Primátor študentom odovzdal štipendiá

176

Pri príležitosti Dňa študentov primátor mesta Mgr. Rastislav Henek privítal
v stredu 16. novembra vo svojej pracovni študentov a ich rodičov, aby im odovzdal mestské štipendium. V minulom školskom roku bolo celkom 18 žiadostí o mestské štipendium. Všetkým žiadateľom bolo vyhovené a udelené mestské štipendium vo výške 260 €, t. j. celkom bola v minulom roku poskytnutá na mestské štipendium suma 4680 €. Štipendium vysokoškoláci, stredoškoláci a jedna žiačka ZŠ použili prevažne na zabezpečenie cestovného do školy, úhradu internátu, prípadne stravy. Väčšina zo žiadateľov študovala v zahraničí, hlavne v Českej republike.

Pre školský rok 2016/2017, žiadalo o mestské štipendium celkom 21 študentov a to prevažne na zabezpečenie cestovného a ubytovania. Medzi žiadateľmi je jedna žiadateľka žiačka ZŠ, ostatní študenti sú vysokoškoláci študujúci v zahraničí a traja žiadatelia sú stredoškoláci. V tomto roku bude žiadateľom udelené štipendium každému v rovnakej výške 200 €. Celkom bolo poukázaných pre účel mestského štipendia 4 200 €. Primátor po rozdaní mestských štipendií diskutoval so študentmi o ich problémoch a plánoch do budúcnosti.
-sf-