Projekt s Nurture International v ZŠ s MŠ sv. Margity

168

Jednou z aktivít našej školy v tomto školskom roku je zapojenie sa do projektu Nurture International. Nurture International je prístup k výchove a vzdelávaniu, ktorý sa opiera o poznatky neurovedy a jeho primárnym cieľom je, aby škola bola emočne bezpečným prostredím, ktoré je nevyhnutné pre učenie. Opiera sa o šesť základných princípov:

1. Učenie a výsledky sa zlepšujú prostredníctvom napĺňania sociálnych, emocionálnych a kognitívnych potrieb.
2. Pocit emocionálneho bezpečia je nevyhnutný pre duševné zdravie, učenie sa a úspechy.
3. To, ako komunikujeme, má vplyv na duševné zdravie, učenie a úspechy.
4. Oslava rozmanitosti obohacuje komunitu a zlepšuje učenie.
5. Kultúra Nurture podporuje reflexívne postupy.
6. Sebaidentita a sebaúcta sú kľúčom k duševnému zdraviu a pohode.

Prvé tri z nich sú obsahom rozbiehajúceho sa projektu práve v tomto školskom roku. Úspešný štart zahájila séria školení vo Zvolene. Uskutočnili sa v príjemnej a inšpiratívnej atmosfére v dňoch 24. – 27.10. 2022. Hlavnými školiteľkami boli Viera Matyšáková a dve odborníčky na prístup Nurture z Británie, Yvonne David Monaghan a Alison Grimshaw. Prvé dvojdňové školenie bolo určené pre vedenie škôl – riaditeľov a zástupcov. Na druhom dvojdňovom školení sa zúčastnili pedagógovia z prihlásených škôl.

Z príspevku neziskovej organizácie Star n.o., ktorá projekt Nurture na Slovensku zastrešuje: Vystúpili sme z online prostredia a konečne sme sa stretli so zástupcami škôl aj osobne… Najlepšie na tom je, že nielen Yvonne David Monaghan a Alison Grimshaw z Nurture International odovzdávajú svoje dlhoročné skúsenosti s nurture princípmi školám, ale zároveň aj my dostávame veľa inšpirácie od zapojených škôl. Sú to neskutočné príbehy a obrovská snaha posúvať vzdelávanie s ohľadom na osobnosti a individuálne potreby žiakov dopredu.

Obsahom školení bolo teda nielen predstavenie základných princípov Nurture, ale aj zoznámenie sa s ostatnými zapojenými školami, vzájomné zdieľanie a predstavenie prvých krokov, vďaka ktorým Nurture projekt v školách ožije. Program školení kombinoval teoretické a praktické informácie. Dozvedeli sme sa ako sa vyvíja a funguje ľudský mozog. Tieto poznatky pomáhajú analyzovať prejavy správania sa žiakov. Teória bola prepojená s praktickými príkladmi. Učitelia si vyskúšali viacero aktivít, ktoré pomáhajú vytvárať príjemné a podnetné školské prostredie. Boli to aktivity vhodné na triednické hodiny, na prestávky, mimoškolské aktivity ale aj na každodenné vyučovanie predmetov. Zároveň učitelia medzi sebou zdieľali aj mnoho nápadov a podnetov ako sa dajú vylepšovať priestory školy, a samotný výchovno-vzdelávací proces.

U nás v škole sú do projektu Nurture pozvaní všetci učitelia aj nepedagogickí zamestnanci, rodičia a žiaci, pretože spoločne si dokážeme vytvárať bezpečné prostredie, v ktorom môžeme spoločne rásť a rozvíjať sa.

Katarína Huťová