Mesta Púchov k 30.6.2016, Správa o činnosti Domu kultúry Púchov a doplnok k VZN č. 5/2012 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov prešli bez zbytočných hádok a jednohlasne.

Ako 5. bod rokovania predniesol viceprimátor mesta R. Hvizdák doplnok k VZN č. 2/2012 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky občanom Mesta Púchov. Zdôraznil, že tieto dávky sú doteraz veľmi nízke a navrhol ich zvýšenie takmer o 100 %. Poslanci návrh schválili konsenzuálne.

Predseda ekonomickej komisie poslanec Lako predložil návrh Cenového výmeru Mestskej autobusovej dopravy Púchov, ktorý podstatne znižuje a odpúšťa platby občanov za mestskú dopravu s účinnosťou od 1. novembra 2016.

Operatívny plán zimnej údržby mesta Púchov 2016 – 2017 predložil poslanec Melišík. Poslanci ho schválili bez diskusie jednohlasne.

str-2-msz-poslanci_2419_web
Vedúca Ekonomického oddelenia Ing. L. Pružinská predložila návrh úpravy rozpočtu Mesta Púchov v roku 2016. Poslanci Šulcová, Kubičár a Andreanská chceli opäť otvoriť problém Púchovská televízia, ale boli primátorom mesta upozornení, že nie je obsahom prerokúvaného bodu schváleného programu a majú rešpektovať rokovací poriadok.

Poslanci rokovali o investičných akciách, zmene členov komisií MsZ a schválili návrh na menovanie Ing. Štefana Ondričku za konateľa MŠK Púchov s. r. o.
Ďalej rozhodli o návrhu primátora mesta a ekonomickej komisie vedenej poslancom Lakom o dotácii bezplatného základného plaveckého výcviku pre deti predškolského veku a žiakov 3. ročníkov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov.

Konfliktná situácia vznikla pri bode č. 13, kde niektorí poslanci spochybnili výšku navrhovanej dotácie hokejovému klubu vo výške 10.000 eur a navrhovali 15.000 eur. Hlasovaním sa zistilo, že tento návrh podporuje len 7 poslancov. Nakoniec 15 poslancov schválilo dotáciu vo výške 10.000 eur.
Ďalšie body rokovania Spolufinancovanie projektov Mestom Púchov, Predaj/kúpa a Nájom prebehli hladko. Pri rokovaní o správy mestských spoločností najskôr poslanci riešili situáciu okolo skládok odpadu a poslanci Kováčiková a Špaček vyjadrili vďaku konateľovi PTSM Púchov M. Svobodovi za prácu v prospech obyvateľov mesta (rekonštrukcia ZŠ Komenského a pomoc pri havarijných situáciách). Konateľ MsBP V. Karas vysvetľoval problémy v tepelnom hospodárstve mesta (tému podrobne rozoberieme v najbližšom čísle).

Poslanec Kubičár a ďalší prívrženci bývalého primátora Michalca sa nakoniec dočkali bodu, v ktorom sa bude rozoberať situácia okolo Púchovskej televízie. Tú uprostred leta prevzala pod patronát televízia TV Považie, čo sa stretlo v médiách blízkych exprimátorovi Michalcovi s veľkým pobúrením.
Otázky poslancov Bršiaka, Marmana, Kubičára a Riška, aký je aktuálny stav v Púchovskej televízii, podrobne zodpovedal konateľ mediálnych spoločností Anton Školek. Finančnú situáciu v mediálnych spoločnostiach vysvetlil šéfredaktor Púchovských novín Slavomír Flimmel, ktorý je od 15. augusta poverený zastupovaním konateľa vo všetkých troch Medialoch.
Konateľ Školek sa obrátil k poslancovi Kubičárovi: „Ja vám garantujem, že kým ja som konateľ spoločností, tak Púchovská televízia nebude slúžiť na to – ako za vašej éry, keď vy ste boli viceprimátorom – kedy ste likvidovali nie politických, ale názorových oponentov tak, že ste ich aj mnohých zlikvidovali. To jednoducho za éry, kde ja som konateľ spoločností, nebude. Preto sme sa aj dohodli s pánom Galovičom, so spoločnosťou z iného mesta, bez obchodného, politického, nijakého prepojenia… ja vám garantujem, že za mojej éry takéto nehoráznosti, ako sa robili za vašej éry, sa robiť nebudú.“
Kubičár sa obhajoval, že nikdy nevnímal situáciu tak, ako ju popísal Dr. Školek, ktorý mu odpovedal: „Veď je logické, že ste to tak nevnímali. Veď ste nikdy neboli perzekvovaný v tých novinách. Ale tí, čo boli perzekvovaní v novinách, tí to tak vnímali. A nenahnevajte sa, ak vy ste v pozícii viceprimátora a člena mestskej rady, ak ste tie svoje kompetencie nevyužívali, tak načo ste boli na tých funkciách.“
Poslanec Bršiak vystúpil na podporu konateľa: „…chcem poďakovať doktorovi Školekovi. Ak sledujete jeho pôsobenie v Púchove, všetci objektívni ľudia musia vidieť, že urobil kus roboty pre Púchov.“
Neskôr v diskusii sa poslanec Kubičár pozabudol, že už nie je v škole a čítaním z papiera poučoval poslancov, aké úlohy má plniť televízia: „Je to verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania. Prispieva právnemu vedomiu, morálnemu vedomiu, environmentálnej zodpovednosti, verejnosti poskytuje nestranné, overené, neskreslené, aktuálne zrozumiteľné informácie, podporuje vedomostnú spoločnosť, utvára podmienky na spoločenskú dohodu vo veciach verejných s cieľom posilniť vzájomne porozumenie, toleranciu a podporovať súdržnosť v rozmanitej spoločnosti… Púchovčania stratili verejnoprávne médium, ktoré ste Vy, pán primátor, mohli budovať, nie sa ho takto – podľa mňa – nezmyselne zbaviť.“

