Program prvého mestského zastupiteľstva v roku 2016

440

Primátor mesta Púchov Rastislav Henek zvolal na utorok 23. 2. od 15:00 do koncertnej sály Malého župného domu prvé zasadnutie MsZ v roku 2016. Poslanci budú rokovať o vyše dvadsiatich bodoch. 

PROGRAM: 

 1. Zloženie sľubu poslanca
 2. Oboznámenie poslancov o výsledkoch kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR v MŠK Púchov, s. r. o.
 3. Oboznámenie poslancov o výsledkoch kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR v Mestskom bytovom podniku, s. r. o.
 4. Predĺženie mandátu konateľovi MEDIAL Púchov, s. r. o., MEDIAL IN, s. r. o. a MEDIAL TV, s. r. o. JUDr. Antonovi Školekovi do konca roku 2016
 5. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ, správa o činnosti hlavného kontrolóra
 6. Správa o plnení uznesení prijatých na zasadnutiach MsZ Púchov za rok 2015, Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2015, Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015
 7. VZN č. 1/2016 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia
 8. Doplnok č. 3 z roku 2016 k VZN č.5/2013 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Púchov
 9. Doplnok č. 3 z roku 2016 k VZN č. 5/2012 O určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov
 10. Úprava rozpočtu Mesta Púchov na rok 2016
 11. Delegovanie zástupcov Mesta Púchov do rád škôl a školských zariadení
 12. Rokovací poriadok Komisie na ochranu verejného záujmu
 13. Správa o stave Mesta Púchov za rok 2015
 14. Informácia o investičných akciách
 15. Vyhodnotenie mestských podujatí: Silvester 2015 a Vítanie Nového roku 2016 v Púchove
 16. Predaj, kúpa
 17. Nájom
 18. Správa náčelníka MsP, informácia o činnosti MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU, s.r.o., Podniku technických služieb mesta, s. r. o., Púchov;  MEDIALu  Púchov, s. r. o., MŠK Púchov s. r. o. a MsÚ Púchov
 19. Petícia na podporu zamestnanosti mladých ľudí v meste Púchov, za sociálnu spravodlivosť, proti zvýhodňovaniu osôb na dôchodku, policajtov a vojakov poberajúcich výsluhy pri výberových konaniach na pracovné miesta vo verejnej správe
 20. Rôzne
 21. Diskusia a interpelácie