Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ v ZŠ Gorazdova

68

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo vyzvanie pre Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“.

Prijímateľom tohto národného projektu má byť Metodicko-pedagogické centrum (MPC). Nový národný projekt nadväzuje na projekt „V základnej škole úspešnejší“ a má zabezpečiť implementáciu princípov inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách prostredníctvom podpory pedagogických asistentov, asistentov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a členov inkluzívneho tímu na školách.

Vzhľadom k tomu, že predchádzajúci projekt „V základnej škole úspešnejší“ po troch rokoch skončil, sa aj naša škola rozhodla zapojiť do nového projektu od januára 2021. Počas dvadsiatich mesiacov jeho trvania (do 31.8.2022) sa bude žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) venovať inkluzívny tím v zložení: špeciálny pedagóg, školský psychológ a 5 asistentov. Kľúč pridelenia počtu členov inkluzívneho tímu závisí od počtu žiakov v škole.

Pre žiakov so ŠVVP je podpora zo strany inkluzívneho tímu mimoriadne významná. Väčšina žiakov by si bez asistenta učiteľa nedokázala poradiť s každodennými úskaliami, ktoré im vývinová porucha, rôzny stupeň zdravotného znevýhodnenia a sociálneho znevýhodnenia vo vyučovaní prináša. Asistenti učiteľa sú vždy nápomocní, keď žiak nerozumie zadaniu úlohy, nestíha si zapisovať poznámky, nedokáže sa potrebný čas sústrediť, pomáhajú sa žiakom lepšie adaptovať na školu.

Špeciálny pedagóg okrem odbornej činnosti v rámci špeciálno-pedagogickej intervencie, vykonáva aj individuálnu prácu so začleneným žiakom a pôsobí aj na vytváranie priaznivej atmosféry v triede, kde je žiak so ŠVVP zaradený. Vytvára, aktualizuje a inovuje individuálny výchovno-vzdelávací plán pre integrovaných žiakov a podieľa sa na jeho aplikácii v praxi. Dohliada na používanie kompenzačných pomôcok odporúčaných zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie. Asistenti spolu s psychológom a špeciálnym pedagógom poskytujú žiakovi podporu v zvládaní neželaných prejavov správania, usmerňujú ho vo vytváraní pozitívnych vzťahov v kolektíve. Úloha inkluzívneho tímu je nenahraditeľná a dôležitá pre žiakov so ŠVVP pri pomoci nachádzať sebadôveru a rovnocennosť v kolektíve detí.

Školský psychológ bude počas svojej činnosti na škole vykonávať odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v základnej škole. Bude poskytovať individuálne a skupinové psychologické služby, poradenstvo a konzultácie v procese výchovy a vzdelávania deťom, žiakom, zákonným zástupcom, inkluzívnemu tímu základnej školy, pedagogickým zamestnancom. Zároveň sa bude aktívne podieľať na preventívnych aktivitách v rámci plánu činnosti základnej školy, a príslušného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Veľkým prínosom je inkluzívny tím aj pre pedagógov. Vzhľadom na veľkosť našej školy a plne obsadené triedy sa môže učiteľ na hodine venovať všetkým žiakom rovnomerne, pomáhajú im s prípravou učebných pomôcok. Asistenti sú v škole zapojení aj do voľnočasových aktivít organizovaných školou a do spolupráce s rodinou. Rodičia začlenených žiakov tiež veľmi oceňujú úlohu inkluzívneho tímu, ktorý nielenže im poskytuje poradenskú službu, ale aj pocit, že ich dieťa sa má na koho v škole so svojimi problémami obrátiť.

V posledných rokoch neustále narastá počet žiakov s rôznou formou znevýhodnenia, ktorým môžeme práve prostredníctvom inkluzívneho tímu pomôcť podieľať sa na utváraní rovnosti príležitostí vo výchove aj vzdelávaní, prekonávaní prekážok vyplývajúcich z ich handicapu. Pevne veríme, že sa projektu podarí naplniť jeho hlavný cieľ – pomôcť žiakom, ktorí to najviac potrebujú, sa adaptovať na školské prostredie a byť tak v škole i v živote úspešnejší.

Do tohto projektu sú v Púchove zapojené i ostatné základné školy.

Viera Flimmelová