primatorvarga_web
Primátor Henek si vzal slovo: „Púchovské noviny a Púchovská televízia bola spätá s tým pánom v červenej košeli“ Primátor mesta ukázal smerom k šéfredaktorovi Púchovských listov Vargovi. Pristúpil k nemu s otázkou: „Viacero ľudí ma upozorňovalo, že roky-rokúce sú tu špinení ľudia. A nikto viac nešpinil, ako tento pán v červenej košeli. Prečítal som si jedny Púchovské listy od redaktora Radoslava Vargu a trocha som si ich zanalyzoval. A chcem sa ťa jednu vec opýtať. Zobral som si nezávislosť moju, ktorú si ty pranieroval minulý rok. Pranieroval si ma natoľko, že nie som nezávislý, že nie som slobodný a že podlieham nejakým vplyvom. Ja ťa kľudne môžem aj citovať. V editoriale na mňa kydáš tak, ako v každom jednom čísle:
»Ani jeden z Henekových predchodcov sa nedostal do takého významného područia, aby musel naklusať a robiť zákulisné krovie jeho predstaviteľom«.
Niektorí ľudia tu hovoria ako boli vedené Púchovské noviny a Púchovská televízia cnostným človekom. Citujem:
»Nezávislosť dostala košom. Za posledných 20 rokov sa nestalo, aby sa primátor Púchova zúčastnil na akomkoľvek straníckom mítingu… To, že si odstup od politických strán držal Henekov predchodca Marián Michalec, je všeobecne známe. A rovnako je všeobecne známe, že strana Smer-SD sa už niekoľko rokov márne pokúša presadiť v mestskom zastupiteľstve. Bezúspešne skončila kandidatúra jeho členov v rokoch 2002 a 2006«.“
Primátor Henek po týchto slovách vyzval Vargu, či si stojí za týmito slovami. Keď ich on potvrdil, primátor rozprestrel predvolebný plagát z roku 2002 s fotografiou Mariána Michalca, na ktorom vystupuje ako kandidát s podporou 8 politických strán. Na plagáte je okrem loga HZDS, SNS a malých postkomunistických strán SDĹ, SDA a ZRS aj logo strany SMER, s ktorou často spája novinár Varga s úmyslom diskreditovať primátora Heneka. Ako protiklad primátor ukázal prítomným poslancom svoj predvolebný plagát, na ktorom nebola zmienka o žiadnej politickej strane. Zároveň primátor ukázal druhý plagát M. Michalca z tých istých volieb, kde spolu s ním stojí „nezávislý“ novinár Varga a dnešní poslanci najviac bojujúci za nezávislosť Kubičár a Šulcová.
„Toto je tá nezávislosť, o ktorej ty hovoríš a takéto články ty o nás píšeš. Píšeš klamstvá, polopravdy, robíš v tomto meste zle a polarizuješ spoločnosť. Tak ja ťa vyzývam – prosím ťa, prestaň s tým! Aby sme naozaj na budúcich zastupiteľstvách mohli hovoriť o tej slušnosti a čestnosti. Ja som nezávislý a moja nezávislosť a sloboda mi dovoľuje zúčastniť sa na každom jednom mítingu, podať si ruku s každým jedným predsedom politickej strany, s prezidentom, s každým jedným. Ja nie som nikým ťahaný… Tak ťa prosím do budúcnosti – neklam!“
V diskusii znovu vystúpil riaditeľ TV Považie Galovič, ktorý sa vyjadril, že chce zachovať v Púchovskej televízii všetko, čo bolo a zároveň ušetriť mestu zdroje. „Ja neviem, čím išla úroveň vysielania dolu, ako povedal pán Kubičár… Púchovská televízia vysielala 22 hodín denne písmenká – videotext, spoločenské oznamy a podobné veci – a 2 hodiny je živé vysielanie. Takéto vysielanie, keď si pozriete slovenské regionálne televízie, už nájdete len málokde… Tak toto je 18 rokov budovaná Púchovská televízia.“ Kritizoval šírenie nepravdivých správ vo Vargových novinách a na internete, že Púchovská televízia končí. Púchovská televízia pokračuje naďalej s tou istou vysielacou štruktúrou a dokonca aj s tými istými zamestnancami. Dôkazom toho bol redaktor P. Hudák a kameraman P. Krankuš, ktorí ako bývalí zamestnanci púchovských Medialov pracujú teraz v spoločnosti p. Galoviča a nahrávali aj prebiehajúce rokovanie zastupiteľstva. TV Považie ponúklo navyše mestu Púchov šírenie relácii Púchovskej televízie aj do okolitých miest.
V diskusii poslancov odznelo ešte niekoľko zaujímavých faktov a názorov, o ktorých napíšeme v ďalších článkoch.

Slavomír Flimmel

str-3-dakujeme_2474_web

str-3-michalec-stranik_1316_